Geachte heer, mevrouw,

Recent is de richtlijn Dementie herzien door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2021). In navolging wordt ook de richtlijn Dementie in de palliatieve fase herzien. In de komende periode zullen aanvullende modules worden ontwikkeld, specifiek over palliatieve zorg voor mensen met Dementie. De richtlijncommissie wordt voorgezeten door drs. M.S. (Maartje) Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde, gemandateerd door Verenso.

De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen wij uw bijdrage door deze knelpunten te wegen. Daarnaast kunt u andere knelpunten in de palliatieve zorg voor mensen met Dementie aangeven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. De herziening van deze richtlijn is onderdeel van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg 2018-2021. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgt de procesbegeleiding. De herziening wordt gefinancierd door ZonMw.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan tot uiterlijk 10 oktober.

Mocht u problemen hebben met het invullen, neemt u dan contact op met mw. Jacqueline Liu, secretaresse (e-mail: richtlijnen@iknl.nl, 088 234 60 00) of mw. Fleur Godrie, procesbegeleider (f.godrie@iknl.nl).

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

T