D It sammeljen fan reaksjes is ôfsluten. Tige tank foar jo belangstelling. As jo graach wat fertelle wolle oer jo gebrûk fan it Frysk soe ik it tige op priis stelle as jo my in mailtsje stjoere nei ljongbloed@fryske-akademy.nl Mei freonlike groetnis, Lysbeth

Antwoorden verzamelen met enquêtes

Enquêteer uw doelmarkt

SurveyMonkey Audience heeft miljoenen mensen die klaarstaan om uw enquêtes in te vullen.

Meer informatie

Wilt u meer mogelijkheden en meerdere gebruikers?

Gebruik de krachtigste functies en neem slimmere beslissingen met SurveyMonkey Enterprise.

Meer informatie

98% van de Fortune 500 vertrouwt op SurveyMonkey voor People Powered Data