Screen Reader Mode Icon
Welkom bij deze korte enquête. Jouw mening is erg belangrijk.

Question Title

* 1. Algemeen

Question Title

* 2. Ben je lid van De Unie

Question Title

* 3. Op wat voor afdeling werk jij?

Question Title

* 4. Hoofdstuk 2: Vakmanschap, inzetbaarheid en wellbeing
Artikel 2.1 Individual Development Plan

Je maakt een Individual Development Plan dat bestaat uit de volgende delen:
• een plan voor Now voor ontwikkeling in de huidige functie en/of;
• een plan voor Next voor ander werk binnen ING en/of;
• een plan voor Beyond buiten ING.

Heb jij in 2021 of begin 2022 een IDP gemaakt?

Question Title

* 5. Uit hoeveel delen bestaat jouw IDP?

Question Title

* 6. Helpt het IDP jou om tijd te maken voor je ontwikkeling?

Question Title

* 7. Artikel 2.4.1 Werkdruk

Het onderwerp werkdruk wordt gezien als een risico dat continu aandacht vraagt. De werkdruk wordt tenminste eenmaal per jaar collectief gemeten, is daarnaast vast onderwerp van gesprek tussen lead en medewerkers (individu en team) en zal periodiek besproken worden tussen cao-partijen. Daarnaast heb jij de mogelijkheid om een individuele werkdrukmeting en een daaraan gekoppeld plan van aanpak uit te laten voeren.
 
Hoe ervaar jij je werkdruk?

Question Title

* 8. Ben je van mening dat je werkdruk goed bespreekbaar kunt maken met je leidinggevende of met je team?

Question Title

* 9. Hoofdstuk 4 Waardering

Artikel 4.4.2 Collectieve (Maatschappelijke) Uitkering

We bepalen het budget op basis van het ING-bedrijfsresultaat en keren deze uit op basis van door cao-partijen gezamenlijk bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Dit doen we door deze te koppelen aan de Rentabiliteit op het Eigen Vermogen.

 Is de CMU voor jou een belangrijke arbeidsvoorwaarde?

Question Title

* 10. Vind je het belangrijk dat de CMU gekoppeld is aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen?

Question Title

* 11. Hoofdstuk 5 Mijn tijd

Artikel 5.2 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Je hebt recht op onbereikbaarheid buiten de overeengekomen werktijden. Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat bereikbaarheid buiten de overeengekomen werktijden noodzakelijk is. Doet deze situatie zich voor dan maken jij, en je lead hierover afspraken.

In 2021 is voor het eerst het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd opgenomen in de cao. We zijn benieuwd of dit positief werkt en of dit recht voldoende bekend is binnen de organisatie.

Ben je van mening dat je buiten werktijd echt onbereikbaar kunt zijn voor ING, voor klanten, voor je collega’s?

Question Title

* 12. Artikel 5.6.2 Diversiteitsdagen

Per kalenderjaar kun je op voor jou belangrijke (religieuze) feestdagen 1,5 dag betaald verlof en 1,5 dag onbetaald verlof opnemen.

Heb jij in 2020 of 2021 een of meer diversiteitsdagen opgenomen?

Question Title

* 13. Artikel 7.2 RVU

We willen medewerkers die drie jaar voor de AOW-datum zitten, de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de verruiming van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) uit het pensioenakkoord. Hierbij wordt een drempel gehanteerd van een aaneengesloten vijfjarig dienstverband voor medewerkers die onder de cao vallen. Het bedrag van de eenmalige uitkering voor vervroegd stoppen met werken is conform het door de overheid bepaalde bedrag dat op dit moment is vastgesteld op 1.847 euro bruto per maand met een maximum van 36 maanden.

Verwacht jij gebruik te gaan maken van de RVU?

Question Title

* 14. Weet je voldoende van pensioen om je daar een mening over te kunnen vormen?

Question Title

* 15. Algemeen

Welke arbeidsvoorwaarden in de cao vind jij het belangrijkste?

Question Title

* 16. Jouw opmerkingen:

0 van 16 beantwoord
 

T