Welkom bij de enquête over een klimaatneutrale gemeente

Hartelijk dank voor deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk, wij leggen graag uit waarom.

De Ronde Venen zet zich in om vanaf 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn
Een gemeente waarin wijzelf en onze kinderen met plezier kunnen blijven wonen. Daarom willen we de komende jaren evenveel energie gaan opwekken als dat we gebruiken. Dat doen we niet langer met aardgas, maar met schone energie, verkregen uit zon, wind of bijvoorbeeld aardwarmte.

Dit kan niet zonder windmolens en zonnevelden
In 2040 hebben we in De Ronde Venen ongeveer 2700 TJ aan energie nodig. Nu is dat nog 4000 TJ. Dus om ons doel te halen, moeten we eerst energie besparen. De energie die we dan nog nodig hebben halen we zoveel mogelijk uit zonnepanelen op alle daken in De Ronde Venen. Daarmee kunnen we maximaal twintig procent van de benodigde energie opwekken. Met nieuwe technieken en efficiëntie kunnen we nog een winst van twintig tot dertig procent behalen. De overige vijftig tot zestig procent aan benodigde energie moet komen van zonnevelden en windmolens in de gemeente. Meer informatie vindt u op www.duurzaamderondevenen.nl.

Een enquête over randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens
Een windmolen of zonneveld moet voldoen aan wettelijke eisen. Denk daarbij aan een natuuronderzoek, afstanden tot bebouwing en geluid- en slagschaduwnormen. Deze enquête gaat over aanvullende voorwaarden. Waar nodig geven we een korte toelichting op bestaande eisen of voorwaarden waarover geen discussie bestaat.

Welke voorwaarden vindt u belangrijk?
Dat willen we graag achterhalen met deze enquête. De gemeente wil namelijk met inwoners voorwaarden opstellen voor zonnevelden en windmolens. We hebben al gesproken met belangengroepen zoals natuur- en energiegroepen, dorpsraden, cultuurhistorische verenigingen en met Stedin en mogelijke initiatiefnemers voor zonnevelden en windmolens.

Het invullen van de enquête kost u ongeveer 20 minuten
Dit is vrij lang voor een enquête, maar het gaat wel om een belangrijk onderwerp voor onze gemeente. Wij hopen dat u daarom deze moeite wilt nemen. Donderdag 4 juli licht de gemeente tijdens een inloopavond in De Boei in Vinkeveen de resultaten van de enquête toe. Inwoners zijn tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom.

De gemeenteraad stelt de randvoorwaarden vast
De uitkomst van deze enquête vormt mede de onderbouwing van de randvoorwaarden die het college aan de raad voorlegt. De door de raad vastgestelde randvoorwaarden zijn de basis voor het bestemmingsplan en voor de vergunningverlening voor zonnevelden en windmolens in de gemeente De Ronde Venen.

Vervolgens kunt u als inwoner weer meedenken over mogelijke zoekgebieden
Zoekgebieden zijn gebieden waarin de gemeente uiteindelijk ruimte biedt voor zonnevelden en windmolens. Ook deze zoekgebieden stelt de raad uiteindelijk vast.

Betrokkenheid van inwoners en belangengroepen blijft uitgangpunt
Ook in het verdere proces blijft zeggenschap van inwoners en belangengroepen belangrijk. We willen bijvoorbeeld de kennis van plaatselijke natuurgroepen en organisaties die terreinen beheren betrekken bij de voorbereiding en vergunningverlening van een windmolen of zonneveld. Bewoners binnen een zoekgebied betrekken we ook bij de locatiekeuze.

0 van 41 beantwoord
 

T