Deze vragenlijst is opgesteld door de werkgroep Ontwikkeling Europese Normen voor Assistentiehonden. Deze werkgroep formuleert namens de Themagroep Geleidehondgebruikers de inbreng van de Oogvereniging in het normeringsproces.

De normen zullen invloed hebben op de kwaliteit van de assistentiehonden zelf, op de matching tussen hond en gebruiker, op de verhouding tussen opleider/school en gebruiker, op de deskundigheid van de gebruiker en op de herkenbaarheid van assistentiehonden en hun gebruikers. Wij achten het daarom van belang dat vanuit Nederland actief aan het proces wordt deelgenomen.

Met deze vragenlijst willen we op een aantal punten uw meningen en ervaringen te weten komen om onderbouwde standpunten te kunnen innemen. Wij stellen het daarom zeer op prijs dat u tijd en moeite wilt besteden aan de invulling van de vragenlijst.

Bent u als geleidehondgebruiker geen lid van de Oogvereniging? Ook uw mening horen we graag. U wordt van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

We verzoeken u de vragenlijst in te vullen voor 7 januari 2019.

Ervaart u technische problemen met de invulling van de vragenlijst? Dan verzoeken wij u deze door te geven aan Loek Meijer. Bij voorkeur per e-mail: lfmeijer1@kpnmail.nl. Dit kan ook per telefoon: 033-2464374.
Veel vragen gaan over uw huidige hond of de school die uw huidige hond heeft opgeleid. Wacht u op dit moment op een nieuwe hond, geef dan een antwoord ten aanzien van uw laatste hond.

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Welke activiteiten verricht u geregeld buitenshuis? Bedoeld worden de activiteiten waarvoor u uw hond gebruikt. Het uitlaten van de hond wordt niet bedoeld. (Meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

* 3. Welke situaties doen zich hierbij voor? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

* 4. Hoeveel jaar werkt u met een geleidehond? Onderbrekingen in verband met het wachten op een nieuwe hond niet meerekenen.

Question Title

* 5. Met de hoeveelste hond werkt u thans? Werkt u bijvoorbeeld met uw derde hond, vul dan een 3 in. 

Question Title

* 6. Bent u weleens van school veranderd?

Question Title

* 7. Vindt u dat de school u kennis moet bijbrengen omtrent de hond? (Gedrag, verzorging, gezondheid, welzijn enz.)

Question Title

* 8. Indien de school van uw huidige hond voorziet in educatie omtrent de hond, op welke manier doet zij dit dan? (Indien de school niet in educatie voorziet, kunt u deze vraag overslaan.)

Question Title

* 9. Hoe beoordeelt u de door de school gehanteerde aanpak omtrent educatie?

Question Title

* 10. Op welke manier zou u de kennis omtrent de hond het liefst vergaren en bijhouden?


Een aantal Europese geleidehonden scholen sluiten de training van het team gebruiker-hond af met een examen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een onderwerp in het normeringsproces worden. De volgende vragen gaan hierover.

Question Title

* 11. Is voor de start van de training goed met u besproken waarvoor u de hond wilde gebruiken?

Question Title

* 12. Indien ja, is dit vastgelegd in een lijst van vaardigheden die u met uw hond moest beheersen?

Question Title

* 13. Is bij afsluiting van de training getoetst of u en uw hond de afgesproken vaardigheden inderdaad beheersen?

Question Title

* 14. Stel dat een dergelijke toets verplicht zou worden gesteld, wat moest er naar uw mening dan gebeuren als iemand niet (direct) slaagt?

Question Title

* 15. Wat zijn uw wensen voor de instructie voor het werken met uw nieuwe hond? Het gaat hier niet om instructie in de werk- en/of onderwijsomgeving.

Question Title

* 16. Zou u problemen die u als geleidehondgebruiker ervaart met de school bespreken?

Question Title

* 17. Heeft uw school u geïnformeerd over het bestaan van haar klachtenprocedure?

Question Title

* 18. Bent u ervan op de hoogte dat de themagroep Geleidehondgebruikers van de Oogvereniging een bemiddelingscommissie heeft om u te ondersteunen bij een probleem met de school?

Question Title

* 19. Hebt u gelegenheid om uw hond zelf in de buurt te laten loslopen?

Question Title

* 20. Hoe voorziet u in de verzorging van uw hond als uzelf tijdelijk niet voor uw hond kunt zorgen (bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie)?

Question Title

* 21. Stelt de school eisen aan de opvang?

Question Title

* 22. Zo ja, vindt u deze redelijk?

Question Title

* 23. Zou de school op het gebied van tijdelijke opvang een rol moeten vervullen?

Question Title

* 24. Vindt u dat de school vragen stelt die te veel in de privésfeer liggen?

Question Title

* 25. Ervaart u problemen die te maken hebben met de wijze waarop uw huisgenoten met uw geleidehond omgaan?

Question Title

* 26. Zo ja, hoe zouden die kunnen worden voorkomen of verminderd?

Question Title

* 27. Ervaart u problemen die te maken hebben met de wijze waarop uw collega's op het werk of in de onderwijsinstelling met uw geleidehond omgaan?

Question Title

* 28. Zo ja, hoe zouden die kunnen worden voorkomen of verminderd?

Question Title

* 29. Ervaart u problemen met het sociale gedrag van uw huidige hond?

Question Title

* 30. Geeft de school u de mogelijkheid tot inzage in de door haar verzamelde gegevens over u, uw hond en over u en uw hond als team?

Question Title

* 31. Hebt u het gevoel dat de trainer/instructeur waarmee u te maken hebt bij uw huidige hond voldoende is toegerust voor de communicatie met u als geleidehondgebruiker?

Question Title

* 32. Hebt u vóór aflevering van uw huidige hond informatie ontvangen over de laatste medische keuring van de hond?

Question Title

* 33. Wat was voor u het doorslaggevende argument bij de keuze voor de school die uw huidige hond heeft geleverd?

Question Title

* 34. Hoe zou de nazorg er moeten uitzien?

Question Title

* 35. Het kan zijn dat wij er op een later moment behoefte aan hebben geleidehondgebruikers aanvullende vragen voor te leggen. Als wij u daarvoor zouden mogen benaderen, verzoeken wij u hieronder uw naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) in te vullen.

Question Title

* 36. Wat zou u ten slotte nog willen opmerken? 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

T