Welkom bij deze enquête over de inzet van vsw'ers in de culturele en creatieve sector.

 

Beste deelnemer,

U staat op het punt om te beginnen met het invullen van een enquête over de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) in de culturele en creatieve sector. Deze enquête vormt een belangrijk onderdeel van het bredere onderzoek naar ditzelfde thema dat de Boekmanstichting momenteel uitvoert in opdracht van de regiegroep van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve Sector 2017-2023. de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) is aanjager van het arbeidsmarktagendapunt over VSW'ers.

In de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector 2017-2023 is een agendapunt opgenomen over VSW’ers. De probleemstelling binnen dit agendapunt van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector 2017-2023 is vormgegeven aan de hand van enkele aannames over onder andere de toename van de inzet van VSW’ers, hun arbeidsomstandigheden en een zekere mate van verdringing die deze inzet veroorzaakt op de arbeidsmarkt. Met dit onderzoek willen we toetsen in hoeverre deze aannames op feiten zijn gebaseerd en, mochten deze aannames kloppen, in welke mate hiervan sprake is.

Uw bijdrage is van groot belang om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie zoals deze momenteel is. De tijd en moeite die u neemt voor het invullen wordt dan ook zeer gewaardeerd. Deze enquête wordt uitgezet via verschillende branche- en belangenverenigingen om een beeld te krijgen van zo veel mogelijk disciplines en werkvormen binnen de sector.

Er is veel moeite gedaan om de enquête zo eenvoudig mogelijk in te kunnen vullen. Dit zal naar schatting ongeveer 10 minuten in beslag nemen. U zult zien dat u ervoor kunt kiezen om de enquête in te vullen als organisatie/werkgever of als zelfstandige/werknemer. Aan deze twee groepen worden verschillende vragen voorgelegd. Onder een organisatie/werkgever verstaan we de instellingen binnen de culturele en creatieve sector die voor aanbod of ondersteuning zorgen en daartoe (betaald en/of onbetaald) personeel in dienst hebben. Met zelfstandige/werknemer bedoelen we diegenen die voor deze instellingen werken of als zelfstandige werk verrichten in de culturele en creatieve sector.

De resultaten van deze enquête zullen worden opgenomen in het eerder genoemde onderzoek en worden gepresenteerd in een rapport dat publiekelijk toegankelijk zal zijn. Uw antwoorden blijven ten alle tijden anoniem.

 

T