Download hier een exemplaar van de SurveyMonkey-gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op services die worden gekocht of waarvoor u zich hebt geregistreerd op websites van SurveyMonkey. Voor de voorwaarden die gelden voor services die worden aangeboden door ons zakelijke verkoopteam, raadpleegt u de Toepasselijke serviceovereenkomst.

Versies:

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van onze Services. Het is raadzaam om deze voorwaarden grondig door te lezen. Er zijn voor uw gemak vakken met aantekeningen toegevoegd. Houd er rekening mee dat deze aantekeningen geen juridisch effect hebben en dat deze geen onderdeel zijn van onze officiële voorwaarden.

Vanaf 1 augustus 2023 wordt Momentive Inc. gewijzigd in SurveyMonkey Inc., wordt Momentive Europe UC gewijzigd in SurveyMonkey Europe UC en wordt Momentive Brasil Internet Eireli gewijzigd in SurveyMonkey Brasil Internet Eireli.

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de producten, diensten, websites en apps van SurveyMonkey die u koopt of waarvoor u zich aanmeldt op de websites van SurveyMonkey en met de merken 'Momentive', 'SurveyMonkey', 'Wufoo' of 'GetFeedback' (gezamenlijk de 'Service(s)'). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op Services die uitsluitend beschikbaar zijn via ons zakelijke verkoopkanaal.

Op sommige Services zijn aanvullende servicegebonden voorwaarden van toepassing ('Servicegebonden voorwaarden'). Bepaalde landgebonden voorwaarden kunnen ook op u van toepassing zijn als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt ('Landgebonden voorwaarden'). We verwijzen naar de Servicegebonden voorwaarden en Landgebonden voorwaarden gezamenlijk als 'Aanvullende voorwaarden' en de combinatie van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden gezamenlijk als deze 'Voorwaarden'. In het geval van tegenstrijdigheden zullen de Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Services waarop de Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

U gaat akkoord met deze Voorwaarden door te klikken en aan te geven dat u deze Voorwaarden accepteert, door uitvoering te geven aan een document dat hiernaar verwijst of door gebruik te maken van de Services.

Onze klanten

Onze betaalde Services zijn gemaakt en bedoeld voor aankoop en gebruik door vrijberoepsbeoefenaars, rechtspersonen en organisaties voor zakelijke en professionele doeleinden en zijn niet bedoeld voor persoonlijk gebruik, gezinsgebruik of gebruik door een huishouden door consumenten (met uitzondering van ons (gratis) SurveyMonkey Basis-abonnement). Als u de Services wilt gebruiken namens een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden namens die organisatie en verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dat te doen. In een dergelijk geval verwijzen 'u' en 'uw' naar die organisatie. Als u een consument bent en onze betaalde Services aanschaft voor persoonlijk of gezinsgebruik, of voor een huishouden en niet voor zakelijk of professioneel gebruik (handel, bedrijf, vereniging, vak of beroep), wordt u gevraagd om uw status als consument te bevestigen op uw pagina voor accountbeheer.

U stemt ermee in te betalen voor onze Services en dat deze betalingen niet restitueerbaar zijn.

U gaat ermee akkoord eventuele kosten te betalen aan SurveyMonkey voor elke Service die u koopt of gebruikt (met inbegrip van kosten voor overgebruik), in overeenstemming met de prijsstelling en betalingsvoorwaarden die voor die Service aan u worden aangeboden op het moment van uw aankoop. U gaat er bovendien mee akkoord dat dergelijke kosten van tijd tot tijd in overeenstemming met de onderstaande sectie 1.4 kunnen worden bijgewerkt. Waar van toepassing wordt u gefactureerd volgens de factureringsmethode die u op uw pagina voor accountbeheer selecteert. Hebt u ervoor gekozen om met een creditcard te betalen, dan verklaart en garandeert u dat de creditcardgegevens die u hebt verstrekt, correct zijn. Als deze informatie verandert, geeft u dit onmiddellijk door aan SurveyMonkey. Bedragen die door u zijn betaald, komen niet in aanmerking voor restitutie, behalve voor zover dit in overeenstemming is met deze Voorwaarden of door de wet wordt vereist (zie sectie 11 voor meer informatie).

Enkele van onze betaalde Services worden op regelmatige basis gefactureerd, zoals maandelijks of jaarlijks. U kunt automatische verlenging op elk gewenst moment uitschakelen voor uw account of uw abonnement opzeggen.

Sommige van onze Services worden gefactureerd op abonnementsbasis (we noemen deze 'Abonnementen'). Dit betekent dat u vooraf wordt gefactureerd op een terugkerende, periodieke basis (waarbij elke periode afzonderlijk wordt aangeduid als een 'factureringscyclus'). Factureringscycli betreffen gewoonlijk een maandelijkse of jaarlijkse periode, afhankelijk van welk abonnement u hebt geselecteerd tijdens het aanschaffen van een Abonnement. Uw Abonnement wordt aan het einde van elke factureringscyclus automatisch verlengd, tenzij u uw automatische verlenging annuleert via uw online pagina voor accountbeheer of door contact op te nemen met ons klantenondersteuningsteam. U KUNT AUTOMATISCHE VERLENGING VAN UW ABONNEMENT OP IEDER MOMENT ANNULEREN. IN DAT GEVAL BLIJFT UW ABONNEMENT DOORLOPEN TOT HET EINDE VAN DEZE FACTURERINGSCYCLUS VOORDAT HET ABONNEMENT WORDT BEËINDIGD.

Wanneer u uw Abonnement opzegt, houdt u tot aan het einde van die factureringscyclus toegang tot de Service. Daarna hebt u geen toegang meer tot de Service voor dat Abonnement. Wanneer u geen actief Abonnement meer hebt, wordt het abonnement een gratis SurveyMonkey Basis-abonnement. Zie de onderstaande sectie 11.1 als u uw account wilt sluiten en uw contract met ons wilt beëindigen.

Belastingen zijn uw verantwoordelijkheid. Als u een belastingvrijstelling hebt, stuurt u ons bewijs, zodat we uw account op basis daarvan kunnen aanpassen.

Onze vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, toeslagen, heffingen of vergelijkbare overheidsgebonden vaststellingen van welke aard dan ook, zoals belasting over toegevoegde waarde, omzet, gebruik of loon, belastbaar in alle rechtsgebieden (gezamenlijk aangeduid als 'Belastingen'), tenzij ander is aangegeven of wettelijk is vereist. U bent verantwoordelijk voor de betaling van Belastingen die zijn gekoppeld aan uw aankoop. Ook dient u uw factureringsinformatie actueel te houden.

(a) Amerikaanse verkoopbelasting. Als we wettelijk verplicht zijn verkoopbelasting te betalen of heffen waarvoor u verantwoordelijk bent, berekenen we deze op basis van de factureringsinformatie die we over u hebben. Vervolgens brengen we dat bedrag in rekening (dit is mogelijk het hoogste geldende tarief als uw factureringsinformatie onvolledig of onnauwkeurig is), tenzij u ons een geldig belastingsvrijstellingscertificaat verstrekt dat aanvaardbaar is voor de toepasselijke belastinginstantie.

U dient ons tijdig een belastingvrijstellingscertificaat te verstrekken, dus vóór uw eerste aankoop of upgrade, of, als u dat niet redt, binnen 90 dagen na een dergelijke aankoop of upgrade, tenzij uw factuurgegevens aangeven dat u wordt gefactureerd in Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania of South Carolina, in welk geval dit binnen 60 dagen dient te zijn. Indien uw factuurgegevens aangeven dat u wordt gefactureerd in Hawaii, Mississippi of New Mexico, is dit binnen 45 dagen.

Als u ons een belastingsvrijstellingscertificaat versterkt, verklaart en garandeert u dat dit uw belastingstatus nauwkeurig weerspiegelt en dat u een dergelijk document actueel en nauwkeurig houdt.

Als we verkoopbelasting van u hebben geïnd en vervolgens, geheel naar eigen goeddunken, vaststellen dat uw belastingsvrijstellingscertificaat geldig is, betalen we u de betaalde verkoopbelasting terug op basis van de toepasselijke belastingwetten van de staat.

(b) Niet-Amerikaanse verkoopbelasting. Als dat van toepassing is, brengen we btw, GST of andere verkoop-, verbruiks- of gebruiksbelastingen in rekening die voortvloeien uit uw aankoop van SurveyMonkey-producten, tenzij u ons een belastingidentificatienummer dat u recht geeft op vrijstelling, een geldig belastingvrijstellingscertificaat of ander schriftelijk bewijs overhandigt dat is afgegeven door een toepasselijke belastinginstantie waarin wordt vermeld dat de belasting niet in rekening hoeft te worden gebracht. Als u zich in een rechtsgebied met meerdere verkoop-, verbruiks- en gebruiksbelastingen bevindt, brengen we mogelijk het geldende hoogste tarief in rekening als uw factureringsinformatie onvolledig of onnauwkeurig is.

Als we wettelijk verplicht zijn om belasting in te houden op uw betalingen aan SurveyMonkey, moet u aan SurveyMonkey een officieel betalingsbewijs voor belasting of een ander toepasselijk document verstrekken ter ondersteuning van dergelijke betalingen.

Prijswijzigingen worden pas aan het einde van de huidige factureringsperiode van het Abonnement van kracht. We stellen u vooraf op de hoogte van prijswijzigingen. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt uw abonnement opzeggen voordat de nieuwe tarieven van kracht worden.

SurveyMonkey kan altijd de prijzen aanpassen voor de Services, op voorwaarde dat de wijzigingen bij services waarvoor u een abonnement hebt, pas van kracht worden aan het einde van de dan geldende factureringsperiode van het Abonnement. SurveyMonkey stelt u vooraf op de hoogte van prijswijzigingen. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt uw Abonnement opzeggen voordat de nieuwe tarieven van kracht worden. Zie sectie 1.2 voor het opzeggen van uw Abonnement.

Elk abonnement heeft een beperkt aantal reacties. Als u de limiet voor het aantal reacties van uw betaalde abonnement tijdens een factureringscylcus overschrijdt, zijn er extra kosten per reactie ('Kosten voor overgebruik') van toepassing. Zie sectie 12.4 voor voorwaarden die van toepassing zijn op reactielimieten voor onze gratis Basis-accounts.

U stemt ermee in dat ongebruikte reacties niet worden meegenomen naar een volgende periode. Tenzij anderszins is vermeld, worden eventuele Kosten voor overgebruik aan het begin van uw volgende factureringsperiode in rekening gebracht via uw geregistreerde betalingsmethode. Kosten voor overgebruik die niet binnen 30 dagen worden voldaan, zijn achterstallig. Als Kosten voor overgebruik niet op tijd worden betaald, kan de betreffende Service worden beperkt, opgeschort of beëindigd (in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten), waardoor u mogelijk gegevens verliest die met deze Service samenhangen, afhankelijk van de geldende wetgeving.

U kunt ons vertrouwen met uw Content en met uw persoonlijke gegevens. Bekijk onze Privacymelding en Overeenkomst voor gegevensverwerking voor meer informatie over hoe we uw gegevens behandelen en beschermen.

We zijn ons ervan bewust dat u door ons uw Content te sturen, u erop vertrouwt dat wij deze naar behoren behandelen. De Privacymelding van SurveyMonkey beschrijft, samen met eventuele Servicegebonden privacymeldingen of -verklaringen (gezamenlijk, 'SurveyMonkey-privacymeldingen'), gedetailleerd hoe we uw Content (zoals hieronder is gedefinieerd) behandelen die wordt beschouwd als Persoonlijke gegevens (zoals is gedefinieerd in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking) en we stemmen ermee in aan deze SurveyMonkey-privacymeldingen gebonden te zijn. U stemt er op uw beurt mee in dat SurveyMonkey uw Content mag gebruiken en delen in overeenstemming met de SurveyMonkey-privacymeldingen en toepasselijke wetgeving inzake gegevensverwerking. U gaat er eveneens mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het op de hoogte stellen van deze derden van de SurveyMonkey-privacymeldingen. Onze Overeenkomst voor gegevensverwerking is eveneens van toepassing en een aanvulling op deze Voorwaarden. Als er een conflict is tussen de Overeenkomst voor gegevensverwerking en deze Voorwaarden, zal de Overeenkomst voor gegevensverwerking prevaleren. Uitzondering zijn de Uitsluiting en Beperking van aansprakelijkheid, waar deze Voorwaarden zullen prevaleren.

We houden uw content vertrouwelijk, behalve in beperkte omstandigheden.

SurveyMonkey behandelt uw Inhoud als vertrouwelijke informatie die alleen wordt gebruikt en openbaar wordt gemaakt conform deze Voorwaarden (met inbegrip van de privacymeldingen van SurveyMonkey). Uw Inhoud wordt daarentegen niet beschouwd als vertrouwelijke informatie als die: (a) openbaar van aard is of wordt (behalve als gevolg van een schending van deze Voorwaarden door SurveyMonkey); (b) al wettelijk bekend was bij SurveyMonkey voordat het deze informatie van u had ontvangen; (c) is ontvangen door SurveyMonkey van een derde zonder kennis van schendingen van enigerlei verplichting ten opzichte van u; (d) die is gedeeld in verband met het feit dat uw account door u is geïdentificeerd als een zakelijke account of de migratie van uw account naar een Enterprise-account van een organisatie, als uw account is geregistreerd met behulp van een zakelijk e-mailadres binnen deze organisatie; of (e) onafhankelijk is opgesteld door SurveyMonkey zonder dat wordt verwezen naar uw Inhoud. SurveyMonkey kan uw Inhoud openbaar maken wanneer het hiertoe wettelijk of via een juridisch proces wordt verplicht, maar alleen nadat SurveyMonkey, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, zich in commercieel opzicht redelijk heeft ingespannen u op de hoogte te stellen, zodat u de kans krijgt om u te verweren tegen de verplichting tot openbaarmaking.

De veiligheid van de gegevens die door SurveyMonkey worden verwerkt, is een topprioriteit. We volgen de beveiligingsnormen voor de bedrijfstak en we waarschuwen u als een Beveiligingsincident van invloed is op uw account.

SurveyMonkey bewaart en verwerkt uw Inhoud conform beveiligingsnormen die in de sector gelden. SurveyMonkey hanteert passende technische, organisatorische en administratieve systemen, beleidsregels en procedures.

Als SurveyMonkey kennis neemt van onbevoegde of onrechtmatige toegang tot, of verwerving, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens, zoals die term is gedefinieerd in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking, die betrekking hebben op uw account ('Beveiligingsincident'), treft SurveyMonkey alle redelijke maatregelen om u zonder onnodige vertraging in kennis te stellen. Een dergelijke kennisgeving mag niet worden geïnterpreteerd of uitgelegd als een erkenning van schuld of aansprakelijkheid door SurveyMonkey. De volgende zaken vormen geen Beveiligingsincident: mislukte pogingen of activiteiten die de veiligheid van Persoonlijke gegevens niet aantasten, waaronder mislukte aanmeldingspogingen, pings, portscans, denial-of-service-aanvallen of ander netwerkaanvallen op firewalls of netwerksystemen. SurveyMonkey zal ook redelijkerwijs met u samenwerken bij eventuele onderzoeken met betrekking tot een Beveiligingsincident om eventueel vereiste kennisgevingen op te stellen, en zal eventuele andere informatie verstrekken die redelijkerwijs door u wordt gevraagd in relatie tot een Beveiligingsincident, waar dergelijke informatie niet al beschikbaar is voor u in uw account of online via door SurveyMonkey verstrekte updates.

Wanneer u onze Services gebruikt, houdt u wat van u is en mogen wij dit alleen gebruiken zoals dat nodig is voor het verzorgen en verbeteren van onze Services in overeenstemming met onze privacymeldingen.

In de loop van het gebruik van de services mag u inhoud verzenden naar SurveyMonkey (waaronder uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van anderen) of mogen derden inhoud naar u verzenden via de services (waarbij naar al het bovenstaande wordt verwezen als uw inhoud). U blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van uw Inhoud. SurveyMonkey claimt geen eigenaarschap van uw Inhoud. Wij krijgen via deze Voorwaarden geen licentie voor of rechten op uw Inhoud, behalve de beperkte licentie die wordt beschreven in deze Voorwaarden.

U geeft SurveyMonkey een wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw Inhoud te gebruiken, reproduceren, verzenden, wijzigen, aan te passen, afgeleide werken ervan te maken, openbaar te maken en anderszins te exploiteren, maar alleen met als beperkt doeleinde om de Services te verstrekken en te verbeteren en zoals wordt toegestaan door de privacymeldingen van SurveyMonkey. Deze licentie voor dergelijk beperkt gebruik blijft ook geldig nadat u het gebruik van onze Services hebt gestaakt, ten aanzien van samengevoegde en gedeïdentificeerde gegevens die uit uw Inhoud zijn verkregen en eventuele overgebleven back-upexemplaren van uw Inhoud die tijdens de uitvoering van de standaardactiviteiten van SurveyMonkey zijn gemaakt (onderworpen aan ons bewaarbeleid). Deze licentie geldt ook voor alle vertrouwde derden waarmee we samenwerken in zoverre dit vereist is om de Services aan u te verstrekken.

U verklaart en garandeert dat: (a) u de toepasselijke rechten van uw Inhoud bezit of anderszins in beheer hebt, waaronder het intellectueel eigendom dat berust bij een derde; en (b) u geen Inhoud of materialen zult verzenden, uploaden of anderszins beschikbaar zult maken via de Services die inbreuk maken op ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

U bent verantwoordelijk voor uw Content. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat u met uw Content doet en we kunnen weigeren om uw Content weer te geven als we vermoeden dat deze onrechtmatig is of dat deze onze Voorwaarden schendt.

De Services kunnen content weergeven die niet in eigendom is van SurveyMonkey, maar van andere partijen. De rechtspersoon die deze content beschikbaar maakt, is verantwoordelijk voor deze content. SurveyMonkey verklaart niet dat het dergelijke content heeft gecontroleerd. Dit betreft content van derden en/of de nauwkeurigheid van informatie in dergelijke content. U bent verantwoordelijk voor uw Content en u moet ervoor zorgen dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om deze Content te gebruiken in verband met de Services. SurveyMonkey is niet verantwoordelijk voor uw activiteiten met uw Content, waaronder delen in het openbaar. Onderworpen aan toepasselijke wetten is SurveyMonkey niet verantwoordelijk voor uw Content, andere inhoud of materialen van derden, of verlies of schade als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke Content of andere content of materialen van derden.

U erkent en stemt ermee in dat SurveyMonkey mogelijk bepaalde bij de Services ingediende Inhoud van u moet controleren om naleving van wettelijke verplichtingen en het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van SurveyMonkey te garanderen. Zo kan het vaststellen of uw Inhoud onrechtmatig is of deze Voorwaarden schendt (zoals het geval is wanneer onwettige inhoud aan ons wordt doorgegeven). We kunnen, in overeenstemming met geldende wetgeving, uw Inhoud ook wijzigen, verwijderen, weigeren weer te geven of toegang tot de Inhoud verbieden als we van mening zijn dat deze de wet of deze Voorwaarden schendt. Als uw Inhoud merken, logo's of andere bronaanduidingen van derden bevat, kunnen we u vragen een verklaring van niet-gelieerdheid te verstrekken voordat u de Inhoud in verband met de Services mag gebruiken. SurveyMonkey is verder niet verplicht om Inhoud die is ingediend bij de Services te bewaken of controleren.

SurveyMonkey reageert op kennisgevingen van vermeende inbreuken op auteursrechten in overeenstemming met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of vergelijkbare toepasselijke wetgeving en voorschriften. Als u van mening bent dat uw werk is benut op een wijze die een inbreuk op uw auteursrechten inhoudt, kunt u onze vertegenwoordiger voor claims over inbreuken op auteursrechten hiervan in kennis stellen.

Als u van mening bent dat een SurveyMonkey-gebruiker inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u dit melden via ons online formulier. Claims ten aanzien van inbreuken op auteursrechten volgen de procedure die in deze Voorwaarden is uiteengezet of andere procedures die onder de plaatselijke wetgeving beschikbaar zijn.

Wat van ons is, is van ons, waaronder eventuele feedback die u aan ons geeft.

Noch deze voorwaarden, noch uw gebruik van de Services verlenen u eigendom met betrekking tot de Services of de Inhoud waartoe u via de Services (andere dan uw Inhoud) toegang heeft. Behalve zoals is toegestaan onder ons Beleid inzake gebruik van merken en handelsmerken, verlenen deze Voorwaarden u geen recht op het gebruik van handelsmerken of andere merkelementen van SurveyMonkey.

Als u feedback of suggesties bij ons indient met betrekking tot onze services, kunnen wij deze voor elk doel gebruiken en delen, zonder compensatie of verplichting aan u.

SurveyMonkey kan in zijn Services koppelingen naar websites van derden publiceren. SurveyMonkey verklaart niet dat het websites van derden heeft gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud die hierop wordt weergegeven. Handelsmerken die in samenhang met de Services worden weergegeven, zijn het eigendom van hun betreffende eigenaars.

Wij werken hard om uw account veilig te houden. U moet een klantaccount met een veilig wachtwoord maken om onze Services te gebruiken. Wachtwoorden mogen niet worden gedeeld.

Als u voor het gebruik van de Services een account van SurveyMonkey hebt, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoord en alle andere aanmeldingsgegevens die u gebruikt om toegang tot dat account te krijgen. U (en niet SurveyMonkey) bent verantwoordelijk voor activiteiten die in uw account plaatsvinden (behalve activiteiten waarvoor SurveyMonkey direct verantwoordelijk is en die niet conform uw instructies worden uitgevoerd), ongeacht of u toestemming hebt gegeven voor deze activiteiten. Als u ontdekt dat iemand ongeoorloofd toegang heeft gekregen tot uw account, dient u SurveyMonkey hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Accounts mogen niet worden gedeeld en mogen door slechts één persoon per account worden gebruikt.

SurveyMonkey stuurt van tijd tot tijd kennisgevingen naar het e-mailadres van uw account. U moet uw e-mailadres en, waar toepasselijk, uw contact- en betalingsgegevens van uw account actueel en nauwkeurig houden. U garandeert de nauwkeurigheid van accountgegevens.

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en beschermen van uw Content, en voor het maken van back-ups ervan. Als uw Content niet is opgeslagen of als die verloren of beschadigd is geraakt, is SurveyMonkey hiervoor niet verantwoordelijk, in zoverre dit wettelijk is toegestaan door geldende wetgeving.

SurveyMonkey kan uw account sluiten en Content verwijderen als het account meer dan 12 maanden inactief is (zoals geen aanmeldingen of betalingen). We proberen u echter, waar van toepassing, wel per e-mail te waarschuwen voordat we uw account sluiten vanwege inactiviteit, zodat u de kans krijgt u bij uw account aan te melden en uw account actief te houden.

U kunt onze Services gebruiken zolang u aan bepaalde vereisten voldoet. U mag onze Services bijvoorbeeld niet gebruiken wanneer u in het land waarin u woont, minderjarig bent.

Bent u een particulier, dan mag u de Services alleen gebruiken als u bevoegd bent een contract af te sluiten met SurveyMonkey. Hebt u deze bevoegdheid niet, dan mag u de Services niet gebruiken. Bent u geen particulier, dan verklaart u dat u conform de wetgeving van uw rechtsgebied van oprichting een geldig opgericht en bestaand bedrijf bent en volledig bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan, en dat u uw vertegenwoordiger naar behoren hebt bevoegd deze Voorwaarden namens u te aanvaarden.

'Minderjarigen' zijn personen jonger dan 13 (of een hogere leeftijd, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving). Geen enkel onderdeel van de Services is bedoeld voor gebruik door Minderjarigen. Als u een minderjarige bent, mag u de services niet gebruiken. Door deze Services te gebruiken, verklaart en bevestigt u dat u geen Minderjarige bent.

U mag de Services alleen gebruiken als dit niet door toepasselijke wetgeving wordt verboden. Als u zich bevindt in een land waarvoor een embargo van de Verenigde Staten van kracht is of andere toepasselijke wetgeving het gebruik van de Services verbiedt, of als u staat op de Denied Persons of Entity List (lijst met geweigerde personen of entiteiten) van het Amerikaanse Ministerie van Handel of op de lijst met Specially Designated Nationals (inwoners met een speciale toewijzing), mag u geen betaalde Services kopen van SurveyMonkey. U zorgt ervoor dat: (a) uw eindgebruikers bij het gebruikmaken van de Services geen exportbeperkingen of embargo's van de Verenigde Staten schenden; en (b) u geen personen en entiteiten toegang geeft tot de Services die op een van de bovenstaande lijsten staan.

U gaat ermee akkoord u te houden aan het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.