Bestelbon

Vanaf eind juni 2020 is de 27ste editie van onze Generieke Salarisstudie beschikbaar. Organisaties die deelgenomen hebben aan onze salarisstudie genieten van een deelnemersprijs.
Reward Architect Advanced 
Ongelimiteerd toegang tot alle gerapporteerde functies waardoor u uw werknemers (of klassen) kan vergelijken op individueel, afdelings- of bedrijfsniveau op basis van zelf gekozen parameters zoals sector, aantal werknemers of regio. U heeft ook de mogelijkheid om de salarisinformatie op te vragen aan de hand van diploma’s. Alle salarisrapporten kan u vervolgens exporteren naar Word of Excel.
Reward Architect
Deze kan aanschouwd worden als een light versie. Met name biedt deze u de mogelijkheid om marktdata op te vragen aan de hand van referentiefuncties. Echter wordt er geen vergelijking gemaakt met de eigen medewerkers en biedt tevens geen ondersteuning naar diploma’s.
¹Bij aankoop zonder deelname aan de studie betaalt u een supplement van 20%.

Question Title

* Salarisdata

Question Title

* Facturatiegegevens

Question Title

* Verzendingsgegevens

Door het ondertekenen van deze bestelbon, verbind ik mij ertoe om de informatie geleverd in de hierboven vermelde producten uitsluitend aan te wenden voor interne doeleinden. De desbetreffende data mogen in geen geval worden toegepast in het kader van consultancy-opdrachten. Ik ga ook akkoord met de algemene informatie en voorwaarden die hieronder vermeld staan. De door u in deze bestelbon aangeleverde persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De licentie treedt in werking na ontvangst van de logingegevens en wordt telkens verlengd voor één jaar door stilzwijgende verlenging op de vervaldag. U wordt 2 maanden op voorhand via e-mail op de hoogte gebracht door een Hudson reward-collega.
Algemene Informatie & Voorwaarden
Het Trendsrapport 2019-2020 ontvangt u gratis als u heeft deelgenomen aan de Generieke Salarisstudie 2020. Naast de mogelijkheid tot een Inhouse Training, wordt er verschillende keren per jaar een gratis Reward Architect (Advanced)- opleiding georganiseerd bij Hudson. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (rapporten 6% BTW, software 21% BTW). Deelnemersprijs impliceert dat uw organisatie zich engageert om de salarisgegevens aan Hudson over te maken. In geval van ingebrekestelling van deelname, zal de standaardprijs (+20% ) doorgerekend worden. De licentieovereenkomst voor Reward Architect (Advanced) is 12 maanden geldig ingaande zodra de resultaten beschikbaar zijn (eind juni) of, bij aankoop van de studie ná 1 juli, vanaf het moment van aankoop. De licentie treedt in werking na ontvangst van de logingegevens en wordt telkens verlengd voor één jaar door stilzwijgende vernieuwing op de vervaldag. Om de stilzwijgende verlenging te vermijden, dient de Licentienemer bij aangetekend schrijven, ten minste 2 maanden voor de vervaldag, de overeenkomst op te zeggen. Na afloop van de vervaldag, is de Licentiegever - Hudson - gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is er een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10% met een minimum van € 100,00, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten. Indien de Licentienemer verzaakt te betalen binnen de 60 dagen na factuurdatum, heeft Hudson, onverminderd elk ander recht of middel waarover Hudson beschikt, het recht om zonder voorafgaand bericht de levering van het product op te heffen. De vergoeding voor de licentieovereenkomst wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen. Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van Gent met toepassing van de Belgische wetgeving. De door u in deze bestelbon aangeleverde persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

T