De gemeente heeft vorig jaar vergunning verleend aan BHM Solar (BHM) voor het ontwikkelen van de Vlowijker Zonneweide, nabij Werkhoven. Daarnaast zal waarschijnlijk LC Energy (LCE) binnenkort vergunning krijgen voor het ontwikkelen van de Zonneweide Werkhoven. Beide zonneweiden hebben een omvang van 15 hectare. Daarnaast zijn we in gesprek met IX Zon over de ontwikkeling van een zonneweide van circa 10 hectare langs de A12.  Voor dit park zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 vergunning aangevraagd worden.

De ECB sloot eerder een overeenkomst met BHM en LCE waarbij de ECB het recht heeft op overname van 50% van de zonneweide tegen een marktconforme prijs. Met zo’n overname zouden we invulling geven aan de doelstelling vanuit het Klimaatakkoord dat de lokale bevolking tot 50% participeert in grootschalige opwekprojecten.

Voordeel van het lokale eigendom is:  a) dat we zeggenschap hebben en houden over de inrichting en exploitatie van het zonnepark en b) de financiële opbrengsten lokaal blijven en deels ingezet kunnen worden voor nieuwe duurzame projecten. Lees hier meer over het waarom van lokaal eigendom.

Binnenkort is het zover en wordt de prijs voor overname van beide zonneparken bij Werkhoven bepaald. Graag willen we weten in hoeverre onze leden, en inwoners van Bunnik die nog geen lid zijn, interesse hebben om te investeren in zo'n duurzaam opwekproject. Het rendement dat we op zo’n lening of obligatie zouden kunnen geven, is nu nog niet goed vast te stellen, maar we mikken erop dat dit in de orde van 4% zal liggen.

Graag willen we u uitnodigen om de volgende paar vragen in te vullen. Dit helpt ons enorm om een indruk te krijgen van de interesse om mee te investeren in een duurzame toekomst!

Ook mensen die maar voor een bescheiden bedrag, bijv. € 250, willen inleggen, nodigen we uit om te reageren. Want we vinden het belangrijk dat er breed de mogelijkheid is om mee te doen, niet alleen voor mensen met veel spaargeld op de bank!

Question Title

* 1. Bent u in beginsel bereid om te investeren in de energietransitie?

Question Title

* 2. Bent u bereid om te investeren in de vergunde zonneparken bij Werkhoven?

Question Title

* 3. Zou u bereid zijn om geld te in te leggen tegen een rente van ca. 4% en met jaarlijkse aflossing over een periode van 16 jaar (“annuïtaire lening”)?

Question Title

* 4. Zo ja, welk bedrag denkt u dan aan?

Question Title

* 5. Zou u bereid zijn om geld te in te leggen tegen een rendement van ca. 4%, waarbij de aflossing pas na 16 jaar plaatsvindt?
N.B.: Deze vorm van lening is noodzakelijk om het “eigen vermogen” voor het project op te halen. Zonder eigen vermogen kunnen we geen financiering van “vreemd vermogen” bij een bank verkrijgen. Met andere woorden: zonder middelen voor het eigen vermogen zal lokaal eigendom van het project niet realiseerbaar zijn. Het benodigde eigen vermogen bedraagt ca. 20% van de totale projectkosten.

Question Title

* 6. Zo ja, welk bedrag denkt u dan aan?

Question Title

* 7. Heeft u nog bijzondere voorwaarden waaronder u bereid bent te investeren?

Als u op de hoogte gehouden wil worden over de mogelijkheid om lokaal in duurzame energie te investeren, laat dan hieronder uw gegevens achter:

Question Title

* 8. Uw gegevens (optioneel)

Question Title

* 9. Hebt u opmerkingen over deze peiling?

T