Enquête Datum inwerkingtreding Omgevingswet

In de aanloop naar het Provero Congres op 27 mei a.s., vindt Provero het interessant om uw mening te peilen over enkele actuele onderwerpen. In deze enquête vragen wij uw mening over de gewenste datum van invoering van de Omgevingswet.

In de kamerbrief (23 april jl.) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, valt te lezen: “In een bestuurlijk overleg op 21 april 2021 heb ik met mijn bestuurlijke partners indringend gesproken over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Ik heb daarin geconstateerd dat alle partners nog steeds pal achter de bedoeling van de Omgevingswet staan. Ik heb daarin echter ook geconstateerd dat er extra tijd nodig is om tot definitieve besluitvorming te komen over de datum waarop de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden.

Daarnaast schrijft de Minister in dezelfde brief over de noodzakelijke voortgang op 5 minimale criteria: “De voortgang op de vijf minimale criteria voor inwerkingtreding is leidend om tot een beeld van de voortgang van de implementatie te komen. Deze criteria liggen op het kritieke pad voor inwerkingtreding. Voor elk minimaal criterium zijn drie sporen die bepalend voor het kritieke pad, te weten: de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV), de software van de softwareleveranciers en de implementatie bij de bevoegde gezagen.

En: “De komende periode moet blijken of de inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen voldoende ruimte biedt om het kritieke pad gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2022 af te lopen.

Kortom, de Minister houdt het nog even spannend voor het gehele werkveld.

Maar hoe kijkt u aan tegen de (on)-wenselijkheid van wederom uitstel van de invoering van de Omgevingswet? Het lijkt ons interessant om hierover de stemming te peilen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Uitstel van de invoering (nu beoogd op 1 januari 2022) van de Omgevingswet is:

Question Title

* 2. Als de invoering van de Omgevingswet zou worden uitgesteld, is gepast een uitstel met:

Question Title

* 3. Uitstel van de invoering van de Omgevingswet is een

T