Vragenlijst Algemene Leden Vergadering ECM

Net voor de kerst heeft iedereen via een nieuwsflits het jaaroverzicht 2020 kunnen lezen. In dit jaaroverzicht hebben we een aantal zaken benoemd. Door Covid- 19 is het niet mogelijk een fysieke ALV te organiseren. Daarom is besloten om alle leden te laten meedenken en meebeslissen op basis van de volgende stellingen en vragen.

Graag beantwoorden voor 25 januari 2021. Wij zullen de uitslag in februari via een Nieuwsflits bekend maken.

Hartelijk dank voor je tijd.

Namens het bestuur,
Paul Pöttgens
Voorzitter Energie Coöperatie Meierijstad

Question Title

* 1. Begroting 2021
De begroting 2021 is rondgemaild. Voor 2021 is er mede door de Covid-19 maatregelen nog weinig zicht op hoe het jaar gaat lopen. De begroting is daarom vooralsnog behoudend opgesteld. Mochten er nog wijzigingen optreden, dan worden alle leden via een nieuwsflits of bij de volgende ALV besproken.

Question Title

* 2. Raad van Commissarissen
Het bestuur stelt, in overleg met de RvC voor, om de RvC op dit moment op te heffen.

Adviesraad
Het bestuur stelt, in overleg met de RvC voor, om een Adviesraad op te richten. Deelname aan de Adviesraad is onbezoldigd.

Question Title

* 3. Strategische koers
A. ECM wordt speler in de energiemarkt in Meierijstad of blijft voorlichter.
ECM heeft op dit moment de koers om binnen Meierijstad ook deel te nemen in projecten die duurzame energie produceren.

B. ECM laat onderwerpen die door de markt ruimschoots zijn opgepakt, ook echt over aan de markt.
ECM merkt dat er vragen zijn over bepaalde onderwerpen zoals isolatie en zonnepanelen. In de markt zijn er echter veel aanbieders, waardoor de markt een goed aanbod heeft en er voldoende prijstransparantie is.

Question Title

* 4. Burgerparticipatie – lokaal eigendom
ECM streeft naar burgerparticipatie. Dat wil zeggen dat ECM graag eigenaar wil zijn van een deel van een windmolen, zonneweide of andersoortige vormen van duurzame energieproductie. Hierdoor zorgt ECM ervoor dat burgers kunnen participeren, ECM namens haar leden een stem heeft in projecten en dat een deel van de opbrengst ook ten goede komt aan Meierijstad.

Question Title

* 5. Risicodragend investeren
ECM streeft naar burgerparticipatie. Dat betekent echter ook dat zij in staat moet worden gesteld om risicodragend te investeren. Dit gebeurt nu in samenwerking met Energie Samen, maar kan in de toekomst ook op andere manieren.

Question Title

* 6. Professionalisering
ECM merkt dat de vragen die zij krijgt en de taken die zij oppakt veel vragen van vrijwilligers. Sommige werkzaamheden zijn als vrijwilliger niet meer in te vullen. Daarom wil ECM in de toekomst naast vrijwilligerswerk ook professionals gaan inzetten. Deze zullen betaald moeten worden.

Question Title

* 7. Oprichting Stichting
ECM zet samen met de gemeente Meierijstad in op de inzet van zogenaamde energiecoaches. Deze geven vrijblijvend advies aan burgers. De gemeente biedt hiervoor subsidie om de energiecoaches een vergoeding te kunnen geven en faciliteiten te kunnen bieden. Om dit fiscaal te kunnen uitvoeren, dient ECM een stichting op te richten. De op te richten stichting biedt ECM de mogelijkheid deze voor meerdere doeleinden in te zetten.

Question Title

* 8. Politieke verbinding
ECM is gestart om gesprekken te voeren met alle politieke partijen van Meierijstad. Op deze manier wil ze meer draagvlak creëren en ervoor zorgen dat de belangen en standpunten van ECM ook gesteund worden vanuit de politiek. Hiermee wil ECM haar positie richting de gemeente versterken.

Question Title

* 9. Ik wil graag aan de slag:
Ik ben bereid om mee te werken als vrijwilliger voor ECM. Benader mij voor de volgende mogelijkheden:

Question Title

* 10. Naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of eventuele opmerkingen

T