Enquête Hemodynamiek & CEA  – Nederlandse Vaatchirurgen
LMM Fassaert, GJ de Borst
UMC Utrecht

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

Achtergrond informatie:
In ongeveer 20% van de ischemische herseninfarcten wordt verondersteld dat een significante carotis stenose het onderliggende mechanisme is.1 Ter voorkoming van een nieuw cerebraal event is een carotis re-vascularisatie bij symptomatische significante carotis stenose de aangewezen behandeling.2 Tijdens de perioperatieve fase bij carotis re-vascularisatie speelt regulatie van de arteriële bloeddruk een belangrijke rol. Eerdere studies hebben aangetoond dat systolische en diastolische bloeddruk zijn gerelateerd aan de incidentie van een herseninfarct, zowel preoperatief als peroperatief, en onbehandelde hypertensie een risicofactor is voor het ontstaan van een perioperatief herseninfarct.3,4,5

Veranderde werking van de baroreceptoren door een voorafgaand herseninfarct/TIA of tijdelijke intra-operatieve verstoring kan leiden tot hemodynamische instabiliteit rondom de interventie met mogelijk een directe relatie op perioperatieve morbiditeit en mortaliteit. Dit maakt dat zowel intra-operatief als postoperatief bewaken van de hemodynamiek van groot belang is om complicaties te voorkomen. Complicaties bestaande uit hypoperfusie en daardoor ischemie, maar vooral hyperperfusie waarschijnlijk door verminderd feedbackmechanisme. De incidentie van een hyperperfusie syndroom is ±5% en kan zich tot 28 dagen postoperatief presenteren. Huibers en collega’s toonden recent aan binnen de ICSS trial dat merendeel van de postoperatieve events na zowel stentplaatsing als na chirurgie van hemodynamische aard is.4

Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat hemodynamiek een belangrijke rol speelt in het optreden van postoperatieve complicaties, is er geen duidelijke richtlijn over welke bloeddruk gehanteerd dient te worden intra/postoperatief noch over hoe deze bewerkstelligd moet worden. Middels een korte enquête onder Nederlandse vaatchirurgen willen wij het beleid ten aanzien van perioperatieve bloeddruk regulatie rondom carotis desobstructie in kaart brengen. 

 De vragenlijst is opgedeeld in 3 delen, namelijk pre- intra- en postoperatieve zorg. De vragenlijst zal maximaal 7 minuten in beslag nemen.

1. Persoonlijke informatie

T