Enquête voor werkgevers 

Beste ondernemer,                                                                                                                                                       

Deze enquête is onderdeel van een onderzoek van Adlasz binnen het sociaal domein. De enquête onderzoekt de bereidheid van werkgevers om doelgroepen uit de Participatiewet in dienst te nemen en tegen welke voorwaarden. Het betreft dan bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld als gevolg van een (arbeids)beperking.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Adlasz en is gefinancierd door Instituut Gak. De gegevens worden ingebracht in discussies over het al dan niet in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het invullen van de enquête kost u ongeveer 10 minuten. De reacties blijven volledig anoniem. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar jelmer.joustra@adlasz.nl.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

Question Title

* 1. Ik ben

Question Title

* 2. Uw bedrijf is werkzaam in de sector:

Question Title

* 3. Bij het bedrijf werken:

Question Title

* 4. Werken (in dienstverband of via inhuur) bij uw bedrijf mensen uit de doegroepen van de participatiewet? (zie informatiekader)

De Doelgroep

De banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en de private sector om 125.000 mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie het UWV heeft vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; 
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken;
  • Mensen met een WSW-indicatie;
  • Mensen met een WIW-baan;
  • Mensen met een ID-baan;
  • Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs

Question Title

* 5. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen

  Volledig mee oneens Mee oneens Niet mee oneens/ niet mee eens Mee eens Volledig mee eens
Ik neem graag iemand uit de doelgroep aan
Ik weet waar ik moet zijn als ik iemand uit de doelgroep wil aannemen
De instrumenten (loonkostensubsidie, Jobcoaching, voorzieningen en belastingvoordelen) die voor de doelgroep worden ingezet, zijn voor mij duidelijk
Ik neem alleen iemand uit de doelgroep aan als die onder de banenafspraak valt
Informatie:

Regelingen voor mensen uit de doelgroep:

  • Wsw’ers: Wet Sociale Werkvoorziening. Mensen uit een sociaal werkbedrijf.
  • Wajong: Uitkering voor jonge mensen (18+) met een ziekte of handicap.
  • Wia: Uitkering voor mensen met een langdurige ziekte

Question Title

* 6. Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met met de verschillende regelingen bij de verschillende instanties?

  Helemaal niet bekend Niet zo bekend Een beetje bekend Heel bekend
Regelingen bij de verschillende gemeenten
Regelingen voor Wsw'ers
Regelingen voor Wajongers
Regelingen voor schoolverlaters
Regelingen bij het UWV voor Wajongers, Wia en WW'ers.

Question Title

* 7. Maakt u gebruik van de verschillende regelingen tussen gemeenten, SW-bedrijven en het UWV?

Question Title

* 8. Zo ja, doet u dat: 

Question Title

* 9. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen

  Volledig mee oneens Mee oneens Niet mee oneens/ niet mee eens Mee eens Volledig mee eens
Ik heb zicht op de verschillende regelingen per gemeente en het UWV
Ik vind de verschillende regelingen per gemeente, UWV en SW-bedrijf lastig

Question Title

* 10. Wat zijn motieven voor u om iemand uit de doelgroep aan te nemen?

Question Title

* 11. Wat zijn belemmeringen voor u om iemand uit de doelgroep aan te nemen?

Question Title

* 12. Welke instrumenten zijn naast loonkostensubsidie voor u belangrijk om sneller iemand uit de doelgroep aannemen?

  Helemaal niet belangrijk Niet heel belangrijk Wel belangrijk Heel erg belangrijk
Proefplaatsing
Begeleiding
Voorzieningen voor aanpassingen op de werkvloer
Belastingvoordelen
No-riskpolis bij ziekte
Mogelijkheid tot detachering
Mogelijkheid tot pay-rolling

Question Title

* 13. Welke aspecten spelen voor u een belangrijke rol in de keuze om iemand uit de doelgroep aan te nemen?

  Geen belangrijke rol Niet zo'n belangrijke rol Een redelijke belangrijke rol Een grote belangrijke rol
De negatieve gevolgen op de werkvloer
De kosten voor deze medewerkers
Hoe uw collega's ertegenover staan
De tijd en capaciteit om deze medewerker in te werken en blijvend te begeleiden
De veranderingen die u voor deze medewerker moet doorvoeren
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Question Title

* 14. Wat zou voor u verder bijdragen aan uw bereidheid om iemand uit de doelgroep aan te nemen?

Bedankt voor het invullen van de enquête!

T