Question Title

* 1. wanneer organiseren

Question Title

* 2. waar willen we heen?

Question Title

* 3. hoe organiseren

Question Title

* 4. wat mag het kosten P/P (ex huur brommer/ ex hotel)

Question Title

* 5. hotel/ camping kosten

Question Title

* 6. Willen we nog iets leren?

Question Title

* 7. moet iemand ALLES organiseren

0 van 7 beantwoord
 

T