1. Moslimdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Introductie

Veel dank dat u bereid bent mee te werken aan deze survey.
Waarom deze survey?
De survey maakt onderdeel uit van een onderzoek, waarmee we de mate van moslimdiscriminatie op de arbeidsmarkt, de uitingsvormen van deze vorm van discriminatie en de wijze waarop Nederlandse moslims dit ervaren en ermee omgaan, inzichtelijk willen maken. Het onderzoek dat plaats vindt in het kader van de Monitor Moslimdiscriminatie bestaat naast deze survey uit literatuuronderzoek, gesprekken met focusgroepen en diepte-interviews.
Wie zijn de onderzoekers?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Roemer van Oordt en Ewoud Butter met medewerking van Ineke van der Valk. Van Oordt en Butter zijn beiden politicoloog en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Zij zijn verbonden aan Republiek Allochtonië en de website polderislam.nl, waarop achtergrondinformatie wordt gegeven over de wijze waarop moslims in Nederland zich hebben georganiseerd. Ineke van der Valk (tekst – en sociaal wetenschapper), onderzoeker aan de Universiteit Leiden, is in Nederland pionier op het terrein van onderzoek naar moslimdiscriminatie. Zij publiceerde onder andere de studie Islamofobie en Discriminatie en neemt sinds 2012 de Monitor Moslimdiscriminatie voor haar rekening. 
Wat verstaan we onder discriminatie?
Onder discriminatie verstaan we het anders behandelen van mensen of groepen op basis van uiteenlopende kenmerken (discriminatiegronden) zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit, godsdienst en levensovertuiging, handicap etc.
Onder moslimdiscriminatie verstaan we het discrimineren van personen of groepen op grond van hun godsdienst, de islam, of de discriminatie van personen of groepen omdat verondersteld wordt dat ze moslim zijn. 
Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van deze enquete zullen worden verwerkt in de volgende Monitor Moslimdiscriminatie die medio 2019 zal verschijnen. De opgedane inzichten willen we onder de aandacht brengen van de betrokken gemeenschappen, beleidsmakers, politiek, het brede publiek, media, werkgevers en werknemers. We verwachten dat dit op de langere termijn een bijdrage zal leveren aan het afnemen van moslimdiscriminatie.
Anonimiteit
Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. We willen aan een beperkt aantal respondenten aanvullende vragen stellen. Als u daaraan mee wilt werken, kunt u aan het eind van de enquete contactgegevens invullen. 
Meer informatie:
Voor meer informatie over het onderzoek en/of de survey kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar onderzoekmoslimdiscriminatie@gmail.com

T