Question Title

* 1. Naam van uw vereniging

Question Title

* 2. Welke tak van sport wordt in de vereniging beoefend? Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 3. Hoe heeft het ledental zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld?

Question Title

* 4. Vormt de ontwikkeling van het (huidig) ledental een bedreiging voor de toekomst van uw vereniging?

Question Title

* 5. Hoe is het ledenbestand opgebouwd naar leeftijd?

Question Title

* 6. Kunt u aangeven wat op dit moment voor uw vereniging het belangrijkste knelpunt(en)/ punt(en) van zorg is?

  Belangrijkste knelpunt Knelpunt 2 Knelpunt 3 Knelpunt 4 Knelpunt 5 Knelpunt 6 NVT
Leden (leden behoud, -werving……)
Kader/bestuur (tekort, geschiktheid, behoud..)
Financiën (subsidie, sponsors……....)
Accommodatie (gebrek, onderhoud..)
Wet- en regelgeving (drank- en horecawet, hygiëne, AVG, milieu etc.)
Overig (o.a. evenementen, ongewenst gedrag, samenwerking, sportaanbod….)

Question Title

* 7. Kunt u per knelpunt toelichten wat het knelpunt inhoudt?

Question Title

* 8. Beschikt de vereniging momenteel over voldoende vrijwilligers?

Question Title

* 9. Beschikt de vereniging momenteel over voldoende trainers (oftewel instructeurs, docenten, leraren)?

Question Title

* 10. Heeft uw vereniging momenteel behoefte aan cursussen en/of trainingen voor bestuurders, trainers en vrijwilligers?

Question Title

* 11. Heeft uw vereniging momenteel behoefte aan het extern inhuren van geschoold kader?

Question Title

* 12. Heeft uw vereniging behoefte aan ondersteuning (buurtsportcoach) van een externe adviseur of procesbegeleider?

Question Title

* 13. Waar wil het bestuur/vereniging zich in 2019 met name voor inzetten?

Question Title

* 14. Heeft de vereniging de afgelopen 4 jaar nieuwe voornemens, doelstellingen of plannen op papier gezet met betrekking tot het functioneren van de vereniging of voor het organiseren van activiteiten in verenigingsverband?

Question Title

* 15. Op welke onderwerpen hebben deze voornemens, doelstellingen of plannen betrekking?
Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 16. Wilt u per mail informatie ontvangen over de diverse mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering en ander zaken die hierboven aan de orde zijn gekomen?

Question Title

* 17. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst dan kunt u die hieronder invullen.

Question Title

* 18. Als u nog vragen of opmerkingen heeft voor Team Sportservice dan kunt u die hieronder invullen.

T