Aanleiding

Onderstaande vragenlijst bevat een aantal vragen omtrent de geplande doorvaart in passages door windparken op de Noordzee. Uw mening en inschatting als zeevarende of anderszins betrokkene bij dit onderwerp is van belang. Uw bijdrage helpt om risico-inschattingen te maken. Hiermee zal rekening gehouden worden in het vervolgtraject in de vormgeving van passages in geplande toekomstige windparken.
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen willen we u vragen de vragenlijst door te sturen naar mensen in uw netwerk wiens mening voor ons van belang kan zijn.

U helpt ons door de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Dit kost u ca. 30 minuten. Vragen waar u echter geen antwoord op weet kunt u beantwoorden met "n.v.t.". 
 
Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

In de vragenlijst wordt een aantal begrippen gebruikt die hieronder kort worden toegelicht:

Woordenlijst:

  • Passage: strook door een windpark die beschikbaar is om door het windpark te varen voor schepen van max 46 m lengte, zowel dag als nacht mits goed zeemanschap wordt toegepast.
  • Integrale doorvaart:  de huidige situatie in de windparken (Luchterduinen, Pr. Amalia & Egmond) waar willekeurig het park in- en uitgevaren mag worden. Doorvaart mag momenteel alleen overdag en geldt voor schepen met een lengte tot 24 meter.
  • Medegebruik: activiteiten binnen het windpark, echter niet in de passages. Dit is bijvoorbeeld aquacultuur (denk aan mossel – of zeewierkwekerij) en andere duurzame energieopwekking (denk aan drijvende zonnecellen). De ruimte voor medegebruik activiteiten in het windpark worden ingetekend in een gebiedspaspoort. Dit gebiedspaspoort wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt. O.a. op het Noordzeeloket.
  • Routegebonden verkeer: scheepvaarverkeer dat vaart van haven A naar haven B. 
  • Niet routegebonden verkeer: verkeer dat een missie op zee heeft zoals visserij, werkvaart, onderhoudsschepen, offshore bevoorrading en recreatievaart. 
  • Berm: veiligheidsmarge tussen de vaarroutes verkeersscheidingsstelsels en de veiligheidszone rondom het windpark welke toegankelijk is voor alle niet-routegeboden schepen. 
  • Goed Zeemanschap: de gezagsvoerder en bemanning zijn gekwalificeerd en beschikken over de juiste kennis en kunde om onder de heersende omstandigheden veilig te varen en de juiste beslissingen te nemen.


     


Question Title

voorbeeld doorvaart door passage

De breedte tussen de buitenste rijen windturbines, waarbinnen de passage zal worden aangelegd is minimaal 1250 meter. Tussen de buitenste rijen windturbines en de passage zal een nader te bepalen veiligheidszone van toepassing zijn.
De breedte tussen de buitenste rijen windturbines, waarbinnen de passage zal worden aangelegd is minimaal 1250 meter. Tussen de buitenste rijen windturbines en de passage zal een nader te bepalen veiligheidszone van toepassing zijn.

T