Question Title

* 1. Wêrom sizze Friezen 'yn 'e hûs', wylst 'hûs' in it-wurd is?

Question Title

* 2. Wa is neffens ûndersyk fan Goffe Jensma de wierskynlike skriuwer fan it Oera Lindaboek?

Question Title

* 3. Hokker langetermyntrend sjogge wy sûnt de jierren tachtich foar it Frysk?

Question Title

* 4. "Et as ai möölik än snååk ma di båås."
Jü konstruksjoon heerboome håt:

Question Title

* 5. Hokker lêsnivo is normaal foar learlingen oan 'e ein fan 'e hafû?

Question Title

* 6. Hoe ferskilt de Fryske útspraak fan de 'g' yn bygelyks 'tegel' fan de Hollânske?

Question Title

* 7. Wannear hat yn Fryslân it Hollânsk it Frysk as skriuwtaal ferfongen?

Question Title

* 8. "Terugname is uitsluitend mogelijk als het product onbeschadigd is."
"It produkt kin inkeld mar weromnommen wurde as it net skansearre is."

Hokker oersettransformaasjes hat de Fryske oersetter hjirboppe tapast?

Question Title

* 9. Wêr is it boek 'Salang't de beam bloeit' fan Joke Corporaal nei ferneamd?

Question Title

* 10. Hokker situaasje wiist op diglossy?

T