Er is de laatste tijd veel te doen over de Energietransitie, de overgang naar een duurzame en zo mogelijk ook aardgasloze energievoorziening. Zoals u wellicht gehoord heeft streeft het kabinet naar het zo veel mogelijk aardgasvrij / CO2-neutraal maken van het land. Vanaf 2030 tot 2050 zal iedere woning losgekoppeld worden van het aardgas. Iedere gemeente moet in 2021 een plan indienen bij het rijk hoe - per wijk - de gemeente aardgasvrij kan worden gemaakt. Op basis daarvan worden concrete regels vastgesteld.
Op 19 september vond er in de wijk Geerdinkhof een bijeenkomst plaats door en voor bewoners over de energietransitie. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er veel draagvlak is voor een gezamenlijke aanpak rondom de energietransitie in de wijk Geerdinkhof. Op basis van deze bijeenkomst is de werkgroep “Energietransitie Geerdinkhof” samengesteld met diverse bewoners en steun van Stichting Woon en de Gemeente Amsterdam.
 
De ambitie van de werkgroep Energietransitie Geerdinkhof is dat de gekozen oplossingen zoveel mogelijk worden gedragen door de bewoners en worden opgenomen in de gemeentelijke plannen.
De werkgroep richt zich daarbij op twee elementen:
1e Wat is technisch mogelijk, realistisch, ecologisch verantwoord en betaalbaar;
2e Wat willen de bewoners van Geerdinhof.
 
In deze enquête willen we graag een beeld krijgen van het animo voor de energietransitie en het draagvlak voor bepaalde maatregelen. Ook willen we graag een beeld krijgen van de huidige stand van zaken in onze wijk met betrekking tot verduurzaming van de verschillende woningen. Kortom, wat heeft u al gedaan in uw huis aan isolatie of andere maatregelen voor de energietransitie?
 
Op basis van deze gegevens wil het Bestuur van onze vereniging van huiseigenaren komen met voorstellen voor verdere maatregelen vanuit een collectieve aanpak. Een collectieve aanpak binnen onze wijk kan leiden tot scherpe aanbiedingen van betrouwbare leveranciers die vertrouwd zijn met de wijk. In de enquête zitten enkele vragen met persoonlijke gegevens, zoals het adres. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt en uw privacy zal worden gerespecteerd.
 
Alvast bij voorbaat veel dank voor uw medewerking. Op naar een mooie en gezamenlijke aanpak van de energietransitie.
Namens het bestuur:
Antoine Heideveld

Question Title

* 1. Uw gegevens

Question Title

* 2. Bent u bekend met het voornemen van onze gemeente om tussen 2030 en 2050 de stad Amsterdam los te koppelen van het aardgas?

Question Title

* 3. Heeft u een idee wat er in uw woning moet gebeuren in het kader van de energiestransitie?

Question Title

* 4. Wat vindt u bij de energietransitie het meest belangrijk?

Question Title

* 5. Als het voor het vinden van een optimale aanpak wenselijk is, wilt u zich dan mogelijk aansluiten bij een collectieve oplossing in onze wijk?

Question Title

* 6. Wat is uw energie verbruik: (indicatie, volgens laatste jaarafrekening)

Question Title

* 7. Heeft u al maatregelen genomen in uw woning?

Question Title

* 8. Bent u geïnteresseerd in aanvullende maatregelen voor uw woning en wilt u hiervoor zo mogelijk een vrijblijvende offerte?

Question Title

* 9. Bent u geïnteresseerd in de subidies en of een financieringsaanbod op deze maatregelen?

Question Title

* 10. Beschikt u over specialistische kennis en wilt u daarmee graag een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de Werkgroep Energietransitie Geerdinkhof?

0 van 10 beantwoord
 

T