Wat zijn uw ervaringen als deelnemer aan een bespreking met de raad?

Onlangs heeft u meegepraat tijdens een vergadering van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nogmaals hartelijk dank voor uw inbreng, onze gemeente hecht er veel waarde aan dat u als inwoner meedenkt en -doet.
De gemeente heeft enige tijd geleden vastgelegd:
  • wat de verschillende rollen zijn van raad, college, inwoners/partners en medewerkers.
  • wat we over en weer van elkaar kunnen verwachten.
Om dit te bewaken en te monitoren is een groep ambassadeurs van de samenwerking samengesteld uit het college, de raad, de gemeentelijke organisatie en de inwoners. Als ambassadeurs willen we graag weten wat u vond van het gesprek met de raad. Daarom zouden wij het fijn vinden als u deze enquête invult. Dit kost u ongeveer 10 minuten. De resultaten gebruiken wij om met de verschillende partijen te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Tijdens de vergadering heeft u meegepraat.
Vanuit welke rol/functie, deed u dat? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Was het de eerste keer dat u met de raad in gesprek was bij een vergadering
of doet u dit u wel vaker?

Question Title

* 3. Hoe wist u dat u kon meepraten tijdens de vergadering? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. De volgende stellingen gaan over de aanloop naar de vergadering.
Geef hieronder aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling.

  helemaal mee eens gedeeltelijk mee eens gedeeltelijk niet mee eens niet mee eens niet van toepassing/geen mening
Ik ben tevreden over de manier waarop ik in het voortraject betrokken ben geweest.
Ik had vooraf voldoende informatie over hoe het meepraten in de vergadering gaat.
Het is makkelijk om op de website informatie te vinden over meepraten in de vergadering.
Ik wist dat ik vooraf informatie aan de raad kon sturen.

Question Title

* 5. De volgende stellingen gaan over hoe u het meepraten heeft ervaren?
U kunt steeds aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stelling.

  helemaal mee eens gedeeltelijk mee eens gedeeltelijk mee oneens helemaal niet mee eens geen mening
Ik voelde mij welkom in de vergadering.
Ik kreeg genoeg tijd om mijn verhaal te houden.
Er was interesse voor mijn verhaal bij de aanwezigen.
Er was tijdens de vergadering sprake van een gesprek  waarin ik genoeg ruimte kreeg.
Ik vond de opstelling van de zaal prettig.

Question Title

* 6. Wat verwacht u van het gesprek met de raad? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 7. Vervolgtraject: Heeft u  informatie gekregen over hoe de besluitvorming in de raad verder verloopt?

Question Title

* 8. Heeft u na de beeldvormende vergadering de rest van de vergaderingen gevolgd?
En zo ja, in hoeverre bent u tevreden over het verloop.

De enquête is anoniem, maar als u hier prijs op stelt, kunnen wij u ook nog persoonlijk uitnodigen voor een aanvullend gesprek over meepraten met de raad. Als u dit wilt, kunt u een mail sturen naar ambassadeurs@heuvelrug.nl .
Dank u wel voor uw medewerking!

T