Hartelijk dank voor uw deelname aan deze korte vragenlijst over de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht (hierna Vrijwilligerscentrale). Uw antwoorden gebruiken we om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren.  Het invullen kost u ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd. We vragen u in deze vragenlijst puur om uw mening. Er is geen goed of fout antwoord.

Nogmaals dank voor uw medewerking.

Question Title

* 1. Wat is het meest op u van toepassing?

Question Title

* 2. Waar heeft u voor het eerst over de Vrijwilligerscentrale gehoord?

Question Title

* 3. In hoeverre bent u bekend met de volgende diensten van de Vrijwilligerscentrale?

  Zeer bekend Bekend Een beetje bekend Niet bekend Weet niet/geen mening
Vacaturebank
Informatie over vrijwilligerswerk op onze website
Facebook pagina Vrijwilligerscentrale
Het jaarlijkse Vrijwilligersfeest
De maatschappelijke stagemarkt (MAS-Markt)
De Beursvloer
Adviespunt omtrent vrijwilligerswerk
Tussenpersoon voor algemene vrijwilligersverzekering van de gemeente

Question Title

* 4. Alles bijeen genomen, kunt u met een rapportcijfer van 1 tot 10 aangeven in hoeverre u de Vrijwilligerscentrale in het algemeen aan anderen zou aanbevelen?
Hierbij staat 1 voor totaal niet aanbevelen en 10 voor zeer zeker aanbevelen.

Question Title

* 5. Heeft u het afgelopen half jaar in Stichtse Vecht iets over de Vrijwilligerscentrale gezien, gehoord of gelezen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 6. Wat is voor u de reden geweest om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 7. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

  Zeer mee eens Mee eens Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet/geen mening
Mede door (de diensten van) de Vrijwilligerscentrale ben ik vrijwilligerswerk gaan doen.
Ik heb het afgelopen half jaar met anderen gesproken over het doen van vrijwilligerswerk.
Ik raad het doen van vrijwilligerswerk aan anderen aan.
Ik vind dat de Vrijwilligerscentrale vrijwilligerswerk positief neerzet binnen de gemeente Stichtse Vecht.

Question Title

* 8. Heeft u nu of in het verleden via de Vrijwilligerscentrale een passende vrijwilligersfunctie voor uzelf gevonden? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 9. Indien van toepassing, hoe heeft u het gebruik van de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale ervaren?

Question Title

* 10. Indien van toepassing, wat vindt u positief/negatief aan de vacaturebank?

Question Title

* 11. Kunt u aangeven in hoeverre u zich in het algemeen door de Vrijwilligerscentrale (vacaturebank, website, persoonlijk contact, etc.) geholpen voelt/voelde in uw zoektocht naar passend vrijwilligerswerk?

Question Title

* 12. De Vrijwilligerscentrale heeft binnen de gemeente Stichtse Vecht een rol op het gebied van kennisoverdracht over vrijwilligerswerk. Kunt u door middel van 'ja' of 'nee' aangeven of u behoefte heeft aan de onderstaande aspecten?

  Ja Nee
Scholing / training op vrijwilligersgebied
Vraag en antwoord categorie over vrijwilligerswerk op onze website
Algemene informatie over vrijwilligerswerk op onze website
Een kijkje in de keuken bij vrijwilligers organisaties in de buurt (bijv. open dag)
Anders

Question Title

* 13. In hoeverre bent u het afgelopen jaar door de Vrijwilligerscentrale geholpen als het ging over vragen, advisering of kennisoverdracht op het gebied van vrijwilligerswerk?

Question Title

* 14. Waarom bent u wel/niet geholpen op dit gebied?

Question Title

* 15. Heeft u nog tips voor de Vrijwilligerscentrale in het algemeen? Wat zouden we kunnen verbeteren?

Question Title

* 16. Wat doet de Vrijwilligerscentrale volgens u nu al goed en moeten we zeker behouden?

We willen u graag nog vier algemene vragen stellen.

Question Title

* 17. Bent u man of vrouw?

Question Title

* 18. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 20. Wat is momenteel het meest op u van toepassing?

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking en hopelijk tot ziens.

T