Belangrijk om door te lezen voordat u de enquête invult.

Deze enquête is opgesteld door Andreas Voss en Andrea Eikelenboom (beide lid iPrevent/REZON en ontwikkelaars EurSafety kwaliteitscertificaat), Jan Kluytmans en Ina Willemsen (ontwikkelaars IRIS: Infectie preventie Risico Scan) en met medewerking van inspecteurs van de IGZ, Margreet van der Veer, Hedy Salomons en Merel Langelaar.

De doelgroep voor het invullen van de enquete is iedereen die zich inhoudelijk bezighoudt met hygiëne en infectiepreventie en antibioticabeleid in een of meerdere verpleeghuizen.  Dit zijn bv. verpleegkundigen/verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, HKM-ers/hygiëne aandachtsvelders, deskundigen infectiepreventie, arts-microbiologen en artsen infectieziekten en sociaal verpleegkundigen van de GGD.
De enquete is bedoeld om te inventariseren wat het "veld" belangrijk vindt! 

Op dit moment is ervoor gekozen om niet de termen normen, criteria, indicatoren etc. te gebruiken, om de discussie inhoudelijk te houden. Een aantal onderwerpen komen meerdere keren voor maar houden net iets anders in. Leest u daarom de zinnen goed door. Voor ieder item geldt uiteraard dat ze toetsbaar moeten zijn en dat zal in de meeste gevallen neerkomen op het overleggen van documentatie over het betreffende item. Omwille van de leesbaarheid, hebben we dit in deze enquete weggelaten.

Op pagina 2 vindt u 46 vragen waarbij gevraagd wordt om op een 5-puntsschaal, van "Zeer belangrijk" tot "Onwenselijk" aan te geven wat u van dit onderwerp vindt. Indien u "Onwenselijk" aanvinkt, wordt gevraagd om dit toe te lichten. Dezelfde vragen komen verkort terug op pagina 3 in 1 lijst , waarbij gevraagd wordt om zowel 5 onderwerpen aan te geven die u het meest belangrijk vindt en wat reeds op orde is binnen uw organisatie (of minder indien aan de orde), als 5 onderwerpen aan te geven die u het meest belangrijk vindt om de komende tijd aan te werken/aan gewerkt moet worden (ongeacht of dit volgens u wel of niet binnen uw organisatie mogelijk is). Mocht u voor meer organisaties werken, kiest u bij de vragen op pagina 3 dan 1 organisatie uit waarvoor u werkt.
TIP: wellicht scheelt het tijd om bij het beantwoorden van de vragen op pagina 2, de top 5 voor beide vragen op pagina 3 in gedachten te houden en alvast te noteren op een briefje. 

De resutaten zullen gepresenteerd en bediscussieerd worden tijdens het Symposium "Infectiepreventie in de ouderenzorg" op 6 oktober a.s. in Nijmegen.
De uitkomsten worden gepubliceerd en meegenomen worden in de verdere discussie over normen en indicatoren voor verpleeghuizen.
Tenslotte, de gegevens worden anoniem verzameld!

Question Title

* 1. Wat is uw functie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Neemt u deel aan het symposium?

T