Naar aanleiding van het definitieve stikstofbesluit in 2019 moeten gemeentes in zowel beleid als handhaving actiever aan de slag met hert terugdringen van stikstofuitstoot in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dit speelt op gemeentelijk niveau vooral bij woningbouw. Om tot handvatten voor gemeentes te komen die iets toevoegen aan wat er al is, nodigt Platform31 u uit om via onderstaande enquête uw perspectief te delen.

U kunt in de vragen aangeven of u in het verdere traject betrokken wilt blijven; over de vorm van die betrokkenheid denken we nog na. De resultaten van de enquête spelen hier ook een rol in.

Question Title

* 1. Voert u als gemeente al actief beleid op stikstofreductie in de woningbouw?

Question Title

* 2. Heeft u als gemeente hulpmiddelen om te besluiten welke rol en bijbehorend beleid voor jullie zinvol is? Bijvoorbeeld beslisbomen, stappenplannen, handleidingen, samenwerking mobiliseren)

Question Title

* 3. Welk(e) kenmerk(en) van een gemeente zijn het meest relevant als je wilt leren hoe andere gemeentes met dit onderwerp omgaan? (kies minimaal 2 en maximaal 3 kenmerken)

Question Title

* 4. Met welke beleidsterreinen in uw gemeente die prioriteit hebben ziet u een raakvlak met reduceren van stikstofuitstoot?

  Veel raakvlak Enig raakvlak Weinig raakvlak Geen raakvlak
Verkeer en mobiliteit (incl bereikbaarheid)
Gezondheid (incl. luchtkwaliteit)
Biodiversiteit
Milieu (brede zin)
Werkgelegenheid
Imago/ lokale waarden uitdragen
Circulaire economie
Lokaal ondernemerschap

Question Title

* 5. Hoe relevant vindt u de volgende categorieën van maatregelen?

  Zeer relevant Enigszins relevant Nauwelijks relevant Niet relevant
Specifieke doelen (prestaties) voorschrijven in aanbestedingen
Prestaties afdwingen in vergunningen (bv maximale uitstoot)
Interne organisatie consistent krijgen
Actief participeren in bouwhub
Gebruik maken van bouwhub verplichten
Aanvullende eisen stellen/ meewegen bij gronduitgifte
Actief regionale samenwerking zoeken (bv met gebiedstafels)
Bouwbedrijven informeren en adviseren over best practices t.b.v. stikstofreductie

Question Title

* 6. Wat zijn voor uw gemeente redenen om terughoudend te zijn met actief stikstofbeleid?

Question Title

* 7. We hebben een grote diversiteit aan specifieke maatregelen verzameld, veelal binnen bovenstaande categorieën. We zijn benieuwd welke specifieke maatregelen u zelf ziet als relevant, en waarom. Geef die hieronder aan.

Question Title

* 8. In hoeverre vindt u het thema circulariteit relevant voor stikstofreductie bij woningbouw

Question Title

* 9. Wat is het effect van de coronacrisis op uw stikstofbeleid in relatie tot woningbouw

Question Title

* 10. Kent u voorbeelden van gemeentelijk beleid, uit binnen- of buitenland, die u specifiek aanspreken? Zo ja, waarom dit of deze voorbeelden? Zo niet, spreekt geen enkele gemeente u aan, heeft dit nog geen aandacht, of is er een andere reden?

Question Title

* 11. Met wie heeft u regulier overleg over het onderwerp stikstof in relatie tot woningbouw (VNG, provincie, bouwbedrijven, ministeries)? Welk soort overleg zou u graag zien, maar ontbreekt nog?

Question Title

* 12. Bij wat voor soort gemeente werkt u?

Question Title

* 13. Zo concreet mogelijk in één woord of term: wat mist u (bij wat voor soort handvat/ hulpmiddel zou u het meest gebaat zijn)?

Question Title

* 14. Wij willen de komende maanden met een groep met gemeentes in gesprek. Bent u bereid om deel te nemen, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen?

Question Title

* 15. Mogen wij in de resultaten de naam van uw gemeente vermelden als partij die een bijdrage heeft geleverd?

Question Title

* 16. Heeft u nog andere vragen of suggesties die  te maken hebben met het onderwerp, maar niet aan bod zijn gekomen in de bovenstaande vragen? Deze kunt u hieronder kwijt.

T