Welkom

Welkom bij de quick scan sportparticipatie van transgender personen!

Via deze quick scan zouden we te weten willen komen of je aan sport doet, welke sport je beoefent, in welke mate en in welke context. We peilen ook naar de motieven waarom je sport en de mogelijke drempels die je eventueel ervaart. Ook indien je niet aan sport doet zouden we je willen vragen om de vragenlijst in te vullen. Deze anonieme quick scan zal maximum 10 minuten van je tijd innemen. 

Door deel te nemen aan dit onderzoek help je ons een beeld te vormen van de ervaringen van transgender personen in de sport en eventuele barrières tot sportparticipatie bloot te leggen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen er ook suggesties worden gedaan voor een transinclusief sportbeleid. 

Dit onderzoek is deel van mijn masterproef binnen de opleiding Gender en Diversiteit, en verloopt onder begeleiding van prof. Joz Motmans (Transgender Infopunt en Centre for Research on Culture and Gender, UGent) en prof Jeroen Scheerder (Onderzoeksgroep Sport en Bewegingsbeleid, KU Leuven). 

In een tweede fase van dit onderzoek, neem ik enkele diepte-interviews bij personen met verschillende sportprofielen af. De diepte-interviews zullen verder bouwen op resultaten die naar boven kwamen uit deze enquête. Indien je hier vrijwillig aan wil meewerken, mail me a.u.b. dan op volgend e-mail adres: sien.heirweg@ugent.be

Alvast hartelijk dank voor je deelname aan dit onderzoek!

T