TOXIC Quickscan - Veilig werken met chemische producten #1 Compliance

Deze Quick scan helpt om de onderwerpen voor een nieuwe standaard voor het werken met chemische producten vorm te geven. Het zijn 33 vragen, behoorlijk wat, wilt u weten hoe u scoort ten opzichte van de rest? Vult u dan ook uw e-mailadres en naw gegevens in svp. Dank voor uw medewerking.

* 1. Heeft u een overzicht van alle chemische producten die u in uw bedrijf gebruikt, maakt of opslaat?

* 2. Heeft u van al deze processen een recent SDS (niet ouder dan. 3 jaar) èn bewaart u deze 10 jaar?

* 3. Zijn alle SDS-en beoordeeld op juistheid? (let hierbij vooral op de etikettering, de H-Zinnen en de CLP-classificatie (Raadpleeg Tabel 3.1 van de annex 6 van REACH)

* 4. Heeft u van alle risico's voor het personeel bij het omgaan met alle producten, beoordelingen gemaakt?

* 5. Is het mogelijk om veilig te werken met alle producten wanneer u het advies van de fabrikant volgt?

* 6. Heeft u alle CMR- Stoffen waar mogelijk uitgebannen?

* 7. Houdt u een registratie bij van alle personen die werken met carcinogene en mutagene producten en welke dit zijn?

* 8. Heeft u van het gebruik van alle producten op alle plaatsen een scenario gemaakt om te beoordelen of de blootstelling aan de producten in uw praktijk binnen de veilige marges blijft voor alle medewerkers?

* 9. Wordt op geen enkele plek, voor geen enkele persoon, bij geen enkel proces de grenswaarde overschreden?

* 10. Zijn er beoordelingen gemaakt van alle producten en de impact die deze hebben op het milieu? Denk hierbij aan :
- Risico's bij gebruik van het product;
- Risico's bij een ongewenste spil of incident;
- Risico's van het afval van het gebruikte product;
- Risico's van de verpakking van het product.

* 11. Ligt de bepaalde milieu impact binnen de grenzen van uw milieu vergunning(en)?

* 12. Is er een noodplan gemaakt dat rekening houdt met de gebruikte chemische stoffen in uw bedrijf en de maatregelen en middelen die nodig zijn om bij een incident adequaat op te treden?

* 13. Is al het relevante personeel op de hoogte van de maatregelen die ze moeten treffen bij het ongewild vrijkomen van stoffen, brand of ongeval?

* 14. Kunt u indien gevraagd direct een rapportage overleggen van:
- Uw CMR Stoffen en de blootstelling?
- Een wettelijk overzicht van al uw stoffen met de detail gegevens (wettelijk stoffenregister)
- Een overzicht van de milieu- en/of waterbezwaarlijke stoffen etc?

* 15. Beoordeel of alle vorige vragen nog met ja beantwoord kunnen worden bij verandering van:
- Het door de fabrikant verstrekte SDS (door veranderende samenstelling of wettelijke verplichtingen)
- De reach- wetgeving (en met name de annex 6, dit komt meerdere keren per jaar voor)
- De CMR - lijst van het SZW (deze wordt halfjaarlijks gepubliceerd in de staatscourant)

* 16. Wat is uw voornaam/achternaam?

* 17. Wat is uw email adres?

T