Onderzoek naar religie, spiritualiteit en levensbeschouwing in Den Ham

Allereerst wil ik u bedanken voor uw participatie in mijn onderzoek! Als masterstudent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik de mogelijkheid gekregen om religie, spiritualiteit en levensbeschouwing te mogen onderzoeken in mijn thuisdorp Den Ham. De hoofdfunctie van deze enquête is het werven van een diverse groep respondenten voor vervolginterviews. Tijdens deze interviews zal er dieper worden ingegaan op vragen die in de enquête aan bod komen. De vervolginterviews en de verkregen data van de enquête vormen samen de kern van dit onderzoek. 

Hieronder heb ik de belangrijkste termen uit de enquête omschreven:
- Onder religieus wordt verstaan dat u uw geloof richt op een collectieve identiteit (bv. christen zijn), geloofswaarheden hiervan beaamt en banden heeft met een levensbeschouwelijke gemeenschap waar georganiseerde rituelen en praktijken worden uitgevoerd (bv. in de kerk).
- Onder spiritueel wordt verstaan dat u uw geloof richt op persoonlijke ervaringen, privé activiteiten (bv. zelf of in kleine groepen mediteren of yoga oefenen), gevoelsmatige opvattingen en/of het combineren van elementen van verschillende religies.
- Onder levensbeschouwing wordt verstaan dat u uw leven op een seculiere (onkerkelijke) wijze invult en dat normen, waarden en filosofische gedachtegangen hieraan ten grondslag liggen.

Mocht u mee willen werken aan een vervolginterview, vul dan bij de laatste vraag uw gegevens in. Alle verzamelde data zullen te allen tijde anoniem blijven en naderhand vernietigd worden.

Alvast bedankt voor het invullen van de enquête! 

Hartelijke groet,

Brendon Jaspers

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. In welke leeftijdscategorie bevindt u zich?

Question Title

* 3. Bent u aangesloten bij een kerkgenootschap of godsdienstige groepering?

In de volgende vraag wordt met verwant bedoeld dat u zichzelf ziet als aanhanger van de betreffende religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke stroming of bepaalde elementen hiervan gebruikt in uw eigen leven.

Question Title

* 4. In hoeverre voelt u zich verwant met de volgende religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke stromingen?

  Sterk verwant Redelijk verwant Enigszins verwant Niet of nauwelijks verwant Weet niet
Christendom
Islam
Hindoeïsme
Boeddhisme
Jodendom
Humanisme
Atheïsme
Ietsisme (onzeker zijn over de aard van een god of hogere macht of onzeker zijn of deze wel bestaat)
Meervoudig religieuze/spirituele/levensbeschouwelijke verbinding (het combineren van elementen van één of meerdere religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke stromingen)

Question Title

* 5. Wat vindt u van de volgende uitspraken?

  Ja, dat klopt voor mij Dat klopt gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet voor mij Nee, dat klopt niet voor mij
Ik heb er behoefte aan af en toe de zin van mijn leven te overdenken
De zin van je leven is een onderwerp dat mij niet zo interesseert

Question Title

* 6. Beschouwt u zichzelf als een religieus, spiritueel en/of levensbeschouwelijk mens?

Question Title

* 7. Kunt u uw religie, spiritualiteit en/of levensbeschouwing kort omschrijven (max 100 woorden)?

Question Title

* 8. Wat vindt u van de volgende uitspraken?

  Ja, dat klopt voor mij Dat klopt gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet voor mij Nee, dat klopt niet voor mij
Volgens mij is er iets dat mens, wereld en natuur tot in de kern verbindt
Volgens mij wordt mijn leven geleid door een geestelijke kracht, sterker dan elk menselijk wezen
Ik vind dat je waarheid innerlijk moet ervaren
Religie is voor mij vooral iets persoonlijks en niet zozeer een groepsgebeuren
Ik vind dat religie op zich niet zo veel met kerkelijkheid heeft te maken
Je moet vertrouwen op je innerlijke stem
In elk mens is een echte, authentieke en heilige kern te vinden die onbedorven is door cultuur, geschiedenis en maatschappij

Question Title

* 9. Vindt u dat kerken aansluiten bij uw kijk op het leven?

Question Title

* 10. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?

  Helemaal mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weetniet/geen mening
Het zou een goede zaak zijn als de kerken verdwijnen
Als niemand meer in God gelooft, wordt de moraal bedreigd
Als de kerken verdwijnen, heeft egoïsme vrij spel
Het geloof in God zorgt dat de samenleving niet verloederd
Geloven in een God is iets dat niet meer bij deze tijd past

Question Title

* 11. Wat is voor u de belangrijkste manier om uw religie, spiritualiteit en/of levensbeschouwing in praktijk te brengen?

Question Title

* 12. Indien u zich beschikbaar wilt stellen voor een vervolginterview, vul dan de onderstaande gegevens in. Mocht u geen interesse hebben voor een vervolginterview, klik dan op 'Gereed' om de enquête af te ronden.

0 van 12 beantwoord
 

T