Screen Reader Mode Icon

Euraknose projektist:

EURAKNOS on 2019. aastal loodud Horisont 2020 (H2020) temaatiline võrgustik, mille eesmärgiks on koondada Euroopa Liidu põllumajanduse valdkonna teave ja parimad praktikad ühtseks tervikuks. See tagab kõigile Euroopa põllu- ja metsamajandajatele senisest oluliselt parema juurdepääsu kõige värskemale teabele nii teadussaavutuste, tehnoloogiate kui ka innovaatiliste lahenduste kohta. Esimese sammuna koondatakse 29 temaatilise võrgustiku loodud teave. Ühtsed reeglid võimaldavad teabe süstematsiseerimist ning selle alusel on võimalik välja töötada tehnilised suunised ühtse andmebaasi loomiseks. Projekti käigus koondatakse, hinnatakse, analüüsitakse ja võrreldakse infot ja infomaterjale ning erinevaid rakendusi, mille on loonud temaatilised võrgustikud ja töörühmad koostöös põllumeeste, teadlaste ja teiste huvigruppidega.

Projekti tulemused on kasulikud ka teistele võrgustikele ja loodavatele H 2020 projektidele, sest koondatud infomaterjalid on kasutajasõbralikud ja põllumeestele, metsaomanikele ja nõustajatele kergesti kättesaadavad.

Käesoleva küsitluse eesmärk on saada täpsemat infot lõppkasutajate vajadustest põllumajandusliku teabe vahendamisel, levitamisel ja projekti kaasamisel. Küsitluse tulemused võimaldavad paremini korraldada tulevaste temaatiliste võrgustike ning EURAKNOSe jätkuprojekti EUREKA sihtgruppide teavitustööd ja teabe levitamist . 

Question Title

* 1. Milliste infokanalite kaudu sooviksite saada uut teavet oma tegevusvaldkonna kohta?

Question Title

* 2. Milliseid infoallikaid kasutate vajamineva info otsimiseks?

Question Title

* 3. Mis on teie eesmärk olulise valdkondliku teabe otsimisel?

Question Title

* 4. Millises keeles otsite infot kõige sagedamini?

Question Title

* 5. Millises keeles te sooviksite infot otsida?

Question Title

* 6. Millises formaadis infot te tavaliselt internetiotsingu abil otsite?

Question Title

* 7. Millises formaadis infot sooviksite internetiotsingu abil leida?

Question Title

* 8. Millist liiki infot sooviksite internetiotsingu abil leida?

Question Title

* 9. Kas soovite, et saaksite infot lähtudes teie isiklikust profiilist, eelnevatest eelistustest ja kasutajakogemusest?

0/14 on vastatud
 

T