Toestemmingsformulier deelname onderzoek

Ik ben mij ervan bewust dat deelname aan dit onderzoek met als titel

Terug naar huis

geheel vrijwillig is. Ik kan mijn medewerking op elk tijdstip stopzetten en de gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek terugkrijgen of laten verwijderen uit de database.

Ik verklaar dat ik alle aan mij verstrekte informatie heb gelezen en heb begrepen.

De volgende punten zijn mij duidelijk:

1. Met het onderzoek wordt beoogd om beter inzicht te krijgen in de praktijk van de uithuisplaatsingen. Defence for Children wil in kaart brengen wat goed gaat, grip krijgen op eventuele knelpunten die het voorkomen van uithuisplaatsing in de weg staan en terugplaatsing na uithuisplaatsing belemmeren. Ook willen de onderzoekers waar mogelijk verbeterpunten en oplossingsrichtingen in kaart brengen.

2. Deelname betreft het invullen van een enquête waarin vragen worden gesteld over de uitvoering van de uithuisplaatsing. De focus ligt op het contact tussen kinderen en ouders tijdens de eerste fase van de uithuisplaatsing en de hulp en behandeling die aan ouders wordt geboden (of het gebrek daaraan) opdat zij op termijn zelf weer de opvoeding voor hun kind kunnen dragen. Er is geen vaste termijn voor ‘de eerste fase van de uithuisplaatsing’. Dit verschilt per geval en kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

3. Wanneer u naar specifieke casussen verwijst, vragen wij u hierbij de anonimiteit van de casus te waarborgen door namen en andere identificeerbare gegevens weg te laten.

4. Het invullen van de enquête zal ongeveer 45 minuten duren.

5. De onderzoekers hebben een geheimhoudingsplicht en moeten zich houden aan de regels voor praktijkgericht onderzoek. De gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en kunnen daarom niet bekend gemaakt worden op een individuele identificeerbare manier. De gegevens worden anoniem gerapporteerd en zijn alleen voor de onderzoekers beschikbaar.

6. De onderzoekers zijn bij wet verplicht alle onderzoeksgegevens te bewaren, zodat eventueel gecontroleerd kan worden of zij het onderzoek correct uitgevoerd hebben. Ook deze opslag van gegevens gebeurt anoniem. De onderzoeksgegevens worden gedurende vijf jaar zorgvuldig bewaard.

Question Title

* 1. Ik geef bij deze toestemming voor mijn deelname aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Maartje Schulte en Chantal Roso.

Question Title

* 2. Naam deelnemer:

Page1 / 11
 

T