Question Title

* 1. Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn:
Stelling 1: Volgens het ‘Programma wonen en zorg voor ouderen’ van het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO) moeten tot en met 2030 in totaal 250.000 woningen worden gebouwd voor ouderen.

Stelling 2: Woningcorporaties moeten volgens het ‘Programma wonen en zorg voor ouderen’ tot en met 2030 in totaal 40.000 woningen in geclusterde woonvormen en 20.000 verpleeghuisplekken bouwen.

Question Title

* 2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2022 en 2023 diverse beleidsprogramma’s gelanceerd om welzijn en zorg (meer) toekomstbestendig te maken. Welke programma’s zijn dat?

Question Title

* 3. Het ministerie van VWS zet in op zoveel mogelijk inzet van mantelzorg. De beschikbaarheid van potentiële mantelzorgers neemt in de komende jaren echter af. Dit meten we met de ‘oldest old support ratio’, dat is de verhouding tussen het aantal 50-75-jarigen en het aantal 85-plussers. In 2021 waren er voor elke 85-plusser circa 14 potentiële mantelzorgers. In 2035 en 2050 zijn dat er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving naar verwachting:

Question Title

* 4. Voor de toevoeging van nieuwe verpleegzorggeschikte, geclusterde woonvormen zijn landelijke subsidieregelingen beschikbaar. Welke subsidieregelingen zijn dit (drie antwoorden zijn correct)?

Question Title

* 5. In 2024 vindt herijking van de ‘normatieve huisvestingscomponent’ plaats. De vergoeding voor het vastgoed voor intramurale verpleegzorg daalt in 2024 – exclusief het effect van de jaarlijkse tariefindexatie – als gevolg van de herijking met:

Question Title

* 6. Het wetsvoorstel ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’ regelt – bij inwerkingtreding – dat gemeenten onder andere beschrijven hoe zij voor voldoende en passende huisvesting van aandachtsgroepen zorgen, waaronder ouderen. Waar leggen gemeenten dit volgens het wetsvoorstel vanaf 2026 in vast?

Question Title

* 7. Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn:
Stelling 1: ouderen met een Wlz-zorgindicatie of een indicatie voor minimaal 10 uur per week aan wijkverpleging kunnen op basis van de zorgindicatie een gereguleerde huurwoning van een woningcorporatie toegewezen krijgen, ook als ze meer verdienen dan de inkomensgrens van € 44.035 per jaar.  

Stelling 2: Indien een corporatiewoning wordt toegewezen aan een oudere met een Wlz- zorgindicatie of een indicatie voor minimaal 10 uur per week aan wijkverpleging dan is passend toewijzen van toepassing.

Question Title

* 8. Een nieuwbouwwoning die geschikt is voor verpleegzorg is duurder dan een reguliere nieuwbouwwoning. In de concept Stimuleringsregeling voor zorggeschikte wooneenheden in geclusterde woonvormen wordt uitgegaan van meerkosten van gemiddeld:

Question Title

* 9. Het aantal verpleeghuisplaatsen is als gevolg van overheidsbeleid bevroren op 125.000. Het aantal ouderen met een zware zorgvraag gaat echter fors toenemen en op dit moment bestaat nog steeds een recht op Wlz-zorg met verblijf in een verpleeghuis. Hoeveel mensen komen volgens de Nederlandse zorgautoriteit in 2040 onder het huidige beleid in aanmerking voor de eerder genoemde 125.000 verpleeghuisplekken?

Question Title

* 10. De zorgkantoren kopen zorg bij zorgaanbieders in en de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de maximumtarieven die in de Wet langdurige zorg mogen worden betaald aan zorgaanbieders. In 2024 is het uitgangspunt dat zorgkantoren in de ouderenzorg 95,5% van het maximumtarief betalen aan zorgaanbieders. Dit percentage is gebaseerd op het uitgangspunt dat…:

Question Title

* 11. Door op 'Gereed' te klikken ziet u de juiste antwoorden en uw score. Indien u geïnteresseerd bent in de toelichting bij de juiste antwoorden, laat dan hier uw naam en mailadres achter. Wij sturen u het antwoordblad, de toelichting en een aantal relevante links toe.

T