Geachte deelnemer

Mijn naam is Laura Standaert, student van de Masteropleiding ‘Gezondheidsvoorlichting en –bevordering’ aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn opleiding doe ik in samenwerking met de Universiteit Gent en Divergent onderzoek naar de implementatie van de Belgische Welzijnswet in kmo’s.

Het doel van het onderzoek is om aan de hand van een vragenlijst zicht te krijgen op de concrete toepassing van de Belgische welzijnswet met betrekking tot psychosociale risico’s in kmo’s. Daarnaast wordt ook bekeken hoe het gesteld is met de kennis en attitude rond dit onderwerp. Dit onderzoek maakt het mogelijk aanbevelingen te formuleren en de kwaliteit van de ondersteuning van kmo’s te verbeteren.

Wij vragen u dan ook vriendelijk of u de tijd zou willen nemen om een eenmalige vragenlijst voor ons in te vullen. Dit zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijblijvend. Vooraleer u beslist om deel te nemen kan u de informatie omtrent kosten en vergoeding, vertrouwelijkheid, verzekering en goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek doornemen.
                                                     
Kosten en vergoeding
Uw deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten mee voor u, maar biedt ook geen financieel voordeel.

Vertrouwelijkheid
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zal uw anonimiteit te allen tijde verzekerd zijn (hierbij is er totaal geen terugkoppeling mogelijk naar uw persoonlijk dossier). U hoeft nergens uw naam of de naam van uw kmo op te geven. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw anonimiteit dus verzekerd zijn.

Verzekering
De experimentenwet van 7/05/2004 verplicht ons om deelnemers aan wetenschappelijke projecten te verzekeren voor de deelname en het risico, hoe klein ook, dat men loopt.
De waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie enige schade ondervindt, is extreem laag. Indien dit toch zou voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, werd er een verzekering afgesloten conform de Belgische wet van 7 mei 2004, die deze mogelijkheid dekt.

Commissie voor Medische Ethiek
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent, en zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies.

Wanneer u de vragenlijst invult wordt automatisch aangenomen dat u uw goedkeuring geeft om deel te nemen aan het onderzoek. Het staat u volkomen vrij om al dan niet deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij moet u de goedkeuring door het Ethisch Comité van het UZ Gent niet beschouwen als een motivering tot deelname. Indien u beslist om deel te nemen aan het onderzoek kunt u zich op elk moment terugtrekken zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven.

Indien u vragen hebt over het onderzoek of over bovenstaande informatie kunt u altijd contact opnemen via laura.standaert@ugent.be.

Ik dank u alvast voor uw medewerking.

Laura Standaert

Promotor: Prof. Dr. Els Clays   
Els.Clays@UGent.be  09/332.36.16  

Co-promotor: Astrid Mouton
Astrid.Mouton@UGent.be  09/331.03.26


T