INLEIDING EN IDENTIFICATIE

Op 6 februari 2014 werd het raamakkoord tussen SEL GOAL en de algemene ziekenhuizen ondertekend  (meer info ). 
Het akkoord tussen SEL GOAL en de sector geestelijke gezondheidszorg volgde op 13 juni 2017 (meer info).
 
Deze akkoorden bevatten een inspanningsverbintenis tussen alle betrokken partners om transmurale zorg voor elke patiënt te realiseren op een kwaliteitsvolle manier en met aandacht voor continuïteit. Voor de opvolging van deze inspanningsverbintenis werden begeleidingscommissies in het leven geroepen met  vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partners. Zo zijn er vier lokale begeleidingscommissies en één overkoepelende. 

Na respectievelijk 2 en 5 jaar willen we bij zoveel mogelijk betrokken hulp- en zorgverleners aftoetsen in welke mate de afspraken die in de raamakkoorden staan, nagekomen worden.

We starten met enkele vragen naar identificatie zodat we een onderscheid kunnen maken tussen de specifieke ervaringen in de ziekenhuizen/ organisaties en van de verschillende beroepsgroepen. Vervolgens willen we via enkele vragen peilen in welke mate de gemaakte afspraken ook effectief opgevolgd worden en of ze bijdragen aan betere zorg. We hebben geprobeerd om deze bevraging vrij algemeen te houden zodat het aantal vragen en de invultijd beperkt blijft.
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Question Title

* 1. Bent u op de hoogte van het eerder vermelde raamakkoord (of raamakkoorden) en weet u wat deze inhoudt?

Question Title

* 2. Binnen welke regio valt uw werkdomein voornamelijk?

Question Title

* 3. Neemt u zelf deel aan de lokale begeleidingscommissie verbonden aan uw werkdomein?

Question Title

* 4. Wat is uw statuut?

Question Title

* 5. Over welke beschikbare mogelijkheden voor elektronische gegevensdeling en communicatie beschikt u?

Question Title

* 6. Wat is uw rol of beroep? (aankruisen wat van toepassing is)

Question Title

* 7. Binnen welk domein bent u voornamelijk werkzaam?

T