Question Title

* 1. Uw gegevens

Question Title

* 2. mr. dr. Rolinka Wijne

In de Wet Veiligheidsregio’s staat een definitie van een crisis. De definitie is in de kamerstukken toegelicht.

Welk antwoord is juist?

Question Title

* 3. sessie 1 - mr. Kees Blankman

De vraag is: De rechter behandelt een verzoek tot verlenging van een machtiging op grond van art. 24 WZD. Betrokkene is een  85-jarige vrouw met fronto-temporale dementie in een gevorderd stadium. De vrouw, zo blijkt uit de stukken en ter zitting, toont geen tekenen van verzet tegen het verblijf maar verzet zich wel tegen fixatie die blijkens het zorgplan tweemaal per week gedurende anderhalf uur wordt toegepast. Er is een door de rechter benoemde mentor.

Welk antwoord is juist:

Question Title

* 4. sessie 2 - mr. Erik Vollebregt

Bedrijven en gezondheidsinstellingen moeten hun contracten voor medische hulpmiddelen:

Question Title

* 5. sessie 3 - mr. Mieke de Die

Wat is het verschil tussen art. 6 WMO en art. 7:448 BW?

Question Title

* 6. sessie 4 - mr. Mieke Stap en mr. Jurriaan Verduijn

Stelling 1: Na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heeft de rechter meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan.

Stelling 2: Na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen kunnen zorgaanbieders er voor kiezen om een ‘one tier board’ in te stellen.

Question Title

* 7. sessie 5 - prof. mr. dr. Aart Hendriks

Op grond van de Wvggz kan er ook voorafgaand aan crisismaatregel en gedurende een crisismaatregel en zorgmachtiging verplichte zorg worden geboden, zonder dat rechter daarmee heeft ingestemd:

Question Title

* 8. sessie 6 - mr. Sofie Steen

Stelling 1: de Wzd-cliëntenvertrouwenspersoon mag in opdracht of in dienst van de zorgaanbieder werkzaam zijn

Stelling 2: de Wzd-cliëntenvertrouwenspersoon kan voor de zorgaanbieder tevens optreden als klachtenfunctionaris

Question Title

* 9. sessie 7 – mr. dr. Rolinka Wijne

Op het terrein van de medische aansprakelijkheid worden gewone leerstukken toegepast doch met de nodige haken en ogen.

Welk antwoord is juist?Stelling 2: de Wzd-cliëntenvertrouwenspersoon kan voor de zorgaanbieder tevens optreden als klachtenfunctionaris

Question Title

* 10. sessie 8 - mr. Tessa van den Ende

Juiste zorg op de juiste plek: waarom doen we dat?

Question Title

* 11. sessie 9 - mr. dr. Emke Plomp

Welke stelling is juist?

1. De rechter kan niet in een zorgmachtiging zowel ambulante als klinische verplichte zorg opnemen.

2. Of de Wvggz of de Wzd van toepassing is, wordt vooral bepaald door de problematiek die op de voorgrond staat en de daarbij passende zorgbehoefte. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met de continuïteit van zorg.

Question Title

* 12. sessie 10 - mr. Robert Helle

Mevrouw A 90 jaar heeft al jaren thuiszorg i.v.m. verschillende ziektes : artrose, lichte hemiparese, DM. Zij weet goed te verwoorden wat zij wil!.

Laatste 5 jaar geleidelijk vergeetachtiger. Zo vergeet zij soms dat zij in de ochtend haar medicatie al heeft ingenomen en neemt het soms dubbel in (de dosis van de volgende dag; zij twijfelt dan ook aan de datum).

Maart 2020 bezoek geheugenpolikliniek: diagnose dementie (M. Alzheimer), advies casemanagement, uitbreiding thuiszorg met name het overnemen beheer medicatie, dagopvang en…

Vraag 1: Is zij nu cliënt volgens de Wzd ?
(en moet o.a. een zorgverantwoordelijke toegewezen worden)?

Geef het beste antwoord.

Question Title

* 13. sessie 11 - prof. dr. Johan Legemaate

Wat is de huidige juridische situatie met betrekking tot bezoekbeperkingen in zorginstellingen:

Question Title

* 14. sessie 12 - mr. dr. Wouter Koelewijn en mr. Klaas Meersma

Welke opmerkelijke compensatie geven de zorgverzekeraars onder voorwaarden aan de ziekenhuizen als onderdeel van de COVID-19 maatregelen?Wat is de huidige juridische situatie met betrekking tot bezoekbeperkingen in zorginstellingen:

Question Title

* 15. sessie 13 - mr. Coen Verberne

Wat is tot nu toe het hoogste bedrag dat een klachtencommissie als schadevergoeding heeft toegekend?

Question Title

* 16. sessie 14 - mr. dr. Corrette Ploem en mr. Albert Vermaas

Stelling I
Een studie met wilsonbekwame proefpersonen kan alleen worden uitgevoerd als deze mede aan de deelnemers ten goede kan komen en de risico’s en belasting minimaal zijn.

Stelling II
Een studie met wilsonbekwame proefpersonen kan in een noodsituatie ook zonder voorafgaande toestemming van de vertegenwoordiger gestart worden, mits de studie ‘therapeutisch’ is.

Question Title

* 17. Stelling 1: Het onbevoegd of onbekwaam verrichten van een voorbehouden handeling is onder alle omstandigheden strafbaar onder artikel 96 Wet BIG, ook als dat geen schade heeft veroorzaakt aan de gezondheid van de ander.

Stelling 2: Als bijkomende straf kan een arts worden ontzet uit zijn recht tot het uitoefenen van zijn beroep. Deze straf kan bijvoorbeeld worden opgelegd als de arts valsheid in geschrifte heeft gepleegd, maar niet ingeval van mishandeling, ook niet indien het feit de dood ten gevolge heeft gehad.

Question Title

* 18. sessie 15 - mr. dr. Theo Hooghiemstra

Hebben cliënten op grond van de Wabvpz sinds 1 juli 2020 recht op ‘online & real time’ elektronische inzage en afschrift van hun gegevens?

0 van 18 beantwoord
 

T