Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Ik heb de informatiebrief gelezen en bevestig dat ik toestem met deelname aan dit onderzoek. Ik weet dat deelname vrijwillig is en ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek, zonder opgaaf van reden. Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 10 jaar na dit onderzoek te bewaren binnen het Erasmus MC. Ik wil deelnemen aan dit onderzoek.

Question Title

* 2. Professionele achtergrond

Question Title

* 3. Werkzaam in (regio)

Question Title

* 4. Werkzaam in (gemeente)

Question Title

* 5. Op welk niveau bent u werkzaam? (vul in wat van toepassing is)

Question Title

* 6. Jaren werkzaam

Question Title

* 7. We bekijken aan de hand van 9 domeinen hoe de samenwerking tussen verloskunde en JGZ in uw regio gaat.

Domein 1: Behoeften van de cliënt en haar netwerk

Dit betreft het ontwikkelen van zorg en informatiestromen die afgestemd zijn op de behoeften van de cliënt en haar sociale netwerk. Informatie wordt in het netwerk gezamenlijk aangeboden in begrijpelijke taal, bijvoorbeeld via een integraal informatiepunt. De cliënt heeft een gelijkwaardige rol in de zorgverlening waarbij methoden voor preventie, autonomie en zelfmanagement-ondersteuning worden toegepast. De familie en naasten van de cliënt worden betrokken met als doel dat zij ook onderdeel uitmaken van het zorgnetwerk. Het netwerk is in staat zorg en preventie te organiseren die aansluit op individuele behoeften in meerdere levensdomeinen (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van multi-morbiditeit).


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 8. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 1. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

Cliënteninformatie over zorg van diverse netwerkpartners gezamenlijk aanbieden

Question Title

* 9. Het ontwikkelen van specifieke zorgprogramma’s of preventie voor subgroepen van cliënten binnen de keten en/of het netwerk

Question Title

* 10. Een protocol (gezamenlijke procedure) toepassen voor structurele opvolging (follow-up) van cliënten

Question Title

* 11. Een (pro)actieve, co-producerende en gelijkwaardige rol van de cliënt in de zorgverlening

Question Title

* 12. In kaart brengen van het sociale netwerk (familie, naasten, vrienden) van de cliënt

Question Title

* 13. Domein 2: Regie, logistiek en digitale zorg
Dit betreft het coördineren en stroomlijnen van de netwerkzorg. Denk hierbij aan het maken van afspraken over verwijzingen en onderzoeken en afspraken over de overdracht, het ontslag en de nazorg van cliënten in het netwerk waarbij gebruik gemaakt wordt van ondersteunende digitale zorg en online diensten. Bij dit domein horen ook de uitwisseling van cliëntgegevens en eventuele koppelingen tussen databases. Casemanagement wordt aangeboden bij complexe zorgvragen en er wordt binnen het netwerk gewerkt met een cliëntendossier dat toegankelijk is voor de netwerkpartners. Informatie is in principe op ieder moment toegankelijk voor de cliënt. Er zijn afspraken gemaakt over de consultatie van gespecialiseerde professionals in de het netwerk.


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 14. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 2. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

Afspraken maken over verwijzing en overdracht van cliënten binnen het netwerk

Question Title

* 15. Afspraken maken over hoe netwerkpartners onderling informatie uitwisselen (wat, wie, hoe)

Question Title

* 16. Afspraken maken over omgaan met en uitwisselen van cliëntgegevens

Question Title

* 17. Koppelingen ontwikkelen tussen de digitale informatie systemen van partners

Question Title

* 18. Een gezamenlijk cliëntdossier gebruiken dat voor alle partners toegankelijk is

Question Title

* 19. Inzetten van gespecialiseerde professionals die netwerkbreed werkzaam zijn

Question Title

* 20. Case management aanbieden voor cliënten met complexe zorgvragen

Question Title

* 21. Gebruik maken van ondersteunende digitale zorg

Question Title

* 22. Domein 3: Resultaatsmanagement
Dit betreft het benoemen van gewenste uitkomsten en normen om vervolgens resultaten in het netwerk te kunnen evalueren. De resultaten hebben betrekking op cliëntuitkomsten, cliënt- en professionalwaardering, logistieke en financiële prestaties. De analyses van (bijna)fouten, feedbackmechanismen en verbeterteams worden gebruikt om prestaties te verbeteren.


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 23. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 3. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

Prestatie indicatoren benoemen voor het evalueren van de resultaten van de netwerkzorg

Question Title

* 24. Kwaliteitsnormen afspreken voor de prestaties van het netwerk

Question Title

* 25. Informatie over de cliëntstromen binnen het netwerk verzamelen

Question Title

* 26. Informatie over cliëntgerelateerde uitkomsten verzamelen

Question Title

* 27. Cliëntwaardering meten voor het netwerk

Question Title

* 28. Informatie over de financiële kosten en opbrengsten van het netwerk verzamelen

Question Title

* 29. Een systematiek hanteren van periodieke toetsing en evaluatie van afspraken, aanpak en resultaten

Question Title

* 30. Registreren en analyseren van (bijna)fouten in het netwerk

Question Title

* 31. Feedback geven aan netwerkpartners over het verloop van overdrachten

Question Title

* 32. Domein 4: Proactieve en preventieve zorg 
Dit betreft de ontwikkeling van een multidisciplinair zorgpad voor het netwerk dat gebaseerd is op de behoeften van cliënten en op evidence-based richtlijnen. Ook wordt er proactief gescreend om zorgvragen te voorkomen en worden de behoeften van de cliëntengroep inzichtelijk gemaakt. Er is aandacht voor culturele identiteit en diversiteit. Cliënten worden betrokken bij het ontwikkelen, verbeteren en monitoren van de zorg.


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 33. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 4. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

De behoeften van cliënten systematisch inzichtelijk maken en vastleggen voor het netwerk

Question Title

* 34. Cliëntvertegenwoordigers betrekken bij het monitoren van de resultaten van het netwerk

Question Title

* 35. Pro-actief screenen van de doelgroep/populatie, voorkomen of uitstellen van een hulpvraag

Question Title

* 36. Aandacht voor de culturele identiteit en diversiteit van de cliënt

Question Title

* 37. Domein 5: Gericht leren en reflecteren
Dit heeft betrekking op een leerklimaat dat gericht is op door ontwikkelen en verbeteren van resultaten in het netwerk. Hierbij past het gezamenlijk in kaart brengen van de doelen en knelpunten in het netwerk en het gezamenlijk reflecteren daarop.


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 38. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 5. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

De opbrengsten van de samenwerking voor iedere partner helder maken

Question Title

* 39. Gevolgen en acties verbinden aan het al dan niet behalen van gezamenlijk afgesproken doelen

Question Title

* 40. Vaststellen welke sturingsinformatie nodig is in het netwerk en hierover informatie verzamelen

Question Title

* 41. Gezamenlijk vaststellen waar de knelpunten zitten in het netwerk en waar zaken gemist worden

Question Title

* 42. Gezamenlijke scholingsprogramma’s en leeromgevingen gebruiken voor zorgprofessionals

Question Title

* 43. Domein 6 gaat over interprofessionele samenwerking waarbij de cliëntgroep duidelijk is omschreven. Ook zijn er multidisciplinaire teams waarin professionals van verschillende organisaties betrokken kunnen zijn. Het is helder wanneer professionals beschikbaar zijn voor de netwerkpartners.

In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 44. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 6. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

De cliëntgroep omschrijven waarop de netwerksamenwerking zich richt

Question Title

* 45. Werken in teams waarin mensen van verschillende disciplines en informele zorgverleners samenwerken

Question Title

* 46. Afspraken maken over bereikbaarheid en beschikbaarheid van professionals en informele zorgverleners in het netwerk

Question Title

* 47. Domein 7: Rol-, taakverdeling en coördinatie
Dit betreft inzicht in elkaars expertises, het afspreken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het netwerk en over het bereiken van effectieve samenwerking tussen samenwerkingspartners. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld een coördinator voor het netwerk aan te stellen of door coördinerende taken te geven aan samenwerkingspartners.


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 48. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 7. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

Het netwerk aansturen door bij een beperkt aantal personen coördinerende taken te leggen

Question Title

* 49. Rollen en taken van multidisciplinaire teamleden vaststellen, zowel van formele als informele zorgverleners

Question Title

* 50. Domein 8: Commitment aan de samenwerkingsambitie
Dit betreft het vastleggen van gezamenlijke ambities en doelen van de netwerksamenwerking in samenwerkingsafspraken of convenanten. Er wordt gevraagd om commitment van leidinggevenden aan de ambitie van het netwerk en aan helder gestelde doelen. Taken en verantwoordelijkheden van sturende partijen zijn helder en er is structureel contact onderling.


In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 51. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 8. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

Het vastleggen wat samenwerkingspartners met elkaar willen bereiken (doelen, ambities)

Question Title

* 52. Zorgdragen voor commitment van de leidinggevenden van de deelnemende organisaties

Question Title

* 53. Structureel overleg tussen de personen met beslismacht van de betrokken professionele samenwerkingspartners

Question Title

* 54. Omschrijven welke taken en bevoegdheden leiding, coördinator, bestuur en adviesraden in het netwerk hebben

Question Title

* 55. Domein 9: Transparant ondernemerschap en governance
Dit domein richt zich op het afspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Voor transparant ondernemerschap gelden voorwaarden, zoals ruimte voor innovatie en experimenten, betrokkenheid van leidinggevenden bij verbeteringen, beschikbaarheid van financiën voornetwerkzorg en/of domein overstijgende
financiering.

In hoeverre wordt er binnen uw regio aandacht aan dit domein besteed?

Question Title

* 56. De volgende stellingen hebben betrekking op domein 9. Graag aangeven per stelling of deze vorm van samenwerking wel of niet aanwezig is.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat afspreken

Question Title

* 57. Financiën beschikbaar stellen voor de organisatie van de netwerkzorg

Question Title

* 58. Domeinoverstijgende financiering regelen

Question Title

* 59. Welk domein vindt u het meest van belang?
Maak in onderstaand tekstvak een top 3 van meest naar minst belangrijk.

Domein 1: Behoeften van de cliënt en haar netwerk
Domein 2: Regie, logistiek en digitale zorg
Domein 3: Resultaatsmanagement
Domein 4: Proactieve en preventieve zorg
Domein 5: Gericht leren en reflecteren
Domein 6: Interprofessionele samenwerking
Domein 7: Rol-, taakverdeling en coördinatie
Domein 8: Commitment aan de samenwerkingsambitie
Domein 9: Transparant ondernemerschap en governance

Question Title

* 60. Welk(e) domein(en) zou u als eerste willen aanpakken in uw regio ter verbetering van de samenwerking binnen netwerkzorg? Vink maximaal 3 domeinen aan

0 van 60 beantwoord
 

T