Uitleg vragenlijst

Welkom bij de LHBTI+ vragenlijst van de Regenboog Regioraad!

We vragen u deze vragenlijst in te vullen. De Regenboog Regioraad heeft deze digitale vragenlijst opgesteld met als doel om: 
  1. Meer inzicht te krijgen over kennis, kansen en uitdagingen die er zijn op het gebied van agendering en borging van (seksuele) diversiteit in de Regio Gelderland Zuid.  Concreet zorgen uw antwoorden voor (meer) inzicht in:
    • Wat partijen in de Regio Gelderland Zuid al doen op het vlak van (seksuele) diversiteit en inclusie
    • Wat zij als partij nog missen
    • Welke successen zij al geboekt hebben
    • Waar zij behoefte aan hebben
  2. Een goede inhoud te kunnen geven aan het programma van de conferentie die de gemeente Culemborg in samenwerking met de Regenboog Regioraad op 15 oktober aanstaande organiseert.
Uw antwoorden worden ook gebruikt als voeding voor het organiseren en borgen van (nieuwe) samenwerkingen en projecten/acties in de Regio Gelderland Zuid.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. Alvast bedankt!
Hoe is deze vragenlijst ingedeeld? 
De vragen in deze vragenlijst zijn onderverdeeld in 4 secties:
1.      Beleid
2.      Cultuur, taal en communicatie
3.      Middelen en Mensen
4.      Monitoring

De vragenlijst sluit af met een algemene slotvraag waarin u uw organisatie een cijfer mag geven voor de mate waarin het (seksuele)diversiteit agendeert en borgt.
Privacy
We gaan zorgvuldig om met uw antwoorden en geven deze niet op persoons-of organisatieniveau vrij, tenzij we dit vooraf hebben afgesproken. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement downloaden van onze webpagina: www.spectrumelan.nl/privacy-cookies.

Vragen of opmerkingen? 
Heeft u inhoudelijk vragen over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Melanie Reekers of Thécla Brouwer van Spectrum, partner met Elan.

Question Title

* 1. Vul hieronder je gegevens in. Zo kunnen we een goed overzicht maken van de kansen en uitdagingen van het regenboog programma netwerk

Question Title

* 2. Wat is je functie? 

Termen die u van tevoren even moet weten
In onze survey monkey spreken wij over (seksuele) diversiteit.
Met seksuele diversiteit refereren wij in deze survey monkey naar de verscheidenheid aan seksuele identiteiten, oriëntaties, gedrag, sociale contacten en leefwijzen binnen uw organisatie of groep. Centrale begrippen zijn: homo-, hetero-, biseksualiteit, genderidentiteit, intersekse, queer en plus (dat wat hierin niet genoemd is).

Wij stellen dat zonder inclusie er geen (seksuele)diversiteit kan bestaan.
Met andere woorden, volgens ons is een inclusieve organisatie een organisatie die meedoen mogelijk maakt voor iedereen, ongeacht een combinatie van min of meer onveranderbare factoren als gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit en handicap. En ongeacht veranderbare factoren zoals armoede, opleiding, identiteit of vervreemding.
Sectie 1: beleid - In hoeverre is (seksuele) diversiteit opgenomen in de verschillende beleidsonderdelen van de organisatie?

Question Title

* 3. Seksuele diversiteit maakt onderdeel uit van de missie/visie van de organisatie

Question Title

* 4. Er is een diversiteitsbeleid/sociaal veiligheidsbeleid/pestprotocol waarin seksuele diversiteit is opgenomen

Question Title

* 5. Seksuele diversiteit is bij ons anders opgenomen in het beleid dan hierboven genoemd, namelijk:

Question Title

* 6. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: Tijdens het wervingsproces

  Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens
Nemen we (seksuele) diversiteit mee in onze wervingsstrategie
Maken we in advertenties en vacatures zichtbaar dat we een regenboogvriendelijke organisatie zijn
Adverteren we ook in regenboognetwerken
Wordt aandacht voor seksuele diversiteit meegenomen bij het inwerken van nieuwe medewerkers

Question Title

* 7. In ons opleidingsaanbod is (seksuele) diversiteit een aandachtspunt

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. We hebben een klachtenregeling voor arbeidsconflicten

Question Title

* 9. We hebben een aparte klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie)

Question Title

* 10. Medewerkers weten wat ze moeten doen als er sprake is van ongewenst gedrag/uitingen.

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Geef aan of er in jullie beleid ruimte is opgenomen voor samenwerking met externe organisaties:

Question Title

* 12. Op welke samenwerking ben je trots en waarom?

Question Title

* 13. Hebben jullie andere beleidsmaatregelen dan er in deze sectie al zijn genoemd? Zo ja, welke:

Question Title

* 14. In hoeverre geeft jouw organisatie voldoende invulling aan de borging van seksuele diversiteit in beleid?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Wat wil je in de toekomst nog graag gerealiseerd  zien?

Question Title

* 16. Waar heb jij of heeft jouw organisatie hulp bij nodig?

Question Title

* 17. Welk onderdeel van het beleid rondom seksuele diversiteit werkt erg goed voor jullie en wil je delen met ons?

Sectie 2: cultuur, taal en externe communicatie - In hoeverre speelt (seksuele) diversiteit een rol in de cultuur, de taal en de externe communicatie van de organisatie?
Cultuur

Question Title

* 18. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:

  Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens
Er is aandacht voor seksuele diversiteit binnen de organisatie
Alle medewerkers voelen dat ze zichzelf mogen zijn, ongeacht afkomst en achtergrond
Wij spreken elkaar direct of indirect aan op (seksueel) ongewenst gedrag
Wij spreken externen direct of indirect aan op (seksueel) ongewenst gedrag
Taal

Question Title

* 19. Kruis aan wat van toepassing is in jouw organisatie

Een inclusieve tekst sluit niemand uit en maakt geen onderscheid in mensen op basis van sekse, en ook niet op basis van ras, geloof, leeftijd en seksuele voorkeur.

Question Title

* 20. In hoeverre is er in de organisatie sprake van een inclusief taalgebruik?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Communicatie

Question Title

* 21. Kruis aan wat van toepassing is: Onze (seksuele) diversiteit is zichtbaar op onze onlinekanalen

Question Title

* 22. Kruis aan wat van toepassing is: Onze seksuele diversiteit is offline zichtbaar in onze

Question Title

* 23. Wij hijsen de regenboogvlag (op de daarop relevante dagen en periodes)

Question Title

* 24. Wij vermijden stereotypes in onze beelden en teksten

Question Title

* 25. Hebben jullie andere acties op het gebied van cultuur, taal en externe communicatie genomen dan hierboven genoemd? Zo ja, welke:

Question Title

* 26. In hoeverre geeft jouw organisatie in haar cultuur, taal en externe communicatie voldoende aandacht aan haar (seksuele) diversiteit?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 27. Wat wil je in de toekomst nog graag gerealiseerd zien?

Question Title

* 28. Waar heb jij of heeft jouw organisatie dan nog hulp bij nodig?

Question Title

* 29. Op welke actie of uiting in jullie organisatiecultuur, -taal of externe communicatie ben je trots?

Sectie 3: Middelen en Mensen

Question Title

* 30. Kruis aan wat van toepassing is in jouw organisatie

Question Title

* 31. In hoeverre weten medewerkers deze middelen en mensen te vinden?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 32. Hebben jullie andere middelen/mensen tot jullie beschikking om seksuele diversiteit te borgen, dan hierboven genoemd? Zo ja, welke en wie:

Question Title

* 33. Wat wil je in de toekomst nog graag gerealiseerd zien?

Question Title

* 34. Waar heb jij of heeft jouw organisatie dan nog hulp bij nodig?

Question Title

* 35. Op welke aanwezige middelen/inzet rondom (seksuele) diversiteit ben je trots?

Sectie 4:  Borging en Monitoring

Question Title

* 36. In hoeverre hebben jullie volgens jou in beeld wat de uitdagingen zijn op het gebied van (seksuele) diversiteit?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 37. In hoeverre worden deze uitdagingen erkend door de organisatie?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 38. In hoeverre hebben jullie in beeld wat de successen zijn op het gebied van (seksuele) diversiteit?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 39. In hoeverre worden deze successen erkend en gevierd door de organisatie?

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 40. Welke successen - die ook elders goed uitvoerbaar zijn - wil je delen?

Question Title

* 41. In hoeverre zijn de uitkomsten van deze monitor steunend bij de invulling en verdere borging van (seksuele) diversiteit

0 - Totaal niet 100 - Uitstekend
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Slotvraag

Question Title

* 42. Op een schaal van 0 tot 100, welke score geef jij jouw organisatie voor het agenderen en borgen van seksuele diversiteit?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
0 van 42 beantwoord
 

T