Welkom bij de enquête van Stichting In de Rechte Straat over “Rome en Reformatie”.

In deze enquête willen we peilen hoe in de breedte van de gereformeerde gezindte er bekendheid is met de Rooms-Katholieke Kerk en hoe er gedacht wordt over de verhouding tussen Rome en Reformatie.

Question Title

* 1. Hoe bent u bekend met de Rooms Katholieke Kerk? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Graag vernemen we uw opvattingen over de Rooms-Katholieke kerk.

Question Title

* 2. Wat waardeert u in de Rooms-Katholieke Kerk?

Question Title

* 3. Als u aan de Rooms-Katholieke Kerk denkt, waaraan denkt u dan vooral?

Question Title

* 4. Waarin dwaalt volgens u de Rooms-Katholieke Kerk?

Question Title

* 5. Waarin is naar uw idee de Rooms-Katholieke Kerk veranderd de afgelopen (veertig) jaren?

De volgende vragen gaan over hoe u in eigen kring de aandacht voor Rome en eventuele ontwikkelingen duidt.

Question Title

* 6. De jaarlijkse reformatieherdenkingen, hoe belangrijk vindt u die?

Question Title

* 7. Is er voldoende aandacht voor “Rome” in protestantse kringen?

Question Title

* 8. Is er voldoende betrouwbare informatie beschikbaar over “Rome” in protestantse kringen?

Question Title

* 9. Hoe duidt u de toenadering van Rome tot de protestanten en omgekeerd?

Bij de verwerking van de gegevens willen we de resultaten graag onderverdelen voor verschillende groepen. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Question Title

* 10. Wat is uw kerkverband?

Question Title

* 11. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 12. Man of Vrouw?

Question Title

* 13. Wat is uw kerkelijke betrokkenheid?

Tot slot zouden we het als IRS op prijs stellen als u onderstaande vragen wilt beantwoorden.

Stichting In de Rechte Straat werd in 1960 opgericht door een ex-priester, ds. Hegger. Stichting IRS heeft tot doelstelling de bezinning op de kernthema’s van de Reformatie levend te houden en streeft ernaar het Evangelie, zoals dat in de Reformatie werd herontdekt, te delen met de medemens in diverse rooms-katholieke delen van Europa alsook zuidelijk Nederland. Hierbij is ook aandacht voor de geseculariseerde rooms-katholieken.

Question Title

* 14. Was u al eerder bekend met IRS?

Question Title

* 15. Zo ja, ik ken de IRS via

Question Title

* 16. Een van de doelstellingen van IRS is het bereiken van de rooms-katholieke medemens met het Evangelie zoals dat vooral in de Reformatie is herontdekt. Wat vindt u van deze doelstelling?

Question Title

* 17. (Optioneel) Op www.irs.nu/projecten zijn de actuele projecten van IRS te vinden. Welk project spreekt u aan en waarom?

Question Title

* 18. Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! We hopen de resultaten D.V in oktober bekend te maken via de eigen kanalen of andere publicaties. Als u met ons in contact wilt komen, of de resultaten rechtstreeks toegestuurd wilt krijgen, stuurt u een berichtje naar info@irs.nu. U kunt ook hier een eventuele opmerking achterlaten:

Question Title

Afbeelding

T