Hoe is het om lid te zijn van een overlegorgaan tussen gemeentebestuur en samenleving?

Geachte mevrouw, meneer,

Hartelijk welkom! U bent geselecteerd om deze enquête in te vullen omdat u deel uitmaakt van een wijk- of dorpsraad, een van de overlegorganen tussen uw gemeentebestuur en de samenleving. We waarderen uw medewerking heel erg.

De rol van organisaties tussen een gemeentebestuur en de maatschappij, zoals adviesraden, jeugdraden en wijk- en dorpsraden, is nog niet eerder uitgebreid onderzocht. Zeker niet op zo’n grote schaal: in bijna 20 landen door heel Europa. We willen met de antwoorden van u en de andere respondenten beter begrijpen hoe de lokale samenleving zich verhoudt tot het gemeentebestuur in al die landen.

Als vanzelfsprekend is uw deelname vrijwillig. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten. Sommige vragen lijken in de Nederlandse context misschien wat minder relevant, maar zijn dat wel in een ander land. Zou u daarom toch alle vragen willen invullen? Dat is van belang om een internationale vergelijking mogelijk te maken.

De gegevens worden alleen kwantitatief geanalyseerd en gepresenteerd. De gepresenteerde data zijn niet te herleiden tot een individuele respondent. Anonimiteit is dus gegarandeerd.

Deze enquête is onderdeel van een langlopend vergelijkend onderzoek dat 20 jaar geleden begon. Een team van wetenschappers uit allerlei Europese landen voert enquêtes uit om te zien hoe het gemeentebestuur functioneert en hoe de lokale democratie verandert. Eerder waren er zo enquêtes onder leden van gemeenteraden en Provinciale Staten, burgemeesters, en gemeentelijke topambtenaren.

We danken u van harte voor uw medewerking. Als u meer informatie over de enquête wenst, kunt u terecht bij:

Anneke de Hamer - a.dehamer2@students.uu.nl

Hans Vollaard – j.p.vollaard@uu.nl

We danken uw koepelorganisatie hartelijk voor het verspreiden van deze enquête. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de enquête ligt geheel bij de onderzoekers. We zullen de koepel onze bevindingen rapporteren ten behoeve van uw wijk- en dorpsraden.

T