Proefpersonen informatie


Gezonde controles voor onderzoek naar overeenkomsten tussen mensen met een eetstoornis, autisme spectrum stoornis, body dysmorphic disorder (stoornis in de lichaamsbeleving) en obsessieve-compulsieve stoornis.

Inleiding
Met deze brief willen wij u informeren over het wetenschappelijk onderzoek waar we u vragen aan deel te nemen. Het onderzoek is bedoeld om overeenkomsten tussen mensen met een eetstoornis, autisme spectrum stoornis, body dysmorphic disorder (BDD of stoornis in de lichaamsbeleving) en dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis) in kaart te brengen. Om dit te onderzoeken nemen we de vragenlijsten af bij mensen mét en zonder klachten. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een controlegroep van mensen die geen last hebben van deze stoornissen. Dit onderzoek is opgezet door GGZ Rivierduinen (Centrum Eetstoornissen Ursula, Centrum Autisme, Psychotraumacentrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met RIAGG Maastricht. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door en bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Ook is er een onafhankelijke persoon die van het onderzoek op de hoogte is en die u vragen zou kunnen stellen.

1. Wat is het doel van het onderzoek?
Het onderzoek is bedoeld om overeenkomsten tussen mensen met een eetstoornis, autisme spectrum stoornis, BDD en dwangstoornis in kaart te brengen. We vertellen u eerst even kort wat de stoornissen inhouden. Mensen met een eetstoornis, zijn voortdurend bezig met hun gewicht en hoe ze dat onder controle kunnen krijgen. Sommige hebben last van eetbuien waarna ze soms braken. Mensen met BDD zijn voortdurend bezig met hun uiterlijk. Ze vinden zichzelf erg lelijk en hebben daardoor vaak moeite met sociale contacten. Mensen met een dwangstoornis hebben last van gedachten die zich aan hen opdringen of moeten steeds dezelfde handelingen uitvoeren. Tenslotte, mensen met autisme vinden het moeilijk om emoties te herkennen bij zichzelf en anderen, ze hebben vaak rituelen die ze steeds herhalen, en moeite met sociale contacten.
Uit eerder onderzoek blijkt dat deze vier stoornissen vaak samen voorkomen. Daarnaast zijn er overeenkomsten tussen deze stoornissen. Zo hebben de meeste mensen die een van deze stoornissen hebben last van storende en zich herhalende gedachten. De inhoud van deze gedachten kan verschillen. Deze gedachten roepen bij de meesten angst of andere nare gevoelens op. Om de angst of andere nare gevoelens te verminderen doet men bepaalde dingen. Deze gedragingen komen vaak voor en zijn net als de angst en nare gevoelens belastend. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in denkstijlen, emoties en gedragingen bij mensen met deze stoornissen. Zo gaan we beter begrijpen wat de mechanismen zijn die aan deze vier stoornissen ten grondslag liggen en dit kan gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Voor dit onderzoek is het belangrijk om te weten in hoeverre symptomen van deze vier stoornissen ook bij mensen voor komen die geen last hebben van psychische stoornissen.

2. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn toegankelijk via een link naar een beveiligde website. U vult ze dus thuis via de computer in.

3. Wie mogen er mee doen aan het onderzoek?
Voor het onderzoek is het belangrijk dat ook mensen die geen psychische klachten hebben de vragenlijsten in vullen. Om dat te checken wordt een vragenlijst afgenomen. Als uit de vragenlijst blijkt dat u niet kan meedoen aan het onderzoek dan ontvangt u na het invullen op de computer een bericht.
4. Wat wordt er van u verwacht?
Als u ervoor gekozen heeft om mee te doen en geschikt bent, dan verwachten we dat u één keer thuis via de computer een aantal vragenlijsten invult. Het invullen van deze lijsten neemt ongeveer 60 minuten in beslag.

5. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
Uw medewerking draagt bij aan de ontwikkeling van inzicht in de overeenkomsten tussen verschillende psychische stoornissen. Dit inzicht zal gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. U draagt door deelname aan het onderzoek bij aan een verbetering van de kwaliteit van de behandelingen voor cliënten in de toekomst. Een mogelijk nadeel van deelname aan dit onderzoek ligt vooral in de tijd die u kwijt bent om de vragenlijsten in te vullen.

6. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
Het staat u geheel vrij om wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek. Als u besluit niet deel te nemen, heeft dit op geen enkele wijze invloed op uw eventuele behandeling bij een van de deelnemende centra. Ook kunt u het onderzoek op elk gewenst tijdstip onderbreken zonder opgaaf van reden.
7. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?
Voor deelname aan dit onderzoek krijgt u geen vergoeding.

8. Wat gebeurt er met uw gegevens?
Alle gegevens die door ons verzameld worden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Uw gegevens blijven anoniem: uw antwoorden zullen niet geassocieerd worden met uw naam, maar slechts met een anoniem proefpersoonnummer. Alleen de betrokken onderzoekers zullen toegang hebben tot deze (gecodeerde) gegevens.

9. Kan ik zelf de resultaten van de vragenlijsten te horen krijgen?
De uitkomsten op de vragenlijsten die u voor het onderzoek invult, worden niet met u besproken. U krijgt dus ook niet te horen wat er is uitgekomen. Als u klachten heeft en wilt weten of u aan een of meerdere van deze stoornissen voldoet, kunt u het beste contact met uw huisarts opnemen. Het onderzoek geeft daar geen uitsluitsel over. Informatie over uw persoonlijke situatie kunnen we niet geven. Wel kunnen we u aan het eind van het onderzoek een algemeen verslag toesturen over de uitkomst van de studie. Als u dat wilt kunt u uw e-mail adres achterlaten na het invullen van de online vragenlijsten.

10. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
De Commissie Medische Ethiek (CME) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft het onderzoek getoetst en goedgekeurd.
11. Wilt u verder nog iets weten?
Voor vragen over het onderzoek, vóór en tijdens deelname, kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker. Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk deskundige, Prof. dr. Jean-Paul Selten (071 - 8907209 of via e-mail j.selten@ggzleiden.nl).
Er is ontheffing verkregen van de verzekering omdat het onderzoek geen risico’s met zich mee brengt. Mocht u, ondanks de verwaarloosbare kans op risico’s, toch het vermoeden hebben schade te hebben geleden die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, dan kunt u contact op te nemen met de hoofdonderzoeker dr. Alexandra Dingemans (071-8903037 of via e-mail a.dingemans@centrumeetstoornissen.nl) of met de directie van Centrum Eetstoornissen Ursula (071-8903344 of via e-mail e.vanfurth@rivierduinen.nl).

T