VPOV cvba is een kennis-PO, waarbij informatie-uitwisseling tussen boeren (en tussen de ketenpartners) leidt tot beter inzicht en dus tot betere beslissingen. Deze enquêtering dient hetzelfde doel. Niet meer, niet minder.
   
Recent werd in Duitsland ook een brede bevraging gehouden. We hebben de vragen identiek overgenomen, waardoor we de antwoorden van de Duitse varkenshouders kunnen vergelijken met de resultaten van deze enquête.
     
De resultaten zullen énkel gedeeld worden met de deelnemende boeren en deelnemende ketenpartners. Ook de overheid zal geïnformeerd worden over de globale resultaten.  
   
De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders garandeert absolute discretie omtrent de identiteit van de respondenten. De resultaten worden énkel in zijn globaliteit verwerkt en kenbaar gemaakt. De individuele resultaten zijn énkel consulteerbaar door één enkele persoon op het VPOV-secretariaat.
   
Tracht zoveel mogelijk op een rationele manier de vragen te beantwoorden.
   
De vragen in GROEN zijn voor iedereen. De vragen in ROOD énkel voor varkenshouders. De vragen in BLAUW énkel voor niet-varkenshouders.
     
    

Question Title

* 1. Naam

Question Title

* 2. Wie bent u, waar bent u werkzaam ?

Question Title

* 3. Indien u varkenshouder bent:
Wat is uw bedrijfstype ?

Question Title

* 4. Indien u varkenshouder bent:
Hoeveel biggen en/of vleesvarkens verkoopt u ongeveer per jaar ?

Question Title

* 5. Indien u varkenshouder bent:
Hoeveel maanden kan u uw bedrijfsactiviteit nog voortzetten zonder extra liquide middelen ?

Question Title

* 6. Indien u varkenshouder bent:
Indien de overheid géén significante financiële steun zou verlenen ÉN de huidige marktsituatie blijft aanhouden, binnen hoeveel maanden zal u de beslissing nemen om uw bedrijfsactiviteit stop te zetten, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen ?

Question Title

* 7. Indien u varkenshouder bent:
Overweegt u om de zeugen-tak op uw bedrijf af te stoten?
En zo ja, binnen welke termijn?

Question Title

* 8. Indien u varkenshouder bent:
Welke zijn de beweegredenen om uw zeugen-tak af te stoten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Indien u varkenshouder bent:
Overweegt u om de vleesvarkens-tak op uw bedrijf af te stoten?
En zo ja, binnen welke termijn?

Question Title

* 10. Indien u varkenshouder bent:
Welke zijn de beweegredenen om uw vleesvarkens-tak af te stoten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Indien u varkenshouder bent:
Indien de overheid financiële steun zou verlenen aan u als varkenshouder, waarvoor zou u deze financiële middelen gebruiken ?

Question Title

* 12. Indien u varkenshouder bent:
Indien de overheid financiële steun zou verlenen aan u als varkenshouder, zou u dan bereid zijn om mee te stappen in een "Pink Deal voor een toekomstgerichte Varkenshouderij 2.0" ? Waarbij financiële ondersteuning voor de sector gekoppeld wordt aan andere dossiers. 

Question Title

* 13. Indien u GÉÉN varkenshouder bent:
Indien de overheid financiële steun zou verlenen aan de varkenshouders, hoe kijkt u aan tegen een "Pink Deal voor een toekomstgerichte Varkenshouderij 2.0" ? Waarbij financiële ondersteuning voor de sector gekoppeld wordt aan andere dossiers.

Question Title

* 14. Indien u varkenshouder bent:
Indien de overheid géén (of amper) financiële steun zou verlenen, maar wél een soort van overbruggingskrediet (of heropstartkrediet) zou voorstellen, wat zou u dan doen ?

Question Title

* 15. Hoe staat u tegenover een warme sanering ? Waarbij het doel van deze warme sanering een inkrimping van de veestapel zou zijn. HIerbij zouden (al dan niet bepaalde) bedrijven vrijwillig hun bedrijfsactiviteit kunnen stopzetten, in ruil voor een uittreedvergoeding.

Question Title

* 16. Indien u varkenshouder bent:
Op welke manier hebt u van uw ketenpartner(s) daadwerkelijke ondersteuning gekregen in de aanslepende AVP/Corona- crisis ? U kan meerdere antwoorden selecteren !

Question Title

* 17. Indien u GÉÉN varkenshouder bent:
Op welke manier hebt u tijdens de aanslepende AVP/Corona-crisis daadwerkelijke ondersteuning verleend aan de varkenshouders ? U kan meerdere antwoorden selecteren !

Question Title

* 18. Eventuele opmerkingen

T