Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2024

U bent gehouden de Services te gebruiken in overeenstemming met en uitsluitend op de wijze die is toegestaan onder toepasselijke wetgeving. Het gebruik van onze services in combinatie met andere hulpmiddelen of bronnen voor het bevorderen van eventuele onacceptabele gebruiksvormen, is eveneens verboden. In het geval van schending van dit beleid inzake aanvaardbaar gebruik kan SurveyMonkey, naar eigen goeddunken, een of meer van de volgende acties nemen:

 • uw gebruik van de Services (tijdelijk of permanent) opschorten of beëindigen;
 • uw toegang tot de Services blokkeren;
 • content uit uw account(s) verwijderen of wissen; of
 • een dergelijke schending melden bij betrokken derden en/of rechtshandhavende instanties (indien van toepassing en behoudens de toepasselijke wetgeving).

Woorden met hoofdletters die niet zijn gedefinieerd in het Beleid inzake acceptabel gebruik worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden of Toepasselijke serviceovereenkomst (afhankelijk van wat van toepassing is).

U bent verantwoordelijk voor uw inhoud, klantgegevens, gedrag en communicatie met anderen tijdens het gebruik van de Services. U moet bij het gebruik van de Services aan de volgende vereisten voldoen: als we merken dat de inhoud of klantgegevens buiten de grenzen van het acceptabele in dit beleid valt, kunnen we de enquête verwijderen en dit melden. We ondernemen ook stappen om gebruik van onze Services te verhinderen als dit tegen de geest van dit beleid indruist.

(a) U mag de Services niet gebruiken voor onrechtmatige activiteiten of voor activiteiten waarbij het gebruik of falen van de Services zou kunnen leiden tot fysieke schade, de dood, geestelijk schade of persoonlijk letsel.

(b) U mag personen jonger dan 16 (of een hogere leeftijd, zoals bepaald in bepaalde landen of gebieden) geen toegang bieden tot de Services, ongeacht of ze een Respondent of Maker zijn (zoals gedefinieerd in onze privacymelding).

Het is u niet toegestaan de Services te kopen, gebruiken of openen met als doel een concurrerend product of service te ontwikkelen of voor enigerlei andere concurrerende doeleinden.

(d) Het is u niet toegestaan misbruik te maken van onze Services door de normale gang van zaken te verstoren of door de Services op een andere wijze te openen dan via de interfaces en aanwijzingen die door ons zijn verstrekt.

(e) Het is u niet toegestaan beperkingen van SurveyMonkey op uw gebruik van onze Services of uw account(s) (pogen) te omzeilen (zoals door een nieuw account te openen voor het maken of distribueren van een enquête, formulier, aanvraag of vragenlijst dat/die we hebben gesloten vanwege een schending van de voorwaarden of het beleid).

(f) Tenzij u schriftelijke toestemming hebt ontvangen van SurveyMonkey, mag u de systemen of netwerken van SurveyMonkey niet scannen of testen op kwetsbaarheden. Hetzelfde geldt voor de beveiliging van de Services.

Tenzij u schriftelijke toestemming hebt ontvangen van SurveyMonkey, mag u geen handmatige of geautomatiseerde systemen of software gebruiken om gegevens op te halen of te verzamelen van de websites of andere interfaces waarmee we onze Services beschikbaar maken.

(h) U bent niet gerechtigd om anderen de toegang te weigeren tot de Services, om deze te onderwerpen aan reverse engineering of om iemand daartoe bij te staan, voor zover een dergelijke beperking is toegestaan onder het toepasselijk recht

(i) Het is u niet toegestaan virussen, malware of andere soorten schadelijke software of koppelingen naar dergelijke software via de Services te verzenden of op te slaan.

(j) U mag de Services niet gebruiken om inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van SurveyMonkey, mag u de Services niet doorverkopen of leasen.

(l) Als u vanwege uw gebruik van de Service bedrijfstakspecifieke regelgeving moet naleven die geldt voor dergelijk gebruik, bent u als enige verantwoordelijk voor een dergelijke naleving, tenzij SurveyMonkey schriftelijk anderszins met u is overeengekomen. Het is u niet toegestaan de Services zodanig te gebruiken dat bedrijfstakspecifieke regelgeving van toepassing wordt op SurveyMonkey zonder voorafgaande schriftelijke instemming van SurveyMonkey. U mag de Services bijvoorbeeld niet gebruiken om 'beschermde gezondheidsinformatie' (zoals gedefinieerd in Amerikaanse federale regelgeving 45 C.F.R. §160.103) te verzamelen, te beschermen of anderszins te gebruiken zonder een afzonderlijke zakelijke overeenkomst af te sluiten met SurveyMonkey waarin u hiervoor toestemming krijgt.

(m) We kunnen content bieden die afkomstig is van derden, zoals afbeeldingen of video's. U mag dat materiaal alleen in uw Content of Klantgegevens gebruiken. SurveyMonkey kan de toestemming hiervoor op elk gewenst moment en volledig naar eigen inzicht aanpassen of intrekken. Als u zulke materialen gebruikt, mag u daarmee niet suggereren dat uw Content, Klantgegevens of gebruik van de Services aan ons zijn verbonden of dat deze worden onderschreven door welk bedrijf, product of merk of welke service dan ook in dat materiaal, tenzij u daarvoor hun toestemming hebt gekregen.

(n) U mag de Services niet op schadelijke of excessieve wijze gebruiken, oftewel gebruik waarbij de gemiddelde patronen van redelijke gebruikers vergelijkbaar met u aanzienlijk worden overschreden, met nadelige gevolgen voor onder andere de snelheid, reactiesnelheid, stabiliteit, beschikbaarheid of werking van de Services voor andere gebruikers. SurveyMonkey zet zich in om u in te lichten over schadelijk of excessief gebruik, zodat u de kans krijgt dergelijk gebruik te verminderen tot een niveau dat voor SurveyMonkey aanvaardbaar is.

(o) U moet een geldig e-mailadres gebruiken voor het registreren van een account. U mag geen accounts registreren met een eenmalig of tijdelijk e-mailadres, 'bots' of andere ongeautoriseerde geautomatiseerde methoden.

(p) U mag geen inhoud hosten of doorgeven die onjuiste, onnauwkeurige of opzettelijk misleidende informatie bevat die naar alle waarschijnlijkheid schade aan het publiek kan veroorzaken of de publieke belangen (waaronder gezondheid, veiligheid, integriteit van verkiezingen en burgerlijke participatie) ongunstig kan beïnvloeden. 

(q) Als SurveyMonkey naar eigen goeddunken vaststelt dat uw gebruik van de Services schade toebrengt aan ons merk of onze reputatie, of resulteert in een buitensporig aantal klachten, heeft SurveyMonkey het recht om uw gebruik van onze websites en de Services op te schorten of te beëindigen. 

We streven ernaar om de veiligheid van al onze gebruikers te beschermen. We treffen specifieke maatregelen om te waarborgen dat respondenten niet worden misleid door enquêtes/formulieren/aanvragen/vragenlijsten ten behoeve van frauduleuze of schadelijke doeleinden. We schorten het gebruik van de Services op of verwijderen de inhoud of klantgegevens wanneer wij het volgende constateren:

 • pogingen tot het verzamelen, door ons geheel naar eigen goeddunken vastgesteld, van burgerservicenummers of andere vergelijkbare door de overheid uitgegeven identificatienummers, creditcardnummers (behalve om te worden betaald via een bevoegde betalingsverwerker van de services), wachtwoorden of andere vergelijkbare typen gevoelige informatie;
 • het zonder zijn of haar instemming publiceren van gevoelige informatie van een persoon op basis waarvan deze kan worden geïdentificeerd;
 • de respondent bedriegen of misleiden. Hiertoe rekenen wij ook koppelingen naar andere websites waarop zich schadelijke software zoals malware bevindt.
 • het promoten van of verwerven voor piramidespellen, multi-level marketingcampagnes, of thuiswerken en andere bedrieglijke verdienzwendel;
 • het doelbewust en kunstmatig verhogen of ondermijnen van de zoekmachinenotering van een website of webpagina, waaronder het aanbieden of verkopen van 'likes', volgers, recensies, reacties, of vergelijkbare services voor sociale media; of
 • het hosten van inhoud die kan worden gedownload, die live kan worden gestreamd of die alleen is bedoeld om clicks voor andere sites te genereren.

Gebruikers geven reacties en informatie in de veronderstelling dat hun informatie met respect wordt behandeld en niet wordt misbruikt. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften voor gegevensbescherming bij gegevens die u verzendt naar of verzamelt via onze services.

 • We moedigen u aan om uw privacyprocedures openbaar te maken wanneer u de Services gebruikt en als u dat doet, vereisen we dat u conform deze procedures handelt.
 • U mag nooit beweren dat een enquête/formulier/aanvraag/vragenlijst of ander gebruik van onze Services anoniem is wanneer dit niet het geval is.
 • U mag zich niet direct of indirect voordoen als iemand anders of een onjuiste voorstelling van zaken geven over uw relatie met anderen wanneer u de Services gebruikt of informatie verzamelt. Als u de Services gebruikt om geld in te zamelen, moet u duidelijk het doel of de organisatie vermelden waarvoor u geld inzamelt.

SurveyMonkey accepteert geen enkele vorm van spam. Dit betekent het volgende:

 • In e-mails of sms-berichten die u stuurt via de Services, moet een geldige enquête, sollicitatie of vragenlijst of een geldig formulier zijn opgenomen voor het verzamelen van reacties (met uitzondering van bepaalde geautomatiseerde berichten, zoals een dankwoord, waar van toepassing). Deze e-mails of sms-berichten mogen niet worden gebruikt in verband met platforms van derden of voor het sturen van algemene berichten.
 • E-mails die u verzendt via de Services moeten een geldig antwoordadres hebben waarvan u de eigenaar of beheerder bent. U mag geen 'no reply'-adres gebruiken als het adres van de afzender van de e-mail.
 • Uw bedrijfsnaam of andere informatie waarmee u als afzender kan worden geïdentificeerd, moet worden vermeld in sms-berichten die u stuurt via de Services.
 • U mag de Services alleen gebruiken om e-mails en sms-berichten te verzenden naar mensen (waaronder via nieuwsgroepen, messageboards en distributielijsten) die hebben gekozen of die anderszins geldige toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van berichten van u, de afzender, via dat medium.
 • We verbieden het gebruik van geoogste mailinglijsten. Wij verbieden het gebruik van mailinglijsten van derden, ongeacht of deze gekocht of gehuurd zijn, tenzij u kunt bewijzen dat de personen op de lijst ervoor hebben gekozen e-mailberichten te ontvangen van het type dat u ze gaat sturen.
 • U mag de Services niet gebruiken voor het verzenden van sms- of e-mailberichten op een manier die niet is toegestaan door toepasselijke wetgeving, nalevingsvereisten van aanbieders of normen uit de bedrijfstak of die deze niet naleven, of aan ontvangers die deelname hebben afgewezen, zich hebben afgemeld of op andere wijze bezwaar hebben gemaakt tegen ontvangst van deze berichten van u of een andere partij namens wie u hiertoe opdracht hebt ontvangen.
 • U mag de Services niet gebruiken voor het verzenden van e-mailberichten met misleidende onderwerpregels of onjuiste of misleidende headerinformatie.
 • In e-mailberichten die worden verzonden via onze Services, moet een koppeling zijn opgenomen waarmee het abonnement kan worden opgezegd, zodat abonnees zichzelf kunnen uitschrijven voor uw e-mailberichten. U erkent en gaat ermee akkoord dat u deze uitschrijvingskoppeling niet zult verbergen, uitschakelen of verwijderen en geen pogingen zult doen om deze te verbergen, uit te schakelen of te verwijderen uit het uitnodigingsbericht. U bent gehouden uitschrijvingsaanvragen die u hebt ontvangen, actief en direct te beheren en verwerken, binnen tien dagen na de datum van indiening. U moet bovendien uw e-maillijsten en adresboeken bijwerken om uitschrijvingsaanvragen daarin te verwerken.
 • Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de e-mailberichten of sms-berichten die u verzendt in verband met uw enquêtes/formulieren/aanvragen/vragenlijsten of enig gebruik van onze Services niet tot een aantal spamklachten zullen leiden dat boven de industrienormen ligt. Als SurveyMonkey vaststelt dat uw aantal spamklachten boven de industrienormen ligt, heeft SurveyMonkey, geheel naar eigen goeddunken, het recht uw gebruik van onze Services en websites op te schorten of te beëindigen. Als er bij u sprake is van lage reactiepercentages, hoge misbruikpercentages of hoge onbezorgbaarheidspercentages, of we ontvangen klachten met betrekking tot uw gebruik van onze Services, vragen we u mogelijk om aanvullende informatie over uw mailinglijsten om het probleem in kaart te brengen en dit proberen op te lossen. In sommige gevallen kunnen we ook uw e-mailmachtigingen opschorten of verwijderen.
 • Bij uitnodigingen per sms die u stuurt via de Services, moeten ontvangers met Stop kunnen antwoorden.
 • U mag de sms-services van SurveyMonkey niet gebruiken om toegang te krijgen of anderen toegang te geven tot nooddiensten.

Als we van mening zijn dat u een van deze verboden overtreedt, kunnen we uw account(s) (tijdelijk of permanent) opschorten of beëindigen.

We verwijderen inhoud of klantgegevens en melden verwante informatie mogelijk bij rechtshandhavende instanties als we merken of van mening zijn dat er een waarachtig risico op geweld of een bedreiging van de openbare veiligheid bestaat.

 • Onze Services mogen niet worden gebruikt om anderen direct of indirect te bedreigen of aan te vallen of om aan te zetten tot geweld, intimidatie, terrorisme of beschadiging van eigendommen, of dit te organiseren.
 • Onze Services mogen niet worden gebruikt om haat te zaaien of dergelijke zaken te bevorderen of financieren. Voorbeelden van haat zaaien zijn onder meer het aanvallen of voorstaan van misbruik of uitsluiting van mensen op basis van hun etniciteit, nationale afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid, erfelijke aanleg, beperkingen, medische of fysieke toestand, veteranenstatus of enige andere onder de toepasselijke wetgeving beschermde klassen.
 • Onze services mogen niet worden gebruikt om zelfbeschadiging of terrorisme te promoten of hiertoe aan te zetten of te verheerlijken.

Onze services mogen niet worden gebruikt om anderen te pesten of te intimideren of om criminele activiteiten of schendingen van toepasselijke wetgeving te bevorderen.

Het is niet toegestaan om grafisch gewelddadig materiaal of pornografisch materiaal op te nemen in verband met uw gebruik van onze Services.

We bevelen een duidelijk waarschuwingsscherm aan voordat u materialen toont die als aanstootgevend kunnen worden beschouwd.

U mag onder geen enkele omstandigheid materialen delen, overbrengen, uploaden of opslaan die het volgende inhouden: onwettige pornografie, materiaal dat een kind toont dat betrokken is bij of wordt afgebeeld als betrokken bij een seksueel expliciete activiteit, bijvoorbeeld, materiaal waarin kinderen seksueel worden uitgebuit (inclusief materiaal dat mogelijk geen illegaal materiaal met seksueel misbruik van kinderen is, maar dat desalniettemin minderjarigen seksueel uitbuit of de seksuele uitbuiting van minderjarigen promoot); of materialen die anderszins onfatsoenlijk zijn.

Respecteer het intellectuele eigendom van anderen. U moet voor alle Inhoud of Klantgegevens over de toepasselijke rechten beschikken. Het is uw verantwoordelijk om te bepalen welke rechten u nodig hebt, deze rechten te verkrijgen en behouden, en te doorgronden op welke manier het u is toegestaan gebruik te maken van deze rechten. U mag Inhoud opnemen, waaronder logo's, merken of andere bronvermeldingen, (a) voor zover dit is toegestaan als eerlijk gebruik onder het toepasselijk recht of anderszins is toegestaan, en (b) op voorwaarde dat het gebruik geen (i) verwarring veroorzaakt over de oorsprong of de sponsoring van goederen of diensten, (ii) goedkeuring of sponsoring van de eigenaar van het handelsmerk impliceert als die er niet is, of (iii) onnauwkeurige beschrijving geeft van een product of service. We raden u aan onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u vragen hebt over uw gebruik van de inhoud of over intellectueel eigendom dat berust bij een derde partij.

Als u vermoedt dat iemands gebruik van onze Services in strijd is met dit beleid, neem dan onmiddellijk contact met ons op door een melding van misbruik in te vullen en we zullen de kwestie onderzoeken. Voeg de URL van de/het betreffend(e) enquête/formulier/applicatie/vragenlijst of andere relevante inhoud toe.