Vele verenigingen en stichtingen in onze gemeente op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur draaien op vrijwillige inzet. Vrijwilligers zijn niet alleen te vinden in georganiseerd verband, maar zij helpen ook vaak in hun sociale netwerk, als burendienst of in als informele zorg. Vrijwilligerswerk bevordert hiermee de leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit in onze gemeente. Vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving. 

Krimpens Belang hecht veel waarde aan de inzet van onze vrijwiligers. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat zij gewaardeerd en gefaciliteerd worden. Wij horen dan ook graag van onze Krimpense vrijwilligers wat zij hiervan vinden.

Question Title

* 1. Waar of bij wie verricht u vrijwilligerswerk?

Question Title

* 2. Welke taken/werkzaamheden verricht u bij welke organisatie/particulier?

Question Title

* 3. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 4. Door wie bent u vrijwilligerswerk gaan doen?

Question Title

* 5. Waardering vrijwilligers
De waardering voor het werk dat vrijwilligers verrichten is voor veel van hen erg belangrijk. Waardering zorgt ervoor, als vorm van stimulans, dat vrijwilligers zich blijvend willen inzetten, omdat ze zien dat hun inzet op waarde wordt geschat. De wijze waarop iemand zich gewaardeerd voelt, verschilt per persoon. Waardering is het meest effectief wanneer ze wordt afgestemd op motivatie, wensen en behoeften van de vrijwilligers.

Voelt u zich door de gemeente gewaardeerd voor uw vrijwilligerswerk? Waarom wel of niet?

Question Title

* 6. Voelt u oprechte betrokkenheid bij de gemeente voor uw vrijwilligerswerk? Zo nee, waarom niet?

Question Title

* 7. Heeft u in het afgelopen jaar mensen ontmoet en ervaringen kunnen uitwisselen met vrijwilligers die soortgelijk vrijwilligerswerk verrichten? Zo ja, wie heeft hiervoor het initiatief genomen?

Question Title

* 8. Faciliteren
Vrijwilligerswerk moet praktisch zijn, zonder onnodige regelgeving die de vrijwilliger voor de voeten loopt. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. De wet- en regelgeving die vanuit de gemeente wordt opgelegd maakt het voor vrijwilligers soms (onnodig) lastig. Daarnaast is het van belang dat onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op professionele wijze worden ondersteund bij het uitvoeren van hun taken. Door het verbeteren van de informatievoorziening, deskundigheidsbevordering en door actief mee te denken worden vrijwilligers ondersteund om hun taken nog beter uit te voeren. Het is hierbij van belang aan te sluiten op de (informatie) behoeften van de vrijwilligers zelf.

Ervaart u in de gemeente een open houding en een duidelijke gesprekspartner die actief meedenkt en waar mogelijk durft los te laten? Zo nee, op welk(e) gebied(en) niet?

Question Title

* 9. Heeft u in het afgelopen jaar actief met de gemeente mee mogen denken over (het vrijwilligersbeleid van) uw expertise c.q. vrijwilligerswerk? Zo ja, kregen uw ideeën ruimte?

Question Title

* 10. Heeft u in het afgelopen jaar professionele ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente op het gebied van informatievoorziening, deskundigheidsbevordering en meedenkend karakter? Zo ja, was deze ondersteuning gericht op uw behoeften?

0 van 10 beantwoord
 

T