Welkom

Geachte heer, mevrouw, 

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts worden herzien onder voorzitterschap van dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts. Deze richtlijnen zullen tegelijkertijd worden herzien. De richtlijn koorts zal zich hoofdzakelijk richten op tumorkoorts. Om u als zorgverlener zo min mogelijk te belasten, bevat deze enquête knelpunten die betrekking hebben op zowel ascites, hypercalciëmie als tumorkoorts. Wij willen u vragen om aan te geven welke knelpunten u ervaart rondom ascites, hypercalciëmie en/of tumorkoorts. Mocht u geen expertise hebben op het gebied van één op deze onderwerpen, dan kunt u dit per onderwerp aangeven.

In richtlijnen worden sinds enige tijd vooral knelpunten beschreven. Dat zijn onderwerpen waar onduidelijkheid over bestaat resulterend in ongewenste praktijkvariatie. Daarom willen we van u weten waar volgens u deze knelpunten liggen bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase met ascites, hypercalciëmie of tumorkoorts. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

De herziening van deze richtlijn is onderdeel van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg 2018-2023. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgt de procesbegeleiding. De herziening wordt gefinancierd door ZonMw.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kan tot uiterlijk 30 september. Mocht u problemen hebben met het invullen, neemt u dan contact op met richtlijnen@iknl.nl.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

T