De academische werkplaatsen jeugd leveren kennis en inzichten op die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie van de jeugdsector. Dit doen zij door antwoorden te bieden op vragen die gemeenten stellen over de transformatie. Vanuit het ZonMw-programma wordt ingezet op het beschikbaar stellen van deze kennis voor gemeenten die actief zijn binnen de werkplaatsen, maar ook breder. Zo delen de werkplaatsen bijvoorbeeld kennis op de website werkplaatsenjeugd.nl, met gemeenten als primaire doelgroep. Het programma krijgt een vervolg: Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

We vinden het belangrijk dat de kennis en inzichten die zijn opgedaan in de werkplaatsen toegankelijk zijn voor gemeenten. Daarom inventariseren we aan welke kennis en informatie over jeugdhulp u als medewerker binnen het jeugddomein van de gemeente behoefte heeft. Daarnaast horen we graag op welke manier u deze informatie graag tot u neemt. Deze antwoorden helpen ons beter aan te sluiten bij uw vragen en de kennis uit de werkplaatsen beter te verspreiden.

Zou u ons hier mee willen helpen? Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U mag de antwoorden invullen vanuit uw eigen functie binnen de gemeente en hoeft dus niet namens de hele organisatie te antwoorden.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 1. Voor welke gemeente en op welke afdeling werkt u?

Question Title

* 2. Wat is uw functie?

Question Title

* 3. Met welke onderwerpen op het gebied van jeugdhulp heeft u zich in het afgelopen jaar bezig gehouden of bent u nu mee bezig?

Question Title

* 4. Wat zijn de drie belangrijkste uitdagingen op het gebied van de transformatie van de jeugdhulp in uw gemeente?

Question Title

* 5. ZonMw zet ook onderzoek uit specifiek voor gemeenten. Bijvoorbeeld rond de thema’s ‘bekostigingsmodellen’ en ‘opdrachtgeverschap’ en het effect hiervan op het professioneel handelen en hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Welke specifieke kennisvragen heeft u binnen deze twee thema’s?

Question Title

* 6. Welke thema’s vindt u daarnaast relevant om te onderzoeken? Waar vindt u dat er nog te weinig kennis over is?

Question Title

* 7. Welke rol zouden gemeenten moeten aannemen in de ontwikkeling van kennis over de jeugdhulp? En kennisintstituten en zorgaanbieders?

Question Title

* 8. Op welke manier wordt u het liefste geïnformeerd over de jeugdhulp? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Geef enkele voorbeelden van specifieke bronnen die u bij voorkeur raadpleegt (welke websites, welke tijdschriften, etc.)

Question Title

* 10. Welke vorm van informatie spreekt u het meeste aan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Over welke onderwerpen op het gebied van jeugdhulp zou u meer informatie willen ontvangen?

Question Title

* 12. Kent u een van de academische werkplaatsen transformatie jeugd (AWTJ)?

Question Title

* 13. Kent u de website werkplaatsenjeugd.nl?

Question Title

* 14. Wilt u op de hoogte blijven van het vervolgprogramma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020-2024) en mogen we eventueel contact met u opnemen voor een nadere toelichting?

T