Το έργο - εισαγωγή

Το “INVEST- Financial and forecasting models for entrepreneurs” είναι ένα διετές (2016 - 2018) ευρωπαϊκό έργο που σκοπεύει να προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες εκπαιδευτικά εργαλεία για να τους βοηθήσει να κάνουν υπεύθυνες επιλογές σύμφωνα με την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους και την προβλεπόμενη ανάπτυξη της.

Οι νέοι μικρο-επιχειρηματίες, καλούνται να συμμετάσχουν στο μάθημα “INVEST WISELY”, και να επωφεληθούν από ένα ευέλικτο, αλλά και εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό μοντέλο που θα τους προσφέρει οικονομικές γνώσεις και θα τους καθοδηγήσει στη λήψη σωστών επιλογών όχι μόνο για την επιχείρηση τους αλλά και για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών τους.

Για να καθορίσουμε τα περιεχόμενα του μαθήματος και τις μεθόδους παράδοσης, και να κατανοήσουμε τις μαθησιακές σας ανάγκες, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το επίπεδο των οικονομικών σας γνώσεων.
Σας παρακαλούμε θερμά να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα απαντώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις.
Συνολικά θα χρειαστείτε λιγότερο από 15 λεπτά.


Βασικές έννοιες:

επιχειρηματίας: κάποιος που ασκεί πρωτοβουλία οργανώνοντας μια επιχείρηση για να επωφεληθεί μιας ευκαιρίας και, ως υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, αποφασίζει τι, πώς και πόση ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας θα παραχθεί. Ένας επιχειρηματίας αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο επιχειρηματίας είναι συνήθως ένας μοναδικός ιδιοκτήτης, εταίρος, ή εκείνος που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών σε μια επιχείρηση. (http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html)

μικρο-επιχείρηση: επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. (ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων)

T