Graach lizze wy jo ûndersteande fragen foar oer de konseptfyzje op it leargebiet Fryske taal en kultuer. Mei jo feedback ferbetterje wy de konseptfyzje en skerpje wy dy oan. Alle reaksjes komme sûnder nammefermelding op de webside. It uterste oanlevermoment is
moandei 15 oktober 2018 om 9.00
 
Tige tank foar jo reaksje!

Question Title

* 1. Ik reagearje

Question Title

* 2. Misse der ek ûnderdielen yn dizze fyzje op it leargebiet Fryske taal en kultuer?

Question Title

* 3. Docht de fyzje rjocht oan de ûntwikkeling, kânsen en behoeften fan alle learlingen?

Question Title

* 4. Is de fyzje eigentiidsk?

Question Title

* 5. Is de fyzje ynspirearjend en motivearjend?

Question Title

* 6. Oare opmerkingen:

T