1.

Geachte heer, mevrouw, 

De richtlijn ‘Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi’ wordt herzien onder voorzitterschap van dr. Stefan Haensel, uroloog en SCEN arts. De huidige richtlijn bestaat uit de volgende 10 onderwerpen:
I.    Urine-incontinentie
II.   Krampen en/of pijn van de urinewegen
III.  Blaaskatheterproblematiek
IV.  Hematurie
V.   Blaasretentie
VI.  Hydronefrose (hydro-ureter)
VII. Fistels
VIII. Loze aandrang en tenesmi
IX.   Profuus vaginaal bloedverlies
X.    Seksuele problemen

Het onderwerp seksuele problemen zal worden uitgewerkt tot een losstaande richtlijn. Wij willen u vragen om aan te geven welke knelpunten u ervaart rondom de andere 9 urogenitale problemen.

De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen wij uw bijdrage door deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid andere knelpunten in de palliatieve zorg voor urogenitale problemen aan te geven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

De herziening van deze richtlijn is onderdeel van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg 2018-2023. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgt de procesbegeleiding. NVU, KNGF, NHG, NAPA, NVOG, Verenso, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland zijn benaderd voor deelname aan de herziening van deze richtlijn. De herziening wordt gefinancierd door ZonMw.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten en kan tot uiterlijk 26 juni. Mocht u problemen hebben met het invullen, neemt u dan contact op met mw. Francis Essers, secretaresse (richtlijnen@iknl.nl).

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

T