Screen Reader Mode Icon

Vragenlijst Informatiebehoefte Externe Veiligheid vanuit VTH en RO

Introductie

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het initiatief genomen om een nieuwe Risicokaart te ontwerpen en te ontwikkelen. De nieuwe Risicokaart wordt een portaal waar data over risico’s en risicosituaties wordt gedeeld en opgehaald. Eén van de voorwaarden is dat het portaal aansluit op de databehoefte van gebruikers.

Deze enquête heeft als doel om inzicht te krijgen in deze behoefte. Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen voor uiterlijk 5 augustus 2019.

We verzoeken u vriendelijk uw naam in te vullen, zodat we u eventueel om een nadere toelichting kunnen vragen. Het is ook mogelijk dat we u in de (nabije) toekomst benaderen voor de deelname aan een interview of een workshop. Stelt u geen prijs op deelname, of geeft u de voorkeur aan anonieme beantwoording van de vragen, vul dan geen naam in.  
A.      Achtergrondinformatie

Question Title

* 1. Uw naam (optioneel):

Question Title

* 2. Organisatie waar u werkzaam bent (optioneel):

Question Title

* 3. Bij welke organisatie bent u werkzaam?

Question Title

* 4. In welk domein bent u voornamelijk actief?

B. De volgende vragen hebben betrekking op de komst van de omgevingswet.

Question Title

* 5. Bij de omgevingswet wordt uitgegaan van een integrale benadering en besluitvorming door het bevoegde gezag voor de volgende produkten/diensten (u kunt aanvullen):

De huidige risicokaart bevat een aantal onderdelen die wettelijk is vastgelegd. De benodigde gegevens vindt zijn basis in een aantal gegevensbestanden die thans door verschillende partijen wordt beheerd.

De vraag is of deze gegevens voor u essentieel zijn (“need to have”), of dat deze gegevens handig/bruikbaar zijn (“nice to have”) of dat u ze niet (meer) nodig heeft aangezien het stelsel met de komst van de omgevingswet binnenkort wordt aangepast. Bij elk onderwerp kunt u eventueel een toelichting geven.

Question Title

* 6. Inrichtingen/installaties/transportroutes

  Essentieel Handig/ bruikbaar Niet nodig Geen mening
Inrichtingen (info)
Installaties (info)
Terreingrenzen (info)
PR 10-6/veiligheidsafstand (info)
PR 10-5
PR10-8
Invloedsgebieden
ABC zones (defensie) (info)
Effectzones Bevi
Effectzones LPG (info)
Max. veiligheidsafstanden Propaantanks
De aard van het risico
De chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer
Maatgevende stof

Question Title

* 7. Heeft u behoefte aan gegevens over transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor wegen en spoorlijnen op de as van de transportroute, of voor vaarwegen op de oever, hoger is dan 10-6 per jaar?

Question Title

* 8. Basisnet

  Essentieel Handig/ bruikbaar Niet nodig Geen mening
Spoor
Spoor (assen)
Wegen
Water
PR plafond spoor (indicatief)
PR plafond weg (indicatief)
PR plafond water (indicatief)
200 m zone basisnet spoor
200 m zone basisnet weg (indicatief)
200 m zone basisnet water (indicatief)

Question Title

* 9. Buisleidingen

  Essentieel Handig/ bruikbaar Niet nodig Geen mening
Buisleidingen RRGS (info)
PR 10-6 RRGS (info)
100% letaliteitszones (indicatief) aardgas
1% letaliteitszones (indicatief) aardgas
1% letaliteitszones (indicatief) overig

Question Title

* 10. Kwetsbare objecten

  Essentieel Handig/ bruikbaar Niet nodig Geen mening
Evenemententerreinen (info)
Kwetsbaarheid objecten (BEVI) (info)
Kwetsbaarheid objecten (BKL) (info)
Kwetsbaarheid objecten (Regeling provinciale Risicokaart) (info)

Question Title

* 11. Ruimtelijke plannen

  Essentieel Handig/ bruikbaar Niet nodig Geen mening
Plangebieden
Veiligheidszones Bevi art.14
Relevant gebiedsaanduiding
Relevante dubbelbestemmingen
Voorkeurtracés of zoekgebieden buisleidingen
Bouwvlakken
Enkelbestemmingen
Overstromingsgevaar (info)

Question Title

* 12. Als u de bovenstaande tabel in ogenschouw neemt, en met de omgevingswet in aankomst, welke gegevens mist u waar u wel behoefte aan heeft?

C.      In het Bkl is het verzamelen van gegevens vastgelegd. Daarbij is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën (vrij vertaald):
     a.      Algemene gegevens over bedrijven en locaties (10.2)
     b.      Gegevens milieubelastende activiteit (alles, behalve d, 10.3)
     c.       Mijnbouw (10.4)
     d.      Basisnet, buisleidingen en militaire objecten (10.5)
     e.      Gegevens gebouwen en locaties (10.6)
     f.        Gegevens wegen (niet zijnde basisnet, 10.7)

 Mocht u meer willen weten over de aard van de gegevens dan verwijzen wij u kortheidshalve naar deze bepalingen in het Bkl.

Question Title

* 13. Mist u belangrijke gegevens die NIET in het Bkl zijn opgenomen? Zo ja, welke?

Question Title

* 14. Met de komst van de omgevingswet is er wellicht behoefte aan de volgende gegevens, kunt u aangeven in hoeverre dit van belang is voor uw werk?

  Essentieel Handig/ bruikbaar Niet nodig Geen mening
Informatie over energietransitie
(Ondergrondse) parkeergarages, mede in relatie tot elektrificatie van het autopark
Windmolens lokaties
250m zones windturbines
Windturbineparken
Hoogspanningsleidingen
Magneetveldzones hoogspanningslijnen
Vervoer gevaarlijke stoffen over provinciale en lokale wegen
Kegelligplaatsen
Maximale zones kegelligplaatsen
Vitale infrastructuur

Question Title

* 15. Welke gegevens zou u willen aanvullen in de bovenstaande tabel?

Question Title

* 16. Kunt u specifieker zijn over welke gegevens u nodig heeft?

D.      Afsluiting

Question Title

* 17. Mist u nog onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen?

Question Title

* 18. Wat vond u van het invullen van deze vragenlijst?

Question Title

* 19. Wilt u nog iets anders kwijt?

0 van 19 beantwoord
 

T