Aanleiding

Direct omwonenden van Schiphol ondervinden vaak hinder van Schiphol in de vorm vliegtuiglawaai, luchtverontreiniging of een verminderd veiligheidsgevoel.

Met maatregelen in de lucht zoals betere aan- en uitvliegroutes, hoger aanvliegen, glijvluchten en stillere vliegtuigen wordt geprobeerd de geluidhinder van vliegtuigen terug te dringen.

Met maatregelen op de grond kun je het geluid ook terugdringen of verzachten.
  • Bij het inrichting van de ruimte zijn maatregelen te nemen die het geluid kunnen verstrooien of weerkaatsen zodat minder geluid terechtkomt bij de ontvanger.
  • Materiaalkeuze en planten kunnen het geluid voor een deel absorberen.
  • De omgeving kan zo ingericht worden dat natuurlijke geluiden (stromend water, ritselende bomen, vogelgezang) het geluid van vliegtuigen maskeren zodat het minder opvalt.
  • Een groene omgeving kan er aan bijdragen dat je je prettig voelt en dat je daardoor het geluid van vliegtuigen anders en misschien minder hinderlijk beleefd dan in een versteende omgeving.

Over de maatregelen op de grond gaat deze raadpleging.

Wij willen graag van u weten hoe u hier tegenover staat en wellicht heeft u zelf ook nog allerlei ideeën.

maatregelen op de grond

De resultaten van deze raadpleging
 worden opgenomen in een onderzoek dat wij uitvoeren voor de provincie Noord-Holland. Hiervoor inventariseren wij de ideeën, van bewoners(groepen) en Milieugroepen rondom Schiphol, over inrichtingsmaatregelen op de grond die het vliegtuiglawaai kunnen verminderen en de leefomgeving van de regio verbeteren.
Meer informatie over dit onderzoek leest u hier

Opzet van de raadpleging
De eerste 3 vragen zijn algemeen, bij vraag 4 en 5 leggen we een aantal stellingen aan u voor en bij de laatste paar vragen kunt u aangeven welke ideeën u heeft. Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage aan deze raadpleging.
 
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 
Rolf van Arendonk

Question Title

* 1. Ondervindt u geluidsoverlast van vliegtuigen?
laag overvliegen vliegtuig

Question Title

* 2. Heeft u last van grondlawaai (het vliegtuiglawaai tijdens het starten (bulderend geluid) en/of landen (remmen, "reverse thrust" genoemd), taxiën  en het overig grondgebonden verkeer?

Question Title

* 3. Heeft u de laatste drie jaar meer of minder geluidsoverlast van Schiphol?

Question Title

* 4. Hieronder staan een aantal maatregelen die in de directe omgeving van Schiphol genomen kunnen worden om vliegtuiglawaai te verminderen. (En misschien ook wegverkeerlawaai).
Kunt u aangeven welke maatregelen uw voorkeur hebben (meerdere antwoorden mogelijk) en eventueel waarom?

Question Title

* 5. Wat vind u van de volgende stellingen. Wilt u per stelling aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

  Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/Geen mening
Maatregelen zoals hierboven worden genoemd worden al vaak toegepast in de regio Schiphol.
Gemeenten en Schiphol moeten veel meer van dit soort maatregelen nemen in de regio. Daar moeten ze zo snel mogelijk mee beginnen.
Ik vind de aandacht voor maatregelen op de grond eigenlijk onzin omdat vliegtuiglawaai het beste bestreden kan worden met stillere vliegtuigen, stillere aan- en uitvliegroutes, enz.
Ik vind dat je beiden zou moeten doen.
Er moet, zeker bij het ontwikkelen van nieuwe woongebieden, meer geluidadaptief gebouwd worden (geluidadaptief = bij het inrichting van de wijk en de woningen worden geluidsreducerende maatregelen getroffen).
Maatregelen die ook iets doen aan het verbeteren van de lucht en leefomgeving hebben de voorkeur boven maatregelen die alleen maar gericht zijn op het verminderen van geluidhinder.
Schiphol zou samen met bewoners en gemeenten plannen moeten gaan ontwikkelen die gericht zijn op het nemen van maatregelen op de grond ter vermindering van geluidhinder en vervuiling.

Question Title

* 6. Heeft u ook ideeën om het leefmilieu rondom Schiphol te verbeteren met als gevolg minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en/of een prettige woonomgeving?
Als u uitgewerkte ideeën en/of schetsen hebt en misschien ook al waar dit moet komen, dan kunt u ze ook direct naar ons mailen mail: r.van.arendonk@mnh.nl

Question Title

* 7. Weet u een goede locatie waar deze ideeën uitgevoerd kunnen worden?

Question Title

* 8. In welke gemeente woont u? Uw adres is niet verplicht. Uw gemeente, wijk, dorp of buurtschap is voldoende.

Question Title

* 9. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit inventariserend onderzoek?
Vul dan hieronder uw mailadres in.

Question Title

* 10. Heeft u nog een vraag gemist of een opmerkingen/ aanvullingen op deze raadpleging?

Bedankt voor het invullen van deze raadpleging!

Met vriendelijke groet,

Rolf van Arendonk
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

T