Screen Reader Mode Icon

Inleiding vragenlijst

Ons energiesysteem verandert. Tot voor kort kwam energie vooral uit steenkolen, aardolie en gas. Maar steeds vaker wordt energie opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Duurzaam energie opwekken is noodzakelijk voor een toekomst voor ons en onze (klein)kinderen.

De gemeente Roerdalen wil in haar gemeente graag energie duurzaam opwekken. Deze omschakeling naar duurzame bronnen zorgt voor uitdagingen voor iedereen: de overheid, ondernemers en inwoners. Maar het biedt ook veel kansen.

Via deze vragenlijst kunt u meedenken over de keuzes die we als gemeente en als gemeenschap moeten maken. Het gaat in deze vragenlijst concreet om het plaatsen van windmolenparken en zonnevelden. Meer informatie over duurzame energie en wind- en zonne-energie vindt u in de masterclass op  www.samendoensamenduurzaam.nl. Wij adviseren u deze masterclass eerst te kijken voordat u de vragenlijst invult.

We gebruiken uw input bij het opstellen van beleid voor het opwekken van duurzame energie. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. U kunt deze vragenlijst invullen tot en met 1 juni 2020.  

De terugkoppeling van de resultaten van deze vragenlijst kunt u ook vinden op de website www.samendoensamenduurzaam.nl.
 

Question Title

* 1. Wat is uw postcode?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Maakt u zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering?

Question Title

* 4. Bent u zelf actief bezig met duurzaamheid?

Question Title

* 5. De gemeente Roerdalen moet duurzame energieprojecten actiever stimuleren

Question Title

* 6. Hoe belangrijk vindt u het dat we als gemeente energieneutraal worden?

Over duurzame opwek

Onderstaande vragen gaan over de duurzame opwek van energie door middel van wind en zon. Duurzame energie kan van meer verschillende bronnen komen, zoals bijvoorbeeld naast wind- en zonne-energie ook waterkracht, aardwarmte, etc.  Deze vragenlijst betreft zonne- en windenergie. In onderstaande stellingen vragen we uw mening over de afwegingen die daarbij gemaakt moeten worden.  

Question Title

* 7. Stelling: Om de omschakeling te kunnen maken naar een energiesysteem met duurzame energie, zijn alle vormen van lokale duurzame opwek nodig.

Question Title

* 8. Stelling: Om de omschakeling te kunnen maken naar duurzame energie, zijn windmolenparken en zonnevelden allebei noodzakelijk.

Question Title

* 9. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

Voorwaarden en locatiekeuze
Hieronder vindt u een aantal stellingen over de voorwaarden waaronder zonnevelden en windparken ontwikkeld moeten worden, als ze ontwikkeld worden. Geef aan in welke mate u het met de stellingen eens of oneens bent.

Question Title

* 10. Bij het bepalen van de locatie van windmolens of zonnevelden, speelt het landschap de belangrijkste rol.

Question Title

* 11. Plaats windmolens vooral waar het verbruik van energie het grootst is

Question Title

* 12. Plaats zonnevelden vooral waar het verbruik van energie het grootst is

Question Title

* 13. Wat heeft uw voorkeur voor het realiseren van zonnevelden of windparken in het buitengebied?

Question Title

* 14. Ik heb er problemen mee als windmolens 500 meter van mijn huis worden geplaatst.

Question Title

* 15. Zo ja of nee, waarom?

Question Title

* 16. Zonnevelden van elke omvang zijn toelaatbaar.

Question Title

* 17. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Question Title

* 18. Welk type gebied vindt u het meest geschikt voor de ontwikkeling van een zonneveld? Hierbij gaan we er vanuit dat alle daken optimaal benut worden voor zonne-energie, dus op zonnepanelen op daken is niet opgenomen in de antwoord opties. Zet de gebieden op volgorde door ze naar de juiste plek te slepen. Zet hierbij de meeste geschikte bovenaan en onderaan de minst geschikte.

Question Title

* 19. Welk type gebied vindt u het meest geschikt voor de ontwikkeling van een windpark? Zet de gebieden op volgorde door ze naar de juiste plek te slepen. Zet hierbij de meest geschikte type locatie bovenaan en onderaan de minst geschikte.

Question Title

* 20. Welke type gebied in Roerdalen vindt u geschikt voor een zonneveld?

Question Title

* 21. En waarom?

Question Title

* 22. Welk type gebied in Roerdalen vindt u geschikt voor een windmolenpark?

Question Title

* 23. En waarom?

Question Title

* 24. Welk gebied of welke locatie in Roerdalen vindt u niet geschikt voor een zonneveld?

Question Title

* 25. En waarom?

Question Title

* 26. Welk gebied of welke locatie in Roerdalen vindt u niet geschikt voor een windpark?

Question Title

* 27. En waarom?

Kansen en rolverdeling in de gezamenlijke opgave voor een duurzaam energiesysteem. In dit onderdeel van de vragenlijst wordt ingegaan op de verdeling wie welke rol op zich neemt. 

Question Title

* 28. Bent u bereid om actief te zijn in het proces om te komen tot realisatie van wind- en zonneparken in de gemeente?

Question Title

* 29. Welke kansen bieden windmolenparken en zonnevelden volgens u? Bijvoorbeeld doordat een deel van de opbrengst wordt gebruikt om lokale verbeteringen door te voeren in de omgeving van het wind- of zonnepark waar meerdere mensen baat bij hebben of door zelf te investeren in het project.  

Ik zie kansen voor de ontwikkeling van zonnevelden en windparken door een deel van de opbrengst te gebruiken voor….. (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 30. Bent u bereid een stuk van de eventuele lasten (bijvoorbeeld een zonneveld dichtbij huis, of uitzicht op windturbines tijdens het fietsen) te accepteren voor verduurzaming van de energie in de gemeente?

Question Title

* 31. In welke mate wilt u actief zijn in het proces om te komen tot realisatie van windparken en zonnevelden in uw gemeente?

Question Title

* 32. Hoe kunnen we volgens u het beste samen in gesprek gaan en de uitvoering van het beleid voor zonne- en windenergie samen ontwikkelen en uitvoeren?

Question Title

* 33. Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! We gebruiken uw inbreng bij het opstellen van beleid voor het opwekken van duurzame energie door windparken en zonnevelden. Een samenvatting van de resultaten vindt u binnenkort op www.samendoensamenduurzaam.nl. Wilt u meer weten over de achtergrond van duurzame opwek door wind en zon? Bekijk dan de masterclass op deze site. Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via samenduurzaam@roerdalen.nl.
0 van 33 beantwoord
 

T