Graach lizze wy jo ûndersteande fragen foar oer de kearn fan it leargebiet Fryske Taal en Kultuer: de grutte opdrachten.
Mei jo feedback ferbetterje wy dy grutte opdrachten.
Alle reaksjes komme sûnder nammefermelding op de webside.
De uterste datum om te reagearjen is 21 jannewaris 2019.

Tige tank foar jo reaksje!

Question Title

* 1. Ik reagearje

Question Title

* 2. Yn hoefierre beskriuwe de grutte opdrachten mei-inoar de essinsje fan it leargebiet? Jou oan op in skaal fan 1-4

Question Title

* 3. Untbrekke der neffens jo noch relevante tema’s yn de grutte opdrachten?

Question Title

* 4. By hokker grutte opdracht is it ûnfoldwaande dúdlik wat dermei bedoeld wurdt? Neam yn jo antwurd earst de titel fan de grutte opdracht en ljochtsje jo antwurd ta.

Question Title

* 5. Yn hoefierre slute de grutte opdrachten oan by de trije haaddoelen fan ûnderwiis, te witten kwalifikaasje, sosjalisaasje en persoansfoarming? Jou oan op in skaal fan

Question Title

* 6. Yn hoefierre binne de grutte opdrachten yn essinsje werkenber foar sawol it pû, (f)sû en fû (praktykûnderwiis, vmbo, havo, vwo)? Jou oan op in skaal fan 1-4

Question Title

* 7. De grutte opdrachten beskriuwe kearneleminten fan it ûnderwiis yn Fryske taal en kultuer dy’t fan belang binne foar in goede trochstream nei it ferfolchûnderwiis. Jou oan op in skaal fan 1-4 yn hoefierre jo’t it hjirmei iens binne

Question Title

* 8. Yn hoefierre slute de grutte opdrachten oan by (resinte) wittenskiplike of fakdidaktyske ynsjoggen? Jou oan op in skaal fan 1-4

Question Title

* 9. Yn hoefierre slute de grutte opdrachten oan op it ferlet fan de maatskippij en it bedriuwslibben? Jou oan op in skaal fan 1-4

Question Title

* 10. Opmerkings

T