Question Title

Afbeelding
Wij, actieve leden van de Fietsersbond afdeling Amersfoort, gaan een lokale fietsvisie maken. Dit doen we in het verlengde van de Fietsvisie 2040 van de landelijke Fietsersbond.
Met onze Fietsvisie willen we het beleid van de gemeente beïnvloeden. De gemeente is bezig met het ontwerpen van een Omgevingsvisie. Wij willen de belangen van de fietser daarin gewaarborgd zien.
 
De gemeente heeft met Amersfoort Fietst (uit 2016) een goede basis gelegd. Maar van ons mag het wat ambitieuzer, verder de toekomst in. Inmiddels zijn door het Covid-19 nog meer mensen gaan fietsen. En ook is onlangs het boek ‘Het recht van de snelste’ verschenen met een verfrissende kijk op verkeer en de inrichting van de ruimte. Deze onderwerpen zetten aan tot verder nadenken hoe de toekomst voor de fietser hier in Amersfoort kan worden.

We hebben input nodig van de inwoners van Amersfoort. Je helpt geweldig met een bijdrage in de vorm van concrete ervaringen en voorbeelden die je op de fiets tegenkomt. En met verhalen over wat jij als fietser goed vindt in je wijk en in de stad, en waar je mogelijkheden tot verbeteringen ziet.

Help mee door de onderstaande enquête in te vullen. Het kost je vijf tot tien minuten.

O ja, we garanderen je anonimiteit.
Alvast bedankt!

Fietsvriendelijke groet,
Lokale afdeling Amersfoort,
Henk, Wouter, Bob, Henriëtte, Ron en Aart

Question Title

* 1. De landelijke Fietsersbond werkt aan heel veel verschillende zaken.
Welke drie zijn voor u het belangrijkst?

2. De gemeente Amersfoort gebruikt The Bike Five om haar strategie voor de fiets uit te leggen. Dat vinden we een handige kapstok. Hieronder volgt bij elk van de vijf punten een aantal van onze uitwerkingen.
Hoe belangrijk vind jij ze? Geef per vraag je waardering op een schaal van 1-4.
2.1 Bike Five 1: Bouwen aan een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk
''We bouwen aan een samenhangend netwerk van hoofd- en snelfietsroutes. Dit netwerk is goed onderhouden en comfortabel, makkelijk te vinden en is goed bereikbaar vanuit de wijken en de regio. De aanwezige knelpunten moeten worden opgelost en ontbrekende schakels worden ingevuld. Op deze hoofdfietsroutes worden fiets en auto waar mogelijk gescheiden van elkaar.''
Geef op een schaal van 1-4, waar 1 niet belangrijk en 4 zeer belangrijk is, aan hoe belangrijk de volgende punten voor u zijn:

Question Title

* Bredere fietspaden aanleggen / bestaande fietspaden verbreden

Question Title

* Stadsring voor autoverkeer veranderen van 4 naar 2 banen

Question Title

* Ongelijkvloerse kruisingen aanleggen, om drukke fietsoversteken met verkeerslichten te vervangen

Question Title

* Snelheid op wegen zonder vrij liggende fietspaden naar 30 km/h verlagen

Question Title

* Een fietsbrug aanleggen over het spoorweg emplacement tussen het Soesterkwartier en het Bergkwartier

Question Title

* Anders, namelijk

2.2 Bike Five 2: Verbeteren van fietsvoorzieningen
“De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Om de fiets als aantrekkelijk alternatief voor andere vervoersmiddelen te gaan zien, zullen naast een goed fietsnetwerk ook de voorzieningen op orde moeten zijn: de hele fietsreis moet ‘kloppen’. Fietsparkeren is daarom goed geregeld. Er zijn voldoende plekken, fietsenstallingen zijn goed te vinden, zijn makkelijk toegankelijk en liggen op alle ‘fietsrijke’ plaatsen. Ze dienen ruim genoeg te zijn voor de verschillende soorten fietsen. Er zijn voldoende oplaadmogelijkheden voor de e-bike. De voorzieningen sluiten aan op OV en auto voor vervoer op grotere afstand.”
Geef op een schaal van 1-4, waar 1 niet belangrijk en 4 zeer belangrijk is, aan hoe belangrijk de volgende punten voor u zijn:

Question Title

* Bewegwijzering verbeteren/ aanleggen

Question Title

* Gladder en comfortabeler wegdek voor fietsers aanleggen

Question Title

* Eisen dat bij nieuwbouwwoningen een goede fietsenberging komt

Question Title

* Een grote (ondergrondse) stalling in de binnenstad bouwen

Question Title

* Verkeerslichten fietsvriendelijker afstellen(o.a. meer voorrang op motorvoertuigen)

Question Title

* Anders, namelijk

2.3 Bike Five 3: Stimuleren van innovatie en distributie per fiets
“Met de inzet van nieuwe technieken kan het fietsen veiliger, sneller en comfortabeler gemaakt worden. Het gebruik van big data levert een schat aan informatie over fietsroutes, fietsendiefstal, etc.. Innovatie zien we ook terug in de voortschrijdende technieken voor fietsdistributie. Transportfietsen (cargobikes) kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het vergroenen van de toelevering van goederen voor winkels en bedrijven in met name het stadshart. Zo houden we het stadshart bereikbaar en beschermen we het historische centrum.”
Geef op een schaal van 1-4, waar 1 niet belangrijk en 4 zeer belangrijk is, aan hoe belangrijk de volgende punten voor u zijn:

Question Title

* Beloningen uitdelen aan fietsers, bijvoorbeeld in de vorm van waardebonnen

Question Title

* Programma’s opzetten om te zorgen dat forenzen overstappen van de auto naar de fiets

Question Title

* Fietsvoorzieningen aanleggen zodat je op de fiets naar het werk kunt gaan of het naar het werk fietsen aantrekkelijker wordt

Question Title

* Deelfietsen project opzetten, zodat er voor iedereen binnen een straal van 1 kilometer een deelbakfiets en een duo-fiets staat

Question Title

* Ombouwen van autoparkeergarages naar fietsenstallingen

Question Title

* Anders, namelijk

2.4 Bike Five 4: Vergroten van veiligheid & vitaliteit
“De fiets is niet alleen een goed vervoermiddel om van A naar B te gaan, ook levert het winst voor de gezondheid. Sport en bewegen via recreatieve fietsroutes dragen bij aan de vitaliteit van de Amersfoorter. Door grotere snelheidsverschillen tussen gewone fietsen en snorfietsen, e-bikes en hogesnelheidsfietsen (speedpedelecs), moet werk gemaakt worden van de veiligheid, met name voor de kinderen en ouderen. Waar mogelijk scheiden we fietsroutes van het autoverkeer en van de brommers en snorfietsen (van het fietspad af). Dit is veiliger en geeft minder blootstelling aan uitlaatgassen.”
Geef op een schaal van 1-4, waar 1 niet belangrijk en 4 zeer belangrijk is, aan hoe belangrijk de volgende punten voor u zijn:

Question Title

* Stationsgebied prettig en veilig voor fietsers

Question Title

* Betere verlichting van fietspaden

Question Title

* Onderzoeken hoe verschillende typen fietspaden in te passen voor:
1. Langzame fietsers van 8-80 jaar
2. Gemiddelde snelheid fietsers
3. Zeer snelle fietsers

Question Title

* Fietslessen aan nieuwe Nederlanders geven

Question Title

* Handhaven verkeersregels

Question Title

* Anders, namelijk

2.5 Bike Five 5: De fiets in de hoofdrol
“Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen wordt de fiets meegenomen in de plannen: het zogenoemde ‘fietsinclusief beleid’. Bij besluiten over de inrichting van de stad – zowel bij nieuwe infrastructuur als in de bestaande ruimte – worden de consequenties voor de fiets meegewogen. Zijn bijvoorbeeld nieuwe woningbouw-, bedrijfs- of sportlocaties goed ontsloten voor de fietser? In het fietsinclusief beleid geven werkgevers de fiets een prominente plek in hun mobiliteitsbeleid voor werknemers.”
Geef op een schaal van 1-4, waar 1 niet belangrijk en 4 zeer belangrijk is, aan hoe belangrijk de volgende punten voor u zijn:

Question Title

* Organiseren van een fietsfestival

Question Title

* Autoluwe wijken aanleggen/ bestaande wijken veranderen in autoluwe wijken

Question Title

* Mountainbike routes rond Amersfoort

Question Title

* Recreatief fietsnetwerk rond Amersfoort

Question Title

* Een tweede doorfietsroute dat het tracé van de weg der wegen (N237) volgt en zo een goede aansluiting maakt tussen Amersfoort Zuid en Het Utrecht Science Park (USP/ De Uithof)

Question Title

* Anders, namelijk

2.6 De volgende vragen gaan specifiek over het beleid van werkgevers wat betreft fietsen.

Question Title

* Stimuleert uw werkgever het fietsen naar het werk?

Question Title

* Krijgt u een kilometervergoeding als je naar het werk fietst?

Question Title

* Is er een fietsplan aanwezig?

Question Title

* Is er voldoende fietsparkeerruimte aanwezig?

Question Title

* Zou u willen dat de Fietsersbond uw werkgever benadert om mee te doen aan Fietsvriendelijk bedrijf?

Question Title

* Ruimte voor opmerkingen

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 2.7 Welke fietsknelpunten kunnen in uw wijk verbeterd worden?
Bijvoorbeeld in de routes naar school, het winkelcentrum, de binnenstad of naar een van de stations? Graag zo concreet mogelijk!

Question Title

* 2.8 Fietservaring kinderen
We vinden het belangrijk dat kinderen als ze acht jaar zijn genoeg fietservaring hebben opgedaan om zelfstandig en veilig op straat te kunnen fietsen. Vanaf welke leeftijd mag/mocht uw kind zelfstandig naar school fietsen?

Question Title

* 3. We zullen na de zomer een digitale bijeenkomst organiseren waarin we de resultaten van deze enquête willen delen en van gedachten willen wisselen over de fietsvisie.
Zou u hiervoor uitgenodigd willen worden?

T